Blog
Rev. Job Thawngno
A beisa hunah Pasian phatna dingin Tedim labu bek mah kizang hi. Hih Tedim Labu i cih pen Mikangte...
user Admin
Blog
Lang Do Khup (Evan. Do Khup)
Kansau khua Pa Vung Thang leh Nu Do Zen Cing tapa giat lak panin a nga-na Sia Langh Do Khup pen...
user Admin
Blog
Thang Sian Khai (T.S. Khai)
Pianna: “Zogam Lapu” ci-a min nei Sia Thang Sian Khai pen Pimpih khua-ah 23.2.1957 ni-in piang hi...
user Admin
Blog
Cin Za Hau Pau (Lengtong Pauno)
Pianna: Lengtong Pauno kici Cin Za Hau Pau pen Pa Zel Khaw Khai leh Nu Ciang Khaw Niangte ta 11...
user Admin
Blog
Go Lian Suum (David Suum)
David Suum ci-a kithei Sia Go Lian Suum pen Dec.16, 1974 ni-in Mandalay-ah suak hi. A pa Hang Khan...
user Admin
Blog
Nang Suan Khan (David Kham)
Buan khua a om Pa Thual Zam leh Nu Do Khaw Nuamte sung pan piang unau pasal 3 leh numei 3 sungah nau...
user Admin
Blog
Man Suan Cing (Esther Cingsan)
Lia Cingsan ci-a kithei Lia Man Suan Cing pen Rev. Tun Za Kap leh Nu Vung Khaw Niang sung pana suak...
user Admin
Blog
Family Gospel Team
Kalemyo Agape Ministry Centre a om Pa Thawng Lian Kam in kum 1990 in Josh.24:15 sung siksanin innkuan...
user Admin
Blog
Dr. Vum Son
Ka pa Vum Son Suaktak pen Pu Ngul Zam le Pi Neam Mang-te sungpan 1937 November 9 ni in Sizang khua ahi...
user Admin