Tedim Lai Siangtho

Isaiah 8

Tua ciangin Topa in kei kiangah, "Suangpeek lianpi khat la in la, tua tungah mihingte theihkim lai tawh, Mahershalahashbaz, ci-in gelh in," hong ci hi.
Hih thu a thei dingin a muanhuai teci, siampi ahi Uriah leh Jeberekhiah tapa Zekhariah ka nei hi, hong ci hi.
Tua ciangin ka zi tawh ka lumkhawm a, amah gai-in tapa khat hong nei hi. Tua ciangin Topa in ka tungah, "Ama min pen Mahershalahashbaz, ci-in phuak in.
Bang hang hiam cih leh naungek in, Nu aw, pa aw, a cih theih ma-in Damaskas khua hauhna leh Samaria khuasunga a om a kisut vante, Assiria kumpipa in la-in masuan ding hi," hong ci hi.
Topa in kei tungah thu hong genkik leuleu a,
"Hih mite in damtakin a luang didi Shiloah tuite nial uh a, Rezin leh Remaliah tapa mai-ah launa tawh lingliang uh hi.
Tua ahih ciangin Topa in Assiria kumpipa leh ama galkap honpite, a tam mahmah a piau dimletin a khang Gunpi tui bangin amaute a sim dingin hong luangsak ding hi.
Judah gam dong hong nawtsuk ding a, dimletin paisuakin, ngawng ciangdong tum ding hi," hong ci hi. Ahih hangin Pasian in eite hong ompih a, a kizal ama khate in i gam hong hu ding hi.
No minam dangte aw, thei un la, lungkham un. Gamlapi-ah a om gamte khempeuh aw, ngai un. Kigalging un; ahih hangin lungkiatna na thuak veve ding uh hi.
Note kikhawmin thu na vaihawm uh hangin a mawkna suak ding a, thu khat peuhpeuh na gen uh hangin kiplo ding hi. Bang hang hiam cih leh kote tawh Pasian hong omkhawm hi.
Bang hang hiam cih leh Topa in ama vangliatna tawh kei tungah thu hong gen a, hih mite lampi ka zuihlohna dingin hong hilhkhol a,
"Hih mite vaihawmna pawlpih kei un. Amau kihtakte kihta kei un la, lau kei un.
Ahih hangin Vanglian Topa pen a siangtho-in na ngaihsun ding uh hi. Amah pen note zahtakpa leh note kihtakpa na hisak ding uh hi.
Amah pen, a lamdang mahmahin a siangtho luatna hangin mite puktheihna ding suangtum tawh kibang hi. Judah leh Israel kumpi gammite leh Jerusalem khua-a a teng mite a awkna ding thangzak tawh kibang ding hi.
Mi tampi tak tuk ding uh hi. Amaute tukin kitamzan gawp ding uh a, amaute awkin kiman ding hi," hong ci hi.
Ka nungzuite aw, Pasian in kei tungah hong piak hih thute, limtakin kemin koihcing un.
Jakob innkuante kiang panin a maitang a seel Topa ngakin amah ka muang ding hi.
En un, Topa in kei hong piak ka tate leh keima pumpi pen Zion Mual tungah a teng Vanglian Topa} tung panin Israel mite sungah lim leh kihilna ka hi uh hi.
Amaute in note kiangah, "Phun suausuau-in a pau mualmual vankah theite leh aisan theite kiangah thu dong un. Mite in amau pasian-te thu dongin, mihingte thu pen misite dot ding mah hilo ahi hiam?" hong ci ding uh hi.
Tua ciangin note in, "Topa in note hong hilh thute ngai un. Aisante thu ngai kei un. Amaute hong gen thute a kimanna omlo hi," ci-in dawng un.
Mite pen gamsungah vak kawikawi-in, nakpi takin lungkhamin gilkial ding uh hi. A gil uh a kial ciangin amaute lungham gawp ding uh a, a kumpipa uh leh a Pasian uh hamsiatin vandak ding uh hi.
Amaute in leilak a etsuk hangun, lungkhamna leh khuamialna, lungzinga gimna bek om hi. Khuamial ngeungau sungah amaute kihawlkhia ding hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors