Tedim Lai Siangtho

Jeremiah 21

Zedekiah kumpipa in Malkhiah tapa Pashhur leh Maaseiah tapa Zefaniah-te, Jeremiah kiangah sawl a,
"Kote-a dingin Topa kiangah thu hong dotsak in. Babylon kumpipa Nebukhadnezzar in a sim dingin hong umcih hi. Topa in a na lamdangte khat kei tungah hong zang leh amah kilehkiksak thei khading hi," ci-in a dongsak hi.
Tua ciangin Jeremiah in dawngkik a,
"Zedekiah kiangah hih bangin na genkik un, Topa, Israel mite Pasian in a genin-ah: En un, khuakulhpi pualamah a hong umcih Babylon kumpipa leh Khaldea mite na dona uh ahi, na khutsung uha na kep na galhiamte uh bangmahin a kimanglo ka suaksak ding a, amaute khempeuh hih khuapi laizangah kong paipih ding hi.
Keimahmah in hehna leh thangpaihna lianpi tawh ka khut zanin, a hat mahmah ka khut tawh note kong do ding hi.
Hih khuapi sungah a tengte a mi a sa ciloin ka thatlum ding a, pulnatna tawh a bei khin ding uh hi.
Tua khit ciangin, Topa in kong cihin-ah, Judah kumpipa Zedekiah leh a nasemte, leh pulnatna, namsau, leh kialin a silo a nungta laiteng pen, amau galte leh amaute a thatnuam Babylon kumpipa Nebukhadnezzar khutsungah ka pia ding hi. Amah in amaute namsau tawh that ding a, hehpih loin, zong a maap kei ding a, itna lungsim a nei kei ding hi, va ci un," a ci hi.
Topa in Jeremiah hopih a, "Jeremiah aw, hih mite kiangah, Topa in a cihin-ah: En un, na mai uhah nuntakna lampi leh sihna lampi ka khung hi.
Hih khuapi sunga om mi peuhmah namsau tawh ahi a, kial tawh ahi a, pulnatna tawh ahi zongin a si ding uh hi. Ahi zongin pusuak khia-in note a hong sim Khaldea mite kiangah a lut peuhmah suakta liailiai ding uh hi.
Bang hang hiam cih leh Topa in kong cihin-ah, hih khuapi hoihna ding hilo, a siatna dingin ka lungsim ka khensat khinzo hi. Babylon kumpipa khutsungah ka pia ding a, amah in mei tawh a hal ding hi, na ci ding hi.
"Judah kumpite innkuan tung-ah hih bangin va gen in: David suante aw, Topa kammal ngai dih un. Topa in a cihin-ah: Zingsang simin mantakin thu khen un la, mi bawlsiapa khutsung pan a bawlsiatpa honkhia un. Tua bang na hih kei uh leh siatna na bawlnate hangun mei bangin ka hehna hong kuang ding a, kuamah in a phelhzo kei ding hi.
Mualkuam zang pan kilaamto a, zanglei laka suangtum bangin a sangto Jerusalem aw, Topa in kong cihin-ah, na langkhatah ka pang ding hi. Nangmah in, Kua in kei hong simsuk ding a, ka omna-ah kua hong lut ding ahi hiam? na ci hi.
Na gamtatna tawh kizui-in gimna ka hong pia ding hi, Topa in kong ci hi. Tulaka sing hoihte tawh a kilam na kumpi innte uh mei tawh kihal ding a, a kimkot khempeuh ka kangtumsak ding hi," a ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors