Tedim Lai Siangtho

Ezekiel 42

Tua ciangin mipa in a tual puanungah hong paipih a, biakinn nitumna lam mongah a om inn tawh a kigamlalo, biakinn leilu lama om inn khatah hong tunpih hi.
Leilu lampang hih inn dung pi za khat sawmgukgiat hi a, a vai pi sawmgiatli ahi hi.
Tua inn pangkhat pen biakinn gei-a mun awng pi sawmthumli a zai a omna lam nga a, a pang langkhat pen tual puanunga suangphah lam a nga hi. Tua inn pen cial thum a pha a kitawito tungah kilam a, a tunga a cialte pen a nuai-ate sangin neuto zaw tektek hi.
Hih inn leilu lampangah pi sawmleguk zai-in, pi za khat sawmgukgiat a sau lampi khat tung a, a lutna kong zong tua lam mahah a om hi.
A cial tungnungah a om inndeite pen a nuai-ate sangin neuzaw hi. Bang hang hiam cih leh tuate pen a sangto zaw, a kawcik zaw-ah om uh hi.
Biakinn tuala a inn dangte mah bangin tua inndei dawl thumte pen a cial tung-ah kinga uh a, a tuamin khuam neilo uh hi.
A cial nuainunga om inndeite pen pi sawmgiatli sau a, tua lai panin tua inngualte tawh a paikhawm hilhel pi sawmgiatli mah a sau kulh khat a om hi. Tua ciangin biakinn galkhat lama om kulh pen pi za khat sawmgukgiat sau hi.
Tua ciangin biakinn nitumna lama om ahi, kulh a kipatna mun a inn nisuahna lam mongah kongkhakte a om hi.
Leilu lampanga om mah bangin hih inndeite mai-ah zong lampi khat a om hi. A sauna, a pianzia leh a kongte zong leilu lama om mah tawh kibang hi.
Nisuahna lampanga kulh a kipatna mun a inn leitaw lamah kongkhakte a om hi.
Tua ciangin a mipa in kei kiangah, "Leilu lama om leh leitaw lama om hih inn nihte pen biakna inn siangtho ahi hi. Topa omna-ah a lut siampite in biakna-in a kipia a siangtho pente, hih innte sungah ne uh hi. Hih inndeite a siangtho ahih manin, a kipia nate an tawh biaknate leh mawhna leh khialhna hangin biakna-in a kipia sate, a sungah koih uh hi.
Siampite in Topa tungah biakna pia-in biakinn sungah a lut khit uh ciangin a pualamah a pusuah nop uh leh, Topa tungah biakna a piak laitakun a silh uh puante suahin hih inndeite sungah koih ding uh hi. Tua lai panin puan dang silhin midangte omna-ah pai thei pan uh hi," hong ci hi.
A mipa in biakinn sunglamteng a teh a zawh khit ciangin nisuahna lam kongpi tawnin hong pusuahpih a, biakinn pualamteng a teh hi.
Amah in a tehna piciang la-in nisuahna lampang teh a, pi za giat sawmli a pha hi.
Tua ciangin leilu lampang, leitaw lampang, leh nitumna lampang teh a, a thumin a sauna kikimin pi za giat sawmli ciat a pha hi.
Tua ahih manin a umna kulh a pang li-in a teh ciangin a pang li mahin kikim a, pang khat ciangin pi za giat sawmli vive pha a, tua deina kulh pen biakna-a a siangtho leh a mawkmawkte a kikhenna ahi hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors