Tedim Lai Siangtho

Job 32

Job amahmah dik kisa tawntung ahih manin hih mihing thumte in Job thugente dawn ding ngaihsun nawnlo uh hi.
Ahi zongin a thu a za, Ram minam, Buz-te beh, Barakhel tapa Elihu a heh hong suak hi. Bang hang hiam cih leh Job amah kidiksakin Pasian mawhsak zawsop hi.
Job lawm thumte tungah zong a heh suak hi. Bang hang hiam cih leh Job a dawnna ding uh theilo uh ahih manin Pasian a khial tawh hong kibang hi.
Elihu ahih leh amaute lak panin a khangno pen ahih manin adangte a pau kim khit mateng bangmah pauloin a om hi.
Ahi zongin hih mihing thumte in Job a dawn theihloh a muh ciangin a hehna thuakzo nawnlo hi.
Tua ahih ciangin Buz-te beh Barakhel tapa Elihu in thu gen ding hong kipan a, "Kei a khangno lai hi-in, note a khangham na hih manun, ka ngaihