Tedim Lai Siangtho

Jeremiah 26

Josiah tapa Jehoiakim, Judah gam kumpi a suah tungin Topa in hih bangin Jeremiah hopih a,
"Topa in kong cihin-ah, Topa biakinnpi huang sungah va ding in la, Topa biakinnpi sungah a bia dinga a hong pai Judah gam khuapite khempeuh kiangah gen dinga kong sawl khempeuh va gen in. Kam khat beek im kei in.
Amaute in na thugen hong ngai-in, a gitlohna uh pan kihei khathei ding uh hi. Tua hi leh amau gitlohna hanga amaute suksiat dingin ka ngaihsutsa ka khelkik ding hi.
Nangmah in amaute kiangah, Topa in hih bangin ci hi: Note in ka thu hong ngailoin, note mai-a kong lahsa ka thukham bangin na gamtat kei uh a,
note in a thu na man ngeiloh uh ahi, kong sawl zelzel ka nasem kamsangte thu na thupi sim kei uh leh
hih Jerusalem biakinnpi Shiloh khua-a biakinn ka bawl bangin ka bawl ding a, hih khuapi pen leitung gam khempeuhte kihamsiatna-in ka zangsak ding hi, na ci ding hi," a ci hi.
Siampite, kamsangte leh mi khempeuh in hih thu a gen teng a za uh hi.
Mi khempeuh tungah Topa in gen dingin a sawlteng Jeremiah in a gen khit ciangin siampite, kamsangte, leh mi khempeuhte in amah man uh a, "Nang na sih ding kilawm hi.
Bang hangin, Hih biakinnpi pen Shiloh tawh kibang ding a, hih khuapi-ah a teng omloin gam simtham suak ding hi, ci-in Topa minin thu hilh ngam na hi hiam?" ci-in a gen uh hi. Topa biakinnpi sungah a om mi khempeuh in Jeremiah a umcih uh hi.
Judah gam uk uliante in hih thu a zak uh ciangin kumpipa innsung pan Topa biakinnpi-ah hong paito uh a, Topa biakinnpi lutna Kongpi Thak-ah a tu uh hi.
Tua ciangin siampite leh kamsangte in kumpi uliante leh mi khempeuhte kiangah, "Note in na bil uh tawh na zak ciat uh mah bangin hihpa in hih Jerusalem khuapi langpangin thu hilh ahih manin thah ding kilawm hi," a ci uh hi.
Tua ciangin Jeremiah in kumpi ulian khempeuhte leh mi khempeuhte kiangah, "Topa in na zaksa uh ahi hih biakinnpi leh hih khuapi langkhatah ka gen thu khempeuh a gen dingin kei hong sawl hi.
Tua ahih manin tu-in na nuntak dante uh leh na gamtatziate uh khel un la, Topa na Pasian uh thu ngai un. Tua hi leh Topa in note kisiatna ding a gensa thu a khelkik ding hi.
Ahih hangin kei ka hih leh, en un, note khutsungah ka om hi. Note in hoih na sak uh bangin kei tungah hong bawl un.
Kei nong thah uh leh bel, mawh neilo mi khat na thah manun note mahmaha kipan hih khuapi leh a sunga tengte in na thuak ding uh thei ta un. Bang hang hiam cih leh note bil mahmahin na zak dingun hih thute a gen dingin Topa hong sawl taktak ka hi hi," a ci hi.
Tua ciangin kumpi uliante leh mi khempeuhte in siampite leh kamsangte tungah, "Hihpa in eite Topa Pasian min tawh thu hong gen ahih manin thah ding kilawmlo hi," a ci uh hi.
Gamsung upa pawlkhat in zong, dingin tua a kikhawm mi khempeuhte kiangah,
"Judah kumpipa Hezekiah in a uk laitakin Moresheth khuami Mikah in Judah mi khempeuhte kiangah, Lo dingin Zion mual a kikho ding hi. Jerusalem khua kisia zan ding a, biakinn mual, gamlak a suak ding hi, ci-in Vanglian Topa in gen hi, ci hi.
"Tua hinapi, Judah kumpipa Hezekiah leh Judah mi khempeuhte in amah that zenzen uh ahi hiam? Kumpipa in Topa zahtakin, Topa pahtak ding a nget ciangin Topa in zong amau tungah siatna tunsak dingin a gensa khelkikzaw hilo ahi hiam? Ahih hangin eite in eite tungah siatna lianpi khat i tungsak dektak hi," a ci uh hi.
Kiriathjearim khua panin zong Topa min tawh thu a hilh Shemaiah tapa Uriah a kici midang khat a omlai hi. Jeremiah gen bangmahin amah in zong hih Jerusalem khuapi leh hih gam langkhatah thu a gen hi.
Kumpi Jehoiakim leh a galkapmang khempeuh leh kumpi ulian khempeuhte in ama thugente a zak uh ciangin kumpipa in thah dingin a zong hi. Ahih hangin Uriah in tua thu a zak ciangin lau-in Egypt gamah a taisim hi.
Tua ciangin kumpi Jehoiakim in Akbor tapa Elnathan leh midang pawlkhat Egypt gamah sawl a,
amau in zong Egypt gam panin Uriah manin kumpi Jehoiakim kiangah a puak uh hi. Amah in tuapa namsau tawh thatin a luanghawm mi mawkmawkte kivuina munah a paai hi.
Ahih hangin Shafan tapa Ahikam in Jeremiah hu ahih manin thah dingin mite khutsungah kipialo hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors