Tedim Lai Siangtho

Jeremiah 16

Topa in kei hong hopih a,
"Hih bang munah zi nei kei in la, tanu tapa zong nei kei in.
Bang hang hiam cih leh hih muna suak tanu tapate leh a nute uh tawh kisai-in Topa in ka cihin-ah:
Natna lian tawh si ding uh a, kuamah in kahloin kuamah in zong a vui kei ding uh hi. Leilaka ek ki-tha a bang lel ding uh hi. Namsau leh kial tawh a si ding uh a, a luanghawmte uh huihlaka a leeng vasate leh leilaka ganhingte in a ne ding uh hi.
"Bang hang hiam cih leh Topa in kong cihin-ah, mi kahna innsungah lut kei un la, thumin kuamah va kah se kei un. Bang hang hiam cih leh lungnopna, itna lianpi, leh ka hehpihna hih mite kiang panin ka lakhia khinzo hi, Topa in kong ci hi.
Hih gamah miliante leh mineute si ding uh a, kivui loin, amau hangin kuamah kaploin, kuamah in a pumpi uh kuiliam loin a sam uh zong a met kei ding uh hi.
Misi hangin a kapte hehnepna dingin kuamah in an leh tui a lui kei ding uh a, a nu ahih kei leh a pa a site nangawn kuamah in a hehnem kei ding hi.
Pawi kibawlna inn-ah na pai kei ding uh a, amaute tawh a ne a dawnkhawm dingin na tu kei ding uh hi.
Bang hang hiam cih leh Vanglian Topa, Israel mite Pasian in hih bangin kong ci hi: En un, hih mun panin note muh teekteekin, note theih hunsung mahin gualnopna, lungdamna awte leh zinei thakte, pasalnei thakte awte ka gingsak nawn kei ding hi.
"Hih thuteng hih mite tungah na gen ciangin amaute in, Bang hangin Topa in hih gimna lianpi eite tungah hong tungsak ahi hiam? I khialhna bang ahi hiam? Topa i Pasian tungah bang mawhna bawl ihi hiam? hong ci ding uh hi.
Tua ciangin nangmah in amaute kiangah, Topa in, "Na pu na pate un kei hong taisan khin uh a, kei hong nusia-in ka thukham a zui kei uh hi.
Note, na pu na pate sangun na siahuaizaw uh hi. Bang hang hiam cih leh en un, note utna bang ciat na zui tentan uh a, ka thu nong ngai nuam kei uh hi.
Tua ahih manin hih gam panin note leh na pu na pate un na theih ngeiloh uh gamah kong nawhkhia ding hi. Tua lai-ah sun leh zanin pasian dangte na na sem niloh ding uh hi; bang hang hiam cih leh note kong angvan nawn kei ding hi," ci hi, na ci ding hi.
"Tua ahih manin, en un, Topa in kong cihin-ah, kuamah in, Egypt gam panin Israel mite a hong lakhia Topa a nuntak bangin, ci-in kei minin a kiciam nawnloh hun hong tung ding hi.
Amaute in, Leilu lam gam leh eite hong hawlkhiatna gam khempeuh panin Israel mite a hong kaikhawm Topa a nuntak bangin, a cizaw ding uh hi. Bang hang hiam cih leh a pu a pate uh ka piaksa, amau neihsa gamah amaute ka paipih ding hi.
"En un, Topa in kong cihin-ah, ngabeng tampi ka khah ding a, amaute ka mansak ding hi. Tua khit ciangin sabeng tampi ka khah ding a, amaute in mualtung khempeuh leh suanghawmte lakah amaute a beng ding uh hi.
Bang hang hiam cih leh a omdan khempeuh uh ka mitin ka mu a, kei kiang panin a kiseel bangmah omlo hi. A khialhna khempeuh uh zong ka mu hi.
Amaute khialhna leh a mawhnate uh a zah nihin ka thuk ding hi. Bang hang hiam cih leh amaute in a muhthadahhuai siluang hawmte tawh a kibang milimte tawh ka gam a ninsak uh a, kihhuaina tawh ka gamh a dimsak uh hi," hong ci hi.
Aw Topa, ka hatna leh ka kulhpi, lungkham hun ciangin ka buknapa aw, leimong panin gamdang mite nangma kiangah hong pai ding uh a, "Ka pu ka pate un zuauthu leh bangmahin a kimanglo milimte longal bangmah dang a luah kei ding uh hi.
Mi in ama pasian ding bawltawm thei ahi hiam? Tuate pasian hilo hi," hong ci ding uh hi.
"Tua ahih manin amaute ka hilh ding hi. Tutung peuhmahin Topa ka hihna thu a hong theihna dingun ka vangliatna leh ka hatna ka theisak ding hi," ci-in Topa in a gen hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors