Tedim Lai Siangtho

Efesa 5

Note pen Pasian in a hong it a tate na hih manun amah tawh na kibatna dingun hanciam un.
Khrih in eite a hong it manin Pasian in eite mawhna hong maisak theihna dingin a namtui biakna-in Pasian kiangah a kipiak mah bangin note zong itna tawh na gamta un.
Note pen Pasian mi na hih manun note lakah nulepa khialhna, a kilawmlo-a gamtatna, huaihamna cihte genin zong na nei vet kei un.
A kilawmlo-a kampauna, leh ciamnuih hoihlo cihte zong na zang kei un la, Pasian tungah lungdam kohna kam na pauzaw un.
Nulepa khialhna a gamta mi, a kilawmlo-a a gamta mi, leh a huaiham (huaihamna zong milim biakna zahin sia hi) mite in Khrih Ukna leh Pasian Ukna sungah bangmah ngah nei hetlo ding ahihna uh teltakin thei ta un.
Hih bang mawhnate i bawl hangin phamawh kei, ci-in a mawk gen mite khemsa-in ta kei un. Pasian thu mangloin hih bangin a gamta mite in Pasian hehna a thuak ding uh ahi hi.
Tua ahih manin tua bangin a gamta mite tawh kisukha vet kei un.
Note pen khuamial sungah a omngei hinapi-in, Topa mi na suahkhit uh ciangin khuavak sungah a om hita na hih uh manin khuavak sungah a om mite bangin na gamta un.
Bang hang hiam cih leh khuavak sunga omna in a hoih, a man, a thutakte hong piangsak hi.
Bangteng in Topa lungkimsak ahi hiam, ci-in kan un.
Khuamial gamtatna, bangmahin a kimanglo nasepnate su vet kei un la, tua bang gamtatnate a hoihlohna pholak zaw un.
Kuama theihlohin a simthamin a hihte uh gen ding nangawnin zong zumhuai lua hi.
Na khat peuhpeuh khuavakah pusuah lehang a pianzia man taktak hong kilang hi.
Tua ahih manin la sungah, "A ihmu mi aw, khanglo in la, sihna panin tho in. Tua hi leh Khrih in nang hong taan ding hi," kici hi.
Tua ahih ciangin hoihtakin kingaihsunin gamta un la, mihaite bang hiloin mipilte bangin gamta un.
Tuhun pen hun hoihlo hun ahih manin na hun neih khempeuh uh a hoih lamin zang un.
Tua ahih manin hai ommawk kei un la, Topa in bang a semdingin hong deih ahi hiam, ci-in kan un.
Zu in mi siasak thei ahih manin zu ne kei un la, Kha Siangtho tawh a kidimin omzaw un.
La a tuamtuamte genin sakna tawh Topa thu gen belin nei un la, na lungsim khempeuh uh tawh Topa phatna la sa un.
I Topa Jesuh Khrih hangin thu khempeuhah Pa Pasian tungah lungdamna ko ta un.
Khrih na zahtakna uh hangin na thu uh na kimang tuak un.
Zite aw, Topa thu na man uh mah bangin na pasalte uh thu na mang un.
Bang hang hiam cih leh Khrih pen ama pumpi ahi pawlpi a honkhiapa hi-in, pawlpi tungah ukna thu a neih mah bangin pasal in a zi tungah ukna thu a nei ahi hi.
Pawlpi pen Khrih khutnuai ahih mah bangin zite zong thu khempeuhah a pasalte uh khutnuai hi ding uh hi.
Pasalte aw, Khrih in pawlpi itin a pumpi a piak mah bangin na zite uh na it un.
Pawlpi pen paubaanna a om hetlo, a siangtho mahmahin Khrih kiangah a kipiak theihna dingin Pasian thu tawh tui-ah a silsiang khit ciangin Pasian kiangah a aptheihna dingin pawlpi-a dingin Khrih a kipia ahi hi.
Tua mah bangin pasalte in zong amau pumpi zah mah bangin a zite uh a it ding uh ahi hi. A zi a it mi pen amah a ki-it mi ahi hi.
Eite pen ama pumpi nate ihihna hangin Khrih in hong it mah bangin kuamah in ama pumpi mudah ngeilo a, hoihtakin kemin a vakzaw hi.
Tua ahih manin Lai Siangtho in, "Hih thu hangin pasal in a nu leh a pa nusia-in a zi tawh kigawm ding a, amaute gel khat a suak ding uh hi," na ci hi.
Pasalte in amau pumpi zahin a zite uh itin, zite in zong amau pumpi zah mahin a pasalte uh a it ding uh ahih mah bangin, Lai Siangtho in hih bangin a gen ciangin a thukzaw khat, Khrih leh pawlpi a ki-itna a gennopna ahi hi, ci-in ka ngaihsun hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors