Tedim Lai Siangtho

Jeremiah 41

Kha sagih kha hong tun ciangin Nethaniah tapa, Elishama tupa, kumpi nam leh kumpipa ulian pente khat ahi Ishmael, mi sawm tawh Mizpah khua Ahikam tapa Gedaliah kiangah hong hawh uh hi. Mizpah khua-ah amaute in an a nekkhawm laitakun,
Nethaniah tapa Ishmael leh tua mi sawmte in, Babylon kumpipa in gam uk dingin a koih Ahikam tapa, Shafan tupa Gedaliah pen namsau tawh satin a thatlum uh hi.
Ishmael in Mizpah khua-ah Gedaliah tawh a omkhawm Jew mi khempeuh leh tua laitakin a om Babylon galkapte zong a that hi.
Gedaliah a kisuam ni a zing ciang, kuama theih ma-in
Shekhem, Shiloh, leh Samaria khuate panin mi sawmgiat hong pai uh hi. Amaute in a khamul uh metin a puan uh balkekin, a pumpi uh a kikui gawpsa-in Topa biakinn-ah an tawh biakna leh paknamtui tawh biakna a piak ding uh hong tawi khawm uh hi.
Nethaniah tapa Ishmael zong Mizpah khua panin kap kawmin hong paikhia a, amau hong dawntuah hi. Amau tawh a kimuh ciangin amah in, "Ahikam tapa Gedaliah hong en dih un," ci-in a sam hi.
Khuapisung a tun uh ciangin Nethaniah tapa Ishmael leh a mi sawmte in amaute thatin a luang uh tuikhuksung khatah a paai uh hi.
Ahih hangin amaute lakah mi sawm in Ishmael kiangah, "Ko hong that kei in. Mangbuh, mangbuhham, sathau leh khuaizu ka selsim uh lolai-ah tampi a om hi," a ci uh hi. Tua ahih manin amah leh a lawmte in amaute a that kei uh hi.
Ishmael in a thahsa misi luanghawm khempeuh a paihna tuikhuk pen a gol khat hi a, kumpipa Asa in Israel kumpipa Baasha a nanna dingin a bawl ahi hi. Nethaniah tapa Ishmael in a thahsa misi luanghawmte tua tuikhuk a dimsak hi.
Tua ciangin kumpi cing galkapmang Nebuzaradan in, Ahikam tapa Gedaliah uk dingin a piak kumpipa tanute leh Mizpah khua-a a kinusia mi khempeuh-a kipan Mizpah khua-ah a omlai mi khempeuh Nethaniah tapa Ishmael in man a, Ammon gam lam zuanin a paikhiatpih hi.
Ahih hangin Kareah tapa Johanan leh amah tawh a omkhawm galkapmang khempeuh in Nethaniah tapa Ishmael tatsiatnate a zak uh ciangin
a galkap khempeuh uh tawh Nethaniah tapa Ishmael a sim dingin a kuankhia uh hi. Gibeon tuikhukpi a tun uh ciangin a pha uh hi.
Ishmael mat mi khempeuh in Kareah tapa Johanan leh a hong tonpih galkapmangte a muh uh ciangin a nuam uh hi.
Tua ahih manin Mizpah khua panin Ishmael in manin a paikhiatpihte khempeuh hong kilehhei kikin Kareah tapa Johanan a beel uh hi.
Ahih hangin Nethaniah tapa Ishmael leh mihing giat Johanan khutsung panin suakta uh a, Ammon gamah a tai uh hi.
Tua ciangin Kareah tapa Johanan leh a paipih galkapmangte khempeuh in, Nethaniah tapa Ishmael in Mizpah khua-ah Ahikam tapa Gedaliah a thah khit ciangin manin a paikhiatpih galkapte, nupite, naupangte, leh kumpi innsungmangte-a kipan a omlai mi khempeuh Gibeon khua panin a ciahpih kik uh hi.
Egypt gam a zuan dingin amaute pai uh a, Bethlehem khua gei Khimham Khawlmun-ah a khawl uh hi.
Bang hang hiam cih leh Babylon mite a kihta uh hi. Babylon kumpipa in gam uk dingin a koih Ahikam tapa Gedaliah pen Nethaniah tapa Ishmael in suamlum ahih manin a kihta uh ahi hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors