Tedim Lai Siangtho

Hosea 3

Topa in kei kiangah thu hong genkik a, "Lawm a ngai khinsa, pasal tawh a lumkhawmsa numei khat tawh va kingai in. Israel mite, pasian dangte kiangah pai uh a, leenggahphehkeu tawh a va biak uh hangin, amaute ka it lai veve mah bangin tua numei va it in," hong ci hi.
Tua ahih ciangin ngun shekel sawmlenga leh mangbuhham seu sawmlenga tawh zi lei-in
ama kiangah, "Sauveipi sung keima zi bangin na om ding a, midang tawh na paktat nawn kei ding hi. Midang tawh na lupkhoploh mah bangin kei nangawn tawh zong i lumkhawm kei ding hi," ka ci hi.
Hih pen kumpi ahi a, makai ahi zongin, biakpiakna leh biakpiakna khuampite ahi zongin, siampi puanpi leh milim pasian-te neiloin hun saupi sung Israel mite om ding a cihna ahi hi.
Tua khit ciangin Israel mite in Topa amau Pasian leh a kumpipa uh David lamah hong kiheikik ding uh hi. Tua hun ciangin amaute in Topa zahtakin, ama letsongte a ngah ding uh hi.

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors