Tedim Lai Siangtho

Gamlak Vakna 29

"A kha sagihna a ni masa ni-in kikhopna siangtho khat na nei ding uh a, tua ni-in leitung nasep na sem kei ding uh hi. Tua ni pen note in peengkul na tum ni ding uh hi a,
meihal biakna, Topa tungah a gim namtui na piak dingte un: Bawngtalno khat, tuutal khat, leh kum khat a pha tuuno a pa sagih, a vekpi-in a sitbaanglo hi ding hi.
Bawngtal tawh piak dingin sathau tawh a kibawl annel ahi an tawh a biaknate lawh thum, tuutal tawh lawh nih,
leh tuuno sagihte khat ciangin lawh khat hi ding hi.
Note-a dingin kilemna bawlna dingin khialhna hanga biakna-in keel a pa khat zong hi ding hi.
A khasim meihal biakna leh an tawh a biakna, leh a kitatsat lo-a meihal biakna leh an tawh a biakna, leh tuate-a ding ngeina a om bangin a gim namtui, Topa tungah mei tawh kihal biakna ahi leenggahzu tawh a biaknate banah hi ding hi.
"Hih kha sagihna a ni sawm ni-in a siangtho kikhopna khat na nei ding uh a, an tangin tua ni-in na na sem kei ding uh hi.
Topa tungah a gim namtui meihal biakna na piak dingte un: Bawngtalno khat, tuutal khat, leh kum khat a pha tuuno a pa sagih hi ding a, tuate pen note muhna-ah a sitbaanglo hi ding hi.
Sathau tawh a kibawl annel tawh a biaknate pen, bawngtal tawh piak khawm dingin lawh thum, a tuutal tawh lawh nih,
tuuno sagihte khat ciangin lawh khat hi ding hi.
Kilemna dingin khialhna hanga biakna leh a kitatsat lo-a meihal biakna leh an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate banah khialhna hanga biakna-in keel a pa khat zong hi ding hi.
"A kha sagihna ni sawm leh ni nga ni-in a siangtho kikhopna khat nei-in tua ni-in leitung nasep na sem kei ding uh a, Topa}-a dingin ni sagih sung pawi na kham ding uh hi.
A ni masa ni-in meihal biakna, Topa tungah a gim namtui, mei tawh kihal biakna dingin bawngtalno sawmlethum, tuutal nih, kum khat a pha tuuno a pa sawmleli na pia ding uh a, tuate a sitbaanglo hi ding hi.
Sathau tawh a kibawl annel ahi an tawh a biaknate pen, bawngtal sawmlethumte khat ciangin lawh thum, tuutal nihte khat ciangin lawh nih,
leh tuuno sawmlelite khat ciangin lawh khat hi ding hi.
A kitatsat lo-a meihal biakna, an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate banah khialhna hanga biakna-in keel a pa khat zong hi ding hi.
"A ni nih ni-in bawngtalno sawmlenih, tuutal nih, leh kum khat a pha tuuno a pa sawmleli, a vekpi-in a sitbaanglo,
ngeina kip om bangin a phazah tawh kizui-in bawngtalte, tuutalte, leh tuunote tawh piak dingin an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate zong hi ding hi.
A kitatsat lo-a meihal biakna leh an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate banah khialhna hanga biakna-in keel a pa khat zong hi ding hi.
"A ni thum ni-in bawngtal sawmlekhat, tuutal nih, leh kum khat a pha tuuno a pa sawmleli, a vekpi-in a sitbaanglo,
ngeina kip om bangin a phazah tawh kizui-in bawngtalte, tuutalte, leh tuunote tawh piak bangin an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate zong hi ding hi.
A kitatsat lo-a meihal biakna leh an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate banah khialhna hanga biakna-in keel a pa khat zong hi ding hi.
"A ni li ni-in bawngtal sawm, tuutal nih, leh kum khat a pha tuuno a pa sawmleli, a vekpi-in a sitbaanglo,
ngeina om bangin a phazah tawh kizui-in bawngtalte, tuutalte, leh tuunote tawh piak dingin an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate zong hi ding hi.
A kitatsat lo-a meihal biakna, an tawh a biakna, leh leenggahzu tawh a biaknate banah khialhna hanga biakna-in keel a pa khat zong hi ding hi.
"A ni nga ni-in bawngtal kua, tuutal nih, leh kum khat a pha tuuno a pa sawmleli, a vekpi-in a sitbaanglo,
ngeina kip om bangin a phazah tawh kizui-in bawngtalte, tuutalte, leh tuunote tawh piak dingin an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate zong hi ding hi.
A kitatsat lo-a meihal biakna leh an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate banah khialhna hanga biakna-in keel a pa khat zong hi ding hi.
"A ni guk ni-in bawngtal giat, tuutal nih, leh kum khat a pha tuuno a pa sawmleli, a vekpi-in a sitbaanglo,
ngeina kip om bangin a phazah tawh kizui-in bawngtalte, tuutalte, leh tuunote tawh piak dingin an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate zong hi ding hi.
A kitatsat lo-a meihal biakna, an tawh a biakna, leh leenggahzu tawh a biaknate banah khialhna hanga biakna-in keel a pa khat zong hi ding hi.
"A ni sagih ni-in bawngtal sagih, tuutal nih, leh kum khat a pha tuuno a pa sawmleli, a vekpi-in a sitbaanglo,
ngeina kip om bangin a phazah tawh kizui-in bawngtalte, tuutalte, leh tuunote tawh piak dingin an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate zong hi ding hi.
A kitatsat lo-a meihal biakna, an tawh a biakna, leh leenggahzu tawh a biaknate banah khialhna hanga biakna-in keel a pa khat zong hi ding hi.
"A ni giat ni-in a thupi kikhopna khat na nei ding uh a, tua ni-in leitung nasep na sem kei ding uh hi.
Meihal biakna, mei tawh kihal biakna, Topa tungah a gim namtui na piak dingte un: Bawngtal khat, tuutal khat, kum khat a pha tuuno a pa sagih, a vekpi-in a sitbaanglo,
ngeina kip om bangin bawngtal, tuutal, leh tuunote a phazah tawh kizui-in piakkhawm dingin an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate zong hi ding hi.
A kitatsat lo-a meihal biakna leh an tawh a biakna leh leenggahzu tawh a biaknate banah khialhna hanga biakna-in keel a pa khat zong hi ding hi.
"Na thuciam biakpiakna uh leh utthu-a na biakpiaknate uh banah na meihal biaknate, leh an tawh na biaknate, leh leenggahzu tawh na biaknate, leh thunuama na biakna dingun a kiseh na pawi hunte uhah hihte, Topa tungah na pia ding uh hi," a ci hi.
Topa in Moses a thupiak bangin amah in Israel mite tungah a thu a kimin a gensawn hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors