Tedim Lai Siangtho

Isaiah 47

Nungak a bang Babylon aw, hong paisuk in la, leivui lakah tu in. Nungak a bang Khaldea aw, tokhom omlohna leilakah hong tusuk in! Bang hang hiam cih leh nang pen a moi milmel, a ngeek dikdek, hong kici nawnlo ding hi.
An gawina suangte hei in la, an gawi in. Na kikhuhna puan lakhia in la, na nik na puan suahin gunte kantan in.
Na selsim teng kilang ding a, na zumhuaina teng kimu ding hi. Keimah in kong thukkik ding a, kuamah ka zah kei ding hi.
Israel-te Siangtho Pa in eite hong suaktasak a, ama min pen Vanglian Topa ahi hi.
Babylon aw, gamdai takin tu in la, khuamialna sungah pai in; bang hang hiam cih leh nang pen kumpi gamte tonu, hong kici nawnlo ding hi.
Ka mite tungah ka heh a, ka luah gamh ka ninsak hi. Nangma khutsungah amaute kong pia a, nangmah in amaute na hehpih bawl kei hi. A khangham mite nangawn na ngong bawl mahmah hi.
Nangmah in, "Tonu ka hi tawntung ding hi," ci na hih manin hih thute na lungsimah koihloin, a thumongte zong na phawkkha kei hi.
Tua ahih ciangin tu-in, a nuam bek a ut, lungmuang takin a tu hithiat, na lungsimah, "Keimah hing, kei simloh midang om kei; meigongin om ngei kei ning, ta-khuai cih zong sin kei ning," a ci khuapi aw, hih thu za in:
Aisan siamnate leh mibum siamna vang lianpi na neih hangin ta khuaisuahna leh meigonna, hih thu nihte thakhat thu-in ni khat sungin a kicing takin nangma tungah hong tung veve ding hi.
Na gitlohna-ah nang na lungmuang a, "Kuamah in kei hong mu kei hi," na ci hi. Na pilna leh na theihnate in lam hong pialsak a, na lungsim sungah, "Keimah hing, kei simloh midang om kei," na ci hi.
Ahih hangin nangmah in na beisak theihloh lungkhamna na tungah hong tung ding a, nangmah in maisakna na ngah theihloh gimna nang tungah hong tung ding hi. A thu na theih hetloh siatna na tungah hong tungvat ding hi.
Na neulai-a kipan na sep na mibumna leh na aisannate-ah kiptakin om in. Phattuamna na ngah khading a, mite na lausakzo khading hi.
Nang tungah a hong kilak thu tampite hangin na gim hi. Vantungte a sehin khenin, aksite en a, khadet simin nang tunga thupiang ding a hong genkhol mite tu-in dingsak in la, nangmah kihonsak in.
En in, amaute pen buhkung tawh kibang uh a, mei in amaute kangtum hi. Meikuang vangliatna panin amau leh amau kihontawm theilo uh hi. Hih pen khua lumna ding mei-am hilo a, awi ding mei zong hilo hi.
Nang tawh na a semkhawm, na neu lai-a kipan nang tawh na a semkhawmte tungah hih thute hong tung ding hi. Amaute pen amau tum ciatah zauvak uh a, nang a hong hon ding kuamah omlo hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors