Tedim Lai Siangtho

Ezekiel 24

Zedekiah in a uk a kum kua kum, a kha sawmna sung a ni sagih ni-in Topa in kei kiangah thu hong gen a,
"Mihing ahi Ezekiel aw, tuni pen Babylon kumpipa in Jerusalem khuapi a umcih ni ding ahih manin lai sungah tuni limtakin ciamteh in.
Topa Pasian ahi keimah in amaute-a dingin gentehna-in ka gen ahi hih thugentehna pen a lehdo thei ka mite tungah hih bangin gen in: Mei tungah beel suang un la a sungah tui a dimin buk un.
Sa a phei, a liang, a limci pente khah un la, a guh limcite tawh zong dimsak un.
Tuu limci pente sa zang un la, beel nuai-ah mei cih un. A tui sosak un la, a guh leh a sate sosak un.
"Topa Pasian ahi keimah in ka gen thu hih bang ahi hi: Mi thahna tawh a kidim khuapi tu-in a sia ding hi ta! Amah pen a kang-op a kinawtkhia ngeilo beel tawh kibang hi. Beel sunga sate khat khatin kilakhia a, a vekpi-in bei khinta hi.
Khuapi sungah mi kithahna om a, a sisante, leivui in a vuh theihna ding leilakah taaksak loin, suang tungah taaksak uh hi.
Ka heh suakin a phu a kilak theihna dingin a manthan theihlohna ding munah a sisante a tuaci-in ka omsak hi.
"Tua ahih manin Topa Pasian ahi keima gen thu hih bang ahi hi: Mi thahna tawh a kidim khuapi pen tu-in a sia ding hi ta! Keimahmah in a mei ka cih ding hi.
Sing hong cih beh un! A mei sem un! A sa huan un! A tui kangsak un! A saguhte kangtumsak un!
Tua ciangin a taubeel hawm mei-am tungah suangin sansak veva un. Tua hi leh a kang-op ninteng kangtumin hong siangkik ding hi.
Ahi zongin bangzahin hanciamin a kisep hangin, a kang-op in bun lua ahih manin siang zolo ding hi.
Jerusalem aw, na gamtat hoihlohnate in nang hong ninsak khin hi. A siansuah dingin kong hanciamciam hangin a nin mahin na omlai veve hi. Ka heh mahmahna na thuak khit matengin na siangkik ngei kei ding hi.
Topa ahi keimah in thu ka gen khin hi. Tu-in ka gamtat hun ding hong tungta hi. Kong kiphawkmawh bawl nawn kei ding a, ki-ip nawnloin, zong kong khasiat ngaihsut kei ding hi. Na gamtatna bangin gim hong kipia ding hi, Topa Pasian in ci hi," a hong ci hi.
Topa in kei tungah thu hong gen a,
"Mihing ahi Ezekiel aw, na it penpen mi khat thakhatin a hong laksak ding ka hi hi. Na thum na tau kei ding a, zong kaploin, na khitui zong na luangsak kei ding hi.
Mite zakin zong na kidik kei ding a, dahna limin lukhu khulo, khedap bulhlo, cih bangin zong na om kei ding hi. Na mai zong na khuh kei ding a, a dahte annekte pawl zong na ne kei ding hi," a hong ci hi.
A zingsang lamin mite kiangah thugenin ka om a, a nitak ciangin ka zi hong si hi. Kei zong a zing ciangin Topa hong sawl bang teekteekin ka gamta hi.
Tua ciangin mite in, "Bang hangin hici gamtat na hi hiam?" ci-in hong dong uh hi.
Kei zong amaute kiangah, "Topa in kei kiangah thu hong gen a,
Israel mite kiangah hih bangin thu gen in hong ci hi. Ama cihna-ah: Note in na kisaktheihpih uh, a sungah paipai-in na etet nop uh ka biakinn pen a ninsak ding ka hi hi. Tua ciangin note nungah a omlai na tate uh, namsau-in si ding uh hi, ci hi.
Tua ciangin keima gamtat bangin note gamta-in, na mai uh na khuh kei ding uh a, a dahte annekte pawl zong na ne kei ding uh hi.
Lukhu khu-in khedap na bulh ding uh a, thumlo, tauloin na om ding uh hi. Note gitlohna hangin note maimangin, a taukhawm litlit ding na hi uh hi.
Tua ciangin kei pen note-a dingin lim ka hi ding hi. Keima gamtat bangbangin a gamta ding na hihna uh hong gen hi. Hih bangin thu hong pian ciangin, kei pen Topa Pasian ka hihna hong thei ding uh hi, hong ci hi," ci-in ka dawng hi.
Tua ciangin Topa in kei kiangah, "Mihing ahi Ezekiel aw, amaute in a kisaktheihpih, a lungdampih, paipai-in a etet nop uh biakinnpi ka lakhia ding a, a tanu a tapate uh zong ka laksak ding hi.
Tua bangin ka hih ni ciangin tua siatna panin a suakta mi khat hong tai-in nangma kiangah a thu hong ko ding hi.
Tua ni ciangin nang na pauthei kik ding a, amah tawh na kihokhawm thei ding hi. Tu-a bangin nang pen mite-a dingin lim khat na hi ding a, tua ciangin Topa ka hihna amaute in hong thei ding uh hi," a hong ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors