Efesa 1

Pasian sawlna tawh Jesuh Khrih sawltak ahi keimah Paul in Efesa khua-ah a om thu um mite tungah lai ka hong khakhi.
Eite Pa Pasian leh Topa Jesuh Khrih in note tungah dikna leh nopsakna thupha hong tungsak ta hen.
Khrih tawh eite i kipawlna hangin vantung gam panin kha tawh kisai letsong namkim hong pia ahih manin eite Topa Jesuh Khrih Pa ahi Pasian tungah i lungdamna ko ciat ni.
Ama mai-ah eite pen paubaanna a neilo, mi siangthote ahi ding leh Khrih hangin ama mite ahi dingin leitung a pianma pek nangawnin Pasian in a hong teelsa ihi hi.
Pasian in Jesuh Khrih hangin ama mite ahi dingin eite a hong bawl ding a sehkholhsa hi a, tua bangin a hong bawlding pen ama tupna leh a utna ahi hi.
Ama it Tapa hangin hih bangin letsong hong pia ahih manin ama hong hehpihna hangin Pasian phat ni.
Khrih hong sihna hangin eite in suahtakna ngahin, i mawhnate hong kimaisak ahi hi. Tuazah dongin Pasian hong hehpihna thu bangzah takin lian ahi hiam?
Pasian in a pilna leh a thumuhnate zangin ama geelsa bangin hong sem a, Khrih zangin a sepnop thusimteng eite tungah hong kilangsak hi.
Tua a geel thu pen, a hunhoih a tun ciangin Khrih khutnuai-ah, vantung leh leitungah a om khempeuh gawm ding ahi hi.
Na khempeuh, Pasian ngaihsutna leh a geelsa bangin a piang hi. A cil peka kipanin a ngaihsutsa thu tawh kizui-in Khrih tawh i kipawlna hangin Pasian tate ihihna dingin Pasian mah in a hong sehsa ihi hi.
Tua ahih manin Khrih a muang masa eite in Pasian phatin a minthanna vang kilangsak ni.
Note in zong hotkhiatna a hong ngahsakthei Lungdamna Thu a man za-in Khrih na up uh ciangin, Pasian in a hong ciamsa bangin ama mi na hihna uh a kilatna dingin note tungah Kha Siangtho hong piakna tawh a hong ciamteh hi.
Tua Kha Siangtho pen, Pasian in piakdingin a hong ciamsa thu eite khempeuh in i ngah taktak ding a kician ahihna thu a hong lahna hi a, ama mi ahi taktak eite khempeuh pen a suakta takpi mite ihihna a kilatna ding ahi hi. Tua ahih manin a kuamah peuh in Pasian phat ciat ni.
Note in Topa Jesuh na muanna thu uh leh thu umte khempeuh na itna thu uh ka zak huna kipanin,
tawlnga loin note tangin Pasian tungah lungdamna ka na pulak tawntung hi. Ka thungetna-ah zong note ka hong phawk tawntung a,
i Topa Jesuh Khrih Pasian ahi, a minthang Pa Pasian in note tungah Kha Siangtho hong pia-in, tua Kha Siangtho in note tungah lungpilna hong pia-in, note in Pasian na theihna dingun note tungah Pasian hong kilatsakna dingin thu ka hong ngetsak niloh hi.
Note bangdingin hong sam a, a mite tungah a hong ciam thupha lamdangte bangzah takin lian a, thu um ahi eite sungah na a hong sem vangliatna bangzah takin lian ahi hiam, cih na muhtheihna dingun note lungsim mit hong vaksakna dingin thu ka na ngen hi. Eite sungah na a hong sem vangliatna pen sihna panin Khrih hingsakin, vantung gamah zong, ama taklamah a tutsakna dingin a zat vangliatna mah ahi hi.
Vantungah ukna, aana, vangliatna a neite khempeuh tungah Khrih in ukna aana nei lai a, hih leitung bekah hiloin a hong tungding leitungah zong amah a lianpen ahi hi.
Pasian in Khrih khenuai-ah na khempeuh koih a, thu khempeuhah pawlpi lutang dingin Khrih a bawl hi.
Tua pawlpi pen Khrih pumpi hi a, tua pawlpi-a dingin amahmah kipia-in, mun khempeuha om pawlpite, thu khempeuhah a cingtaaksak hi.