Tedim Lai Siangtho

Ezekiel 16

Topa in kei tungah thu hong genkik a,
"Mihing ahi Ezekiel aw, a muhdahhuai-in a gamtatna thu Jerusalem tungah gen in.
Topa Pasian in Jerusalem tungah ka gen hih thute gen in: Jerusalem aw, nang pen Kanaan gam panin a piang na hi hi. Na pa pen Amor mite hi a, na nu pen Hit mite ahi hi.
Nang na suah lai-in kuamah in hong donlo hi. Na lai hong kitansaklo a, hong kisillo a, ci tawh zong hong kizutlo a, puan tawh zong hong kitunlo hi.
Hihte khempeuh a hong hih dingin kuamah in nang hehpihna lungsim hong neilo hi. Na suah lai-in kuamah in nang hong itlo ahih manin gamlakah nang hong kipaidak lel hi.
"Tua ciangin na kiangah kong paikha a, sisan naisan lakah na kitomtom kong mu hi. Tua bangin na om laitakin na sihlohna dingin thu kong pia hi.
Singkung hoih bangin nang kong khangtosak hi. Nang cidamin nong khangto a, nungak nong suak hi. Na nawite zong hoihtak mahin hong bawk a, na mul zong hong po ta hi; ahi zongin guaktangin na om hi.
"Nang kong muhkhak kik ciangin pasal nei thei ding hun na hita hi. Na pum guakin a om kimlai, ka puan tawh kong khuh a, na zumhuainateng hong seelsakin, tenpih dingin kam kong ciam hi. Kong kamciamna tangtung sakin nang pen keima-a nong suak hi, Topa Pasian in ci hi.
Kei zong tui la-in na tunga si baangteng kong sawpkhiatsak a, oliv thau tawh kong zut zol hi.
Puanphan kizem hoihte tawh nang hong zemin, savun hoihpen tawh a kibawl khedap hong bulhsakin, saihadial puan hong khimsakin, nai puantungsilh kong silhsak hi.
Kizepna a manphate nang kong pia a, tau hong butsakin khainiang kong oksak hi.
Nakbahte, bilbahte, leh na khuk ding kumpi lukhu hoih kong guan hi.
Tua bangin kham leh ngun kibawl kizepnate tawh na kizem a, saihadial puan, nai puan, leh a kiphan a kizem puante bek na silh tawntung hi. Annel hoihpen pawl a kibawl anlum ne-in, nek ding khuaizu leh oliv thaute na kitasam ngei kei hi. Na hoihna a kigen theilo zahin hong om a, kumpinu na suak hi.
A paubaang hetlo dingin nang hong bawl ka hih manin gam khempeuhah na melhoihna kithang kawikawi hi, Topa Pasian in ci hi.
"Ahi zongin na melhoihna leh na minthanna a sia lamin zangin, na tuah peuhpeuh luppih ding zolna-in na zang hi.
Na puan pawlkhatte, na biakna mun zepna dingin na zang a, numei paktat bangin mi citeng tungah na pumpi na pia hi.
Nang kong piaksa kham leh ngun kibawl kizepnate, pasal limin na bawl a, tuate tawh paktatna na gamta hi.
Nang ka hong piak, a kizem a kiphan puan hoihte la-in milimte na silhsak a, nang ka hong piak oliv thau leh paknamtuite, milim biakna-in na zang hi.
Na nek dingin a limci pen annel, oliv thau, leh khuaizu kong pia a, ahi zongin milim maipha zonna dingin biakna-in tuate na zang hi.
"Tua ciangin kei tawh na neih na tanute leh tapate la-in milim biakna-in haltum dingin na pia hi. Kei tungah na cihtaklohna thuneu lua sa a,
milim biakna dingin ka tate piathuah lai na hi hiam?
Hih bangin numei paktat nuntakna tawh a mindaihuai-in na om laitakin na neulai thu, guaktangin na omlai, sisan naisan lakah na kitomtom lai thu na phawkkha kei hi.
"Topa Pasian in hih bangin ci hi: Gimna na thuak ding hi. Hih bang siatna nam khempeuh na gamta khin a,
lam gei khempeuhah milim biakna ding mun bawlin, paktatna na gamta hi.
Na melhoihna beelmang na kizutnelh hi. Na kimuhpih peuhpeuh tungah na pumpi na kipia a, a ni ni-in na paktatna na khan semsem hi.
A lan mahmah na veng Egypt mite na luppih a, na paktatna tawh kei nong hehsak hi.
"Tu-in nangmah gim a pia ding leh na nopsaknateng a lakhia dingin ka khut ka lik khin hi. Nang hong mudahin, na gamtat hoihlohna hangin nang a hong hua Filistia mite khutsungah nang kong piazo hi.
Bang hang hiam cih leh a dangte tawh lungkimzo nailo na hih manin Assiria mite na nungdelh lai hi. Tuate tawh na paktat a, ahi zongin na lungkimzo nai sam kei hi.
Sumbawl Babylon mite tawh na paktat a, ahi zongin tuate tawh zong na lungkimzo tuan nai sam kei hi.
"Topa Pasian in hih bangin ci hi: A bangci lawmlawm na hi hiam? Zumna mel theiloin hih bangin na paktat hi.
Kongzing citengah milim biakna ding mun na bawl a, paktatna na gamta hi. Ahi zongin numei paktat dangte bangin sum a ngah zong na hi kei hi.
A pasal itzaw loin, gamdang mite tawh mawhna a bawl numei tawh na kibang hi.
Numei paktatte sum tawh kiguai a, ahi zongin nang in na lunggulhte tungah letsong pia zawsopin, nang a hong luppih dingin mun khempeuh panin mi na guaizaw hi.
Nang pen a tuampian numei paktat na hi hi. Kuamah in na tuaci gamtatna dingin hong zollo hi. Nang tungah sum tawh guaihna hong kipia loin nang in na pia zawsop hi. Tua ahih manin a tuampian mahmah na hi hi.
"Tua ahih ciangin a paktat Jerusalem aw, Topa thu ngai in.
Topa Pasian in hih bangin ci hi: Nang in na puante suahkhia-in, numei paktat bangin na pumpi, na lunggulh mite leh na milimte tungah kipia-in, milim biakna-in na tate that na hih manin
na lawm luite khempeuh - na it hita leh na muhdahte hita leh a vekpi-in ka kaikhawm ding hi. Na kimkotah amaute omsakin, tua ciangin na puanteng kong hawkkhiatsak ding a, na guaktangin na omna ka ensak ding hi.
Midangte tawh na mawhna hang leh na mi thahna hangin thu kong khen ding a, ka hehna tawh sihna kong thuaksak ding hi.
Na lunggulh mite khutsungah kong pia ding a, na paktat gamtatna munte leh na milim biakna munte, amaute in susiagawp ding uh hi. Na puante leh a manpha na kizepnate hong lakkhiat sakin, na guaktangin hong koih ding uh hi.
"Amaute in mihonte hanthawnin, tua mihonte in suang tawh nang hong dengin, a namsau uh tawh hong satzan ding uh hi.
Amaute in na innte hong haltum sakin, na gimthuakna, numei honpi ensak ding uh hi. Numei paktat na hihna kong khawlsak ding a, na mawhpih ding pasalte sum tawh na guaihna kong khawlsak ding hi.
Tua ciangin ka hehna dam ding a, daitakin ka om ding hi. Na tungah ka heh nawn kei ding a, zong kong aam nawn kei ding hi.
Na neu lai-a kong bawlna na mangngilh a, hih bang tengin na gamtatnate tawh kei nong hehsak hi. Tua ahih manin na gamtatna tawh kizui-in kong thuk hi. A muhdahhuai na gamtat dangte banah bang hangin hih paktatna gamta thuah na hi hiam?" Topa in ci hi.
