Tedim Lai Siangtho

Ezekiel 3

Tua ciangin amah in kei kiangah, "Mihing ahi Ezekiel aw, nang tungah ka hong piak hih laizial ne in. Tua ciangin va pai in la, Israel mite kiangah thu va gen in," a hong ci hi.
Tua ahih manin kei zong ka kam ka ka a, ka nek dingin a laizial hong pia hi.
Amah in, "Mihing ahi Ezekiel aw, ka hong piak laizial ne in la, na gilpi dimtakin ne in," a hong ci hi. Kei zong tua laizial ka ne a, khuaizu tawh kibangin khum ka sa mahmah hi.
Tua ciangin amah in, "Mihing ahi Ezekiel aw, Israel mite kiangah pai in la, nang tungah kong gen peuhpeuh, amaute tungah va gen in.
A pau na theihloh minam dangte kiangah a hong sawl ka hi kei hi. Na mipih Israel-te kiangah a hong sawl ka hi hi.
A pau na theihloh, pau haksa a zang minam liante kiangah nang hong sawl hi leng, amaute in na thugen hong mang ding uh hi.
Ahi zongin Israel mite khat beek in na thu hong ngailo ding uh hi. Keima kam teekteek nangawn ngailo ding uh hi. Amaute a lungsim uh khauh a, demnopna lungsim nei uh hi.
Tu-in amaute mah bangin a khauh mahmah, a duai mahmahin nang kong bawl ding hi.
Suang khempeuh sangin a sakzaw, diamond suang zahin a sakin na lungsim kong bawl ding hi. Tua ahih manin hih a lehdo thei mite kihta kei in," a hong ci hi.
Tua khit ciangin amah in thu hong genthuah lai a, "Mihing ahi Ezekiel aw, nang tungah kong thugen khempeuh limtakin ngai in la ciamteh in.
Tua ciangin amaute in na thu hong ngai a, hong ngai kei zongin, salin a om na mipihte kiangah va pai in la, nang tungah kong thugen khempeuh amaute tungah va gen in," a hong ci hi.
Tua ciangin Pasian kha in hong paipihto a, zinling zahin a gin ngaih awging khat ka nungah ka za a, "Vantungah a om Topa, ama minthanna hangin phat un," ci-in a kiko hi.
Ganhingte in huihlakah a khazapna leh leengpei gingte ka za a, zinling zahin gin ngaih mahmah hi.
Pasian kha in hong paikhiatpih laitakin lungkim hetloin ka heh suak mahmah hi. Ahi zongin Topa vangliatna in kei hong zozaw hi.
Tua ahih manin ka mipih salte omna, Khebar Gun gei-a a om Telabib munah ka va tung a, ka muhsa thute ngaihsunin tua lai-a amaute lakah ni sagih sung ka om hi.
Ni sagih a cin khit ciangin Topa in kei hong hopih a,
"Mihing ahi Ezekiel aw, Israel minamte galvilpa dingin nang kong koih hi. Nangma tungah ka hong gen hilhkholhnate khempeuh amaute tungah na gensawn ding hi.
Migilopa khat pen si ding hi, ci-in kong gen ciangin, amah kikhelin a nuntak theihna dingin thu na hilhkholh kei leh, tua mipa pen mawhnei mahin si ding a, ahi zongin ama sihna thu ahih leh nang kong ngawh ding hi.
Migilo khat hilhkhol napi-in a mawh bawlna a tawp kei leh, a mawhnei mahin si ding a, ahi zongin nangma nuntakna suakta ding hi.
"Mihoih mahmah khat gamtatsiat ding hong kipan leh a lauhuaina munah amah ka koih ding hi. Amah hilhkhol kei lecin si ding hi. Ama mawhna hangin si ding a, ama gamtat hoihsate phawkin ka nei kei ding hi. Ama sihna thu-ah nang kong ngawh ding hi.
Ahi zongin a khialhlohna dingin mihoih khat na hilh a, na thu hong mangin mawhna a bawl kei leh amah nungta ding hi. Nang zong na suakta ding hi," a hong ci hi.
Ka sungah Topa vangliatna hong om lamtak ka phawk a, amah in kei kiangah, "Ding in la, kuam sungah va pai in. Tua lai mun panin nang kiangah thu kong gen ding hi," hong cihna ka za hi.
Tua ahih manin kei zong kuam sungah ka va pai a, Khebar Gun gei-a ka muh bang teek mahin tua lai-ah Topa minthanna vang ka mu hi. Kei zong lei-ah ka boksuk a,
ahi zongin ka sungah Pasian kha hong lutin ka khe-in hong dingsak hi. Tua ciangin amah in, "Inn-ah ciah in la, inn kikhaknelh in.
Mihing ahi Ezekiel aw, khauhual tawh nang hong kikhih ding a, mite kiangah na paikhia thei kei ding hi.
Na leii ka zawsak ding a, hih a lehdo thei mite na thuhilh thei kei ding hi.
Ahi zongin nang kong hopih kik ciangin kong pau theisak kik ding a, amaute kiangah, Topa Pasian in hih bangin ci hi, na ci ding hi. Tua ciangin mi pawlkhat in na thu hong ngai ding uh a, ahi zongin amaute pen a lehdo thei minam ahih uh manin pawlkhat in na thu hong ngailo ding uh hi," a hong ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors