Tedim Lai Siangtho

Ezekiel 15

Topa in kei kiangah thu hong gen a,
"Mihing ahi Ezekiel aw, leenggui pen singkung tawh bangci kiteh ding ahi hiam? Tulaka om singkungte tawh tehna-in leenggui hiangte banga kimang ahi hiam?
Leengguite na-in kizang thei ahi hiam? Vankhaina-a zat ding singzum khet dingin kimang thei ahi hiam?
Meitawhna ding bekin kimang hi. A mong tuak a kattum khit ciangin a omlai a zulkatteng, bangin kimang nawn ahi hiam?
A kat ma-in zong bangmahin kimanglo ahih manin, kangin a vom khit ciangin a kimanna omlo semsem hi.
"Tua ahih ciangin Topa Pasian in hih bangin ci hi: Tulaka om singte in kimanna nei hi. Ahi zongin leengguite kila-in a kihaltum mah bangin Jerusalem-a teng mite lakhia-in
gim ka pia ding hi. Mei panin khatvei a suahtak khit hangun tu-in mei in amaute kangtum ding hi. Amaute gim ka piak ciangin Topa ka hihna thu na hong thei ding hi.
Kei tungah amaute hong citaklo uh ahih manin gamsung khempeuh gamkhing ka suaksak ding hi, Topa Pasian in ci hi," a hong ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors