Det Norske Bibelselskapet

Første Krønikebok 25

Så skilte David og hærførerne ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som i profetisk begeistring* spilte på citarer, harper og cymbler. Dette er listen over de menn som denne tjeneste var pålagt: / {* d.e. som drevet av Guds Ånd sang til Guds pris.}
2 Av Asafs barn Sakkur og Josef og Netanja og Asarela, Asafs sønner, under ledelse av Asaf, som spilte i profetisk begeistring efter kongens forskrift;
3 av Jedutun, det er Jedutuns sønner: Gedalja og Seri og Jesaja, Hasabja og Mattitja, seks* i tallet, med citarer, under ledelse av deres far Jedutun, som spilte i profetisk begeistring til Herrens lov og pris; / {* seks, fordi Sime`i (1KR 25, 17) er regnet med.}
4 av Heman, det er Hemans sønner: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel og Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti og Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot;
5 alle disse var sønner av Heman, kongens seer i Guds ord; for å ophøie hans horn gav Gud Heman fjorten sønner og tre døtre.
6 Alle disse stod under sin fars ledelse ved sangen i Herrens hus; de spilte på cymbler, harper og citarer ved tjenesten i Guds hus, under ledelse av kongen, Asaf og Jedutun og Heman.
7 Og tallet på dem og deres brødre som var oplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige deri, var to hundre og åtte og åtti.
8 Og de kastet lodd om hvad de skulde ivareta, den minste så vel som den største, læreren så vel som lærlingen.
9 Det første lodd kom ut for Asaf, det vil si for Josef; Gedalja blev den annen, han selv med sine brødre og sønner, tolv i tallet;
10 den tredje blev Sakkur med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
11 det fjerde lodd kom ut for Jisri, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
12 den femte blev Netanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
13 den sjette blev Bukkia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
14 den syvende blev Jesarela med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
15 den åttende blev Jesaia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
16 den niende blev Mattanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
17 den tiende blev Sime`i med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
18 den ellevte blev Asarel med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
19 det tolvte lodd kom ut for Hasabja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
20 den trettende blev Subael med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
21 den fjortende blev Mattitja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;
22 det femtende lodd kom ut for Jeremot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
23 det sekstende for Hananja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
24 det syttende for Josbekasa, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
25 det attende for Hanani, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
26 det nittende for Malloti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
27 det tyvende for Eliata, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
28 det en og tyvende for Hotir, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
29 det to og tyvende for Giddalti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
30 det tre og tyvende for Mahasiot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;
31 det fire og tyvende for Romamti-Eser, med hans sønner og brødre, tolv i tallet.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors