Tedim Lai Siangtho

Isaiah 44

Topa in, "Ka nasempa Jakob aw, ka teelsa Israel aw, tu-in za in.
Nangmah a hong bawl, gilsung panin nang a hong piangsak, nang a hong huh ding Topa in hih bangin ci hi: Ka nasempa Jakob aw, ka teelsa Israel aw, lau kei in.
"Bang hang hiam cih leh a dangtak leitang tungah tui ka sung ding a, lei keu tungah luitui ka luangsak ding hi. Na suanlekhakte tungah ka kha ka sung ding a, na tu na tate tungah ka thupha ka pia ding hi.
Amaute pen tui sung panin a pokhia, luitui luang gei-ah a om, gialhek kungte bangin pokhia ding uh hi.
"Khat in, Kei pen Topa ka hi hi, ci-in, adang khat in Jakob min tawh ama min lo ding a, adang khat leuleu in, Topa a, ci-in ama khut tungah gelhin, Israel min tawh amahmah kinophuah ding hi," ci hi.
Topa}, Israel Kumpipa leh amah Tanpa, Vanglian Topa in hih bangin gen a, "Kei pen a masa pen leh a nunung pen ka hi hi. Kei simloh pasian dang omlo hi.
Kua pen kei tawh kibang ahi hiam? Amah gensakin pulaksak un la, keima mai-ah gensak un. A hong tung ding nate thu tanglai pek panin kua in thangko ahi hiam? Hong tung ding nate thu amaute gensak dih un.
Lau kei un la, kihta kei un. Tanglai pek panin note kiangah hong genin hong pulak khin hilo ka hi hiam? Note khempeuh keima teci na hi uh hi. Kei simloh pasian dang om ahi hiam? Suangpi dang omlo hi. Khat beek ka thei kei hi," a ci hi.
Milim a bawl mite khempeuh a mawkna hi a, amau deih milimte in phattuamna piangsak lo hi. Milim a biate in khua mu theiloin, thu thei theilo a, amaute in maizumna a thuak uh hi.
Bangmahin a kimanglo pasian kua in bawl a, milim kua in sung ahi hiam?
Milim a bia mite khempeuh in maizumna ngah ding uh hi. Milim a bawl khutsiamte pen mi hilel uh hi. Amaute khempeuh kikhawm sakin dingsak un. Amaute nakpi takin kilausak ding a, a vekpi-un maizumin kikoih khawm ding hi.
Sikseekpa in seekin hol tawh na sem hi. Amah in sek tawh seekin a thahat a khut tawh a sat hi. Amah a gil kialin a tha zaw a, dangtakin a gim hi.
Sing nasep khutsiampa in khau khungin laikung tawh a ciamteh hi. Amah in singnawtna tawh nawt a, laikung tawh a kualin a ciamteh hi. Amah in, innsungah a teng ding mihing melhoih lim khat bangin mihing limin a bawl hi.
Amah in taamtak singkungte a phuk hi. Tua ahih kei leh sesing kung khat ahi a, tawsaw kung khat ahi zongin tengkhia a, gamlak singte lakah khangsakin golsak hi. Amah in taamtak kung khat suan a, guah in khangsak hi.
Tua ciangin tua kung pen mi khat-a dingin mei sing a suak hi. Amah in tua sing kimkhat la-in khua lumna dingin mei-in cih a, amah in mei tawhin moh a em hi. Amah in pasian khat zong bawlin bia a, amah in milim khat bawlin tua milim mai-ah a kun hi.
Amah in a sing kimkhat meikhukah cih hi. Adang kimkhat tawh an ne a, amah in sa hangin a gil vah hi. Amah in mei awi-in, "Ah, ka khua lumta, mei mu khin ing," ci hi.
Amah in a vallai teng, ama milim pasian khatin a bawl hi. Tua milim mai-ah kunin a bia hi. Amah in tua milim tungah thu ngen a, "Nang pen keima pasian na hih ciangin kei hong honkhia in," ci hi.
Amaute in bangmah theilo a, amaute in bangmah khentel theilo uh hi. Bang hang hiam cih leh amaute in bangmah a muh theihlohna dingun amah in a mit uh humsakin, bangmah a theihlohna dingun a lungsim uh khaksak hi.
A kimkhat meikhukah cihin, a aam tungah moh zong ka em a, sa hangin ka ne khinzo hi. A omlai teng a kihhuai-in bawl buang ding ka hi hiam? Sing bek khat mai-ah kun buang ding ka hi hiam, a ci ding, thu a ngaihsun, theihna leh thumuhna a nei khat beek omlo hi.
Amah pen vut a nete tawh kibang lel hi. A lungsim haina in amah lam pialpih khin a, amah leh amah kihonkhia theiloin, "Ka khutsungah ka tawi milim pen a zumhuai hilo ahi hiam?" cih zong phawk theilo hi.
Jakob aw, hih thu phawk in. Israel aw, ka nasempa na hi hi. Nang kong bawl a, nang pen keima nasem na hi hi. Israel aw, nang kong mangngilh kei ding hi.
Na thupalsatnate meiipi bangin na khialhnate meiilum bangin ka phiatkhia khinzo hi. Hong honkhia khin ka hih manin kei kiangah hong ciahkik in.
Vantungte aw, Topa in tua thu sem khin ahih manin la sa un. Lei thuknate aw, awng un. Mualte aw, la sa-in awngkhia un. Tulak leh a sunga om sing khempeuh aw, awng un. Bang hang hiam cih leh Topa in Jakob honkhia khin a, Israel sungah amah kiminthangsak ding hi.
Gilsung panin nangmah a hong piangsak, nangmah hong Honpa, Topa in hih bangin ci hi: "Keimah in na khempeuh bawlin, keimah guak in vantungte zalin, kuama seppih lohin leitung ka zal hi.
Zuau thugente hilhkholhna limte a siasakpa, aisante pen mihai a suaksakpa, mipilte lehhei kikin, amau thutheihte haina a suaksakpa;
a nasempa thu kipsakin, a kamtaite thugente a sempa, Jerusalem khua-ah mi tengin, Judah khuapite kilamkik ding a, a kisia khuate ka lamkik ding hi, a cipa;
tui thukpi kiangah, Keu in; na gunte ka keusak ding hi, a cipa;
Sairas kumpipa pen ka tuucingpa hi a, ka deihna teng tungsak ding hi, a cipa; Jerusalem kilamkik ding a, biakinn pen, Na bulpi kiphutkik ding hi, a ci Topa ka hi hi," a ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors