Tedim Lai Siangtho

Ezra 5

Tu-in kamsangte Haggai leh Iddo suan Zekhariah in Judah gam leh Jerusalem-ah a om Judah mite hanthawnin, Israel Pasian min tawh thu a gen uh hi.
Tua ciangin Shealtiel tapa Zerubbabel leh Jozadak tapa Jeshua, Jerusalem-a Pasian biakinn lamkik ding kipan pah uh a, Pasian kamsangte in amaute ompihin huh uh hi.
Tua laitakin Eufratis Gungal gamsung teng a uk sawn Tattenai, Shetharbozenai, leh amau lawmte hong paipahin amaute kiangah, "Note in hih biakinn lamkikin a nate na bawlna ding uh kua in thu hong pia ahi hiam?" a ci uh hi.
Hih biakinn lam nasepna-ah a sem mite min zong amaute in dong uh hi.
Ahi zongin Pasian in Judah upate huh ahih manin Darias kiangah a thu va tungin ama tung pan thu a kingahkik hun dong a nasep zomna uh kikhaktan lo hi.
Eufratis Gungal gam a uk sawn Tattenai, Shetharbozenai, leh Eufratis Gungal gamsung thu a vaan ama lawmte in Kumpi Darias tungah lai khak uh hi.
Amaute in thuzaksakna lai hih bangin a gelh uh hi: "Kumpi Darias tungah thupha namcin hong tung ta hen.
"Judah gam, a lian Pasian biakinn-ah ka va paina uh kong theisak uh hi. Tua biakinn pen suang lianpipite tawh kilamin a kawmte sing tawh kibawl hi. Hih biakinn limtakin kisemin amau makaihna tawh a nasep uh telh mahmah hi.
"Hih biakinn a kilamkikna ding leh a nate a zawhna dingin kua in thu pia hiam, cih thu hih upate tungah ka dong uh hi.
Nangmah in a makai teng na theihna dingin amaute min zong ka dong uh hi.
"Amaute in hih bangin hong dawng uh hi: Kote pen vantung leh leitung Pasian nasemte ka hi uh a, kum tampi lai-in a kilamsa biakinn a lamkik ka hi uh a, a lian Israel kumpi khat in lamin a zawhsa ahi hi.
Ahi zongin ka pu ka pate un vantung Pasian hehsakkha uh ahih manin Babylon kumpipa, Khaldea mi Nebukhadnezzar khutsungah amaute pia hi. Tua kumpipa in hih biakinn susia a, a mite Babylon-ah ciahpih hi.
Ahi zongin Babylon kumpipa Sairas uk a kum khatna kumin hih Pasian biakinn a kilamkikna ding amah in thu pia hi.
Tua thamloin Jerusalem-a biakinn sung panin Nebukhadnezzar in la-in Babylon biakinn sunga a koih ahi Pasian biakinn sunga om ngeisa kham leh ngun kibawl umlebeelte zong kumpi Sairas in Babylon biakinn panin lakhia-in gam ukin a hong koih Sheshbazzar min neipa tungah ap hi.
Kumpipa in ama tungah, "Hih umlebeelte paipih in la, Jerusalem-a biakinn-ah va koihkik in. Tua lai-a Pasian biakinn pen a mun ngei mahah lamkik sak in," ci hi.
Tua ciangin Sheshbazzar hong pai-in Jerusalem-a Pasian biakinn a bulpi hong phut hi. Tua huna kipanin tudong lamkik kisem suak a, ahi zongin kizo nailo hi, ci uh hi.
"Tua ahih ciangin hoih na sak leh, Jerusalem-a hih Pasian biakinn a kilamkikna ding thu kumpipa Sairas in thu pia takpi hiam, pia taktak lo hiam cih a kitheihna dingin Babylon khua sunga om laibu koihna innte sung zongsak in. Tua khit ciangin kumpipa in na deihna hong zasak kik in," a ci uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors