Ai Suan Siantongluan

Sian Tongluan cih laigual no khat pen 2006 kumin Pasian hong piak laigual leh khiatna hoih mah mah khat ahi hi.

 

Sian pen ka pa min patna pan ka lak hi a, "Pasian" ka cihnopna zong ahi hi. Luan pen ka nu min patna mah pan ka lak hi a, i biak Pasian in ka tungah a thuphate hong "Luan" ka cihnopna zong ahi hi.

 

Tong leuleu ciangin laigual hoih, laigual kicingsak leh khiatna hoih hong piankhiatna dingin ka behlap ahi hi. Tong in khiatna nei-in ahih hang in tong i khaitna hih munah lalo zaw in Tongluan a kigawm ciang bekin a khiatna a lazaw ka hi hi.

 

Sian Tongluan i a khiatna in a beisa ka nuntaknate sungah gentheih haksatna tampitak thuak in hi mah tase leng i biak Pasian in ka thuak gentheih haksatnate pan hong nusia, hong paisan, hong manghilh hetlo in mawh nei pipi mah ka nuntakna hong it veve in a thuphate hong luansuk in thupha namkim hong pia, hong muhsaknate ka ngaihsut sut ciangin Sian Tongluan cih Pasian hong piak laigual leh khiatna hoih mah mah khat ka na phuak thei hi.

 

Sian Tongluan cih khiatna tomlak le hang "cidamna leh lungnopna, pilna leh siamna, hauhna leh maitaina, sepna peuhah lawhcinna, …" cihte khempeuh Sian Tongluan cihna ahi hi. (hihtheihlohna pan hihtheihna khempeuh Sian Tongluan)

 

Tualniam ka nuntakna hong tawisang Pa, Lungdeih liibang cinna tung Sianmang aw,
Luitui luang silsial a lunggulh gam kisa bangin, Nang kong lunggulh hi Topa …