Topa in, "Jerusalem aw, Tanu in a nu sun, cih paunak pen mite in nang tungah hong zang ding uh hi.
Nang pen na nu ta taktak na hi hi. Na nu in a pasal leh a tate mudah hi. A pasalte uh leh a tate uh a mudah na sanggam numeite mah tawh na kibang hi. Nang leh na sanggam numei ahi khuapi dangte in nu-in Hit mi nei-in, pa-in Amor mi na nei uh hi.
Na unu pen leilu lama om Samaria leh a khuaneute ahi hi.
Amaute khekhap zui-in a muhdahhuai amaute gamtatnate bek tawh na lungkimzo nai kei lai a, tawmvei sungin na gamtatnate khempeuhah amaute sangin na siazaw hi.
"Kei pen a nungta Topa Pasian ka hih takpi mah bangin kong cihin-ah: Nang leh na khuaneute gamtatsiat zahin na sanggamnu Sodom leh a khuaneute gamtatsia ngei nailo hi.
Na sanggamnu mawhna pen: Amah leh a tanute in nek ding tampi nei-in nuamsa mahmahin, daitakin om uh ahih manin amaute kiphasak uh a, a zawng a cimawhte donlo uh hi.
Amaute kihisakin ka deihloh nate gamta uh ahih manin, na theih mah bangin amaute ka nusia hi.
Samaria in nangma gamtatsiat zah lang gamtalo hi. Na sanggamnu sangin gamtat siazaw mahmah na hih manin, nang leh na sanggam numei dangte i etkak ciangin, amaute a mawh mahmah hinapi-in a mawhlo zah phialin hong kimu hi.
Tu-in na mindainateng na thuak kul hi. Na sanggam numeite mawhna sangin nangma mawhnate naksiatzaw lua ahih manin nang kiang panin amaute a mawhlo tawh kibang phial hi. Na sanggam numeite a siangtho bangsak phial na hih manin zahla in la maizum in.
"Ahi zongin, Sodom leh a khuaneute, leh Samaria leh a khuaneute a cithei-in ka bawlkik ding hi. Tua mah bangin nang Jerusalem zong kong citheisak kik ding hi.
Na gamtatnasate hangin na maizum ding a, tua na maizumna in na sanggam numei dangte maingalsak tuam ding hi.
Na sanggam numei Sodom leh a khuaneute, leh Samaria leh a khuaneute cithei kikin a ngei uh bangkik ding a, nang leh na khuaneute zong na cithei kik ding uh hi.
Nangma siatnateng hong kipholak ma, na kiphatsak om hun laitakin na sanggamnu Sodom simmawhbawl hilo na hi hiam? Tu-in na simmawh ngei na sanggamnu mah na bang teekteek hi. Edom mite, Filistia mite, leh na kiima om nang hong mudahte in hong simmawhbawl hi.
Na gamtat hoihlohna, na zumhuai gamtatnateng na thuak kul hi, Topa in ci hi.
"Topa Pasian in hih bangin ci hi. Nang in i kamciamna leh i thuciamna donlo na hih manin nangma gamtatna bangin nang tungah kong gamta hi.
Ahi zongin na neu lai-a nang tawh i thuciamna lenkipin, a kimang tawntung ding thuciamna nang tawh ka bawl ding hi.
Na unu leh na naunu na ngahkik ciangin na gamtatnasa teng phawkkikin na mai a zum ding hi. Nang tawh i thuciamna sungah a kihelloh hangin amaute pen nangma tanu bangin hong om ding uh hi.
Nang tawh ka thuciamna ka bawlpha ding a, tua ciangin Topa ka hihna thu na hong thei ding hi.
Na gamtatnasa khempeuh kong maisak khit ciangin na gamtatnasa khempeuh na phawkkik ding a, maizum lua-in cihna ding mel theiloin na om ding hi, Topa Pasian in ci hi," a hong ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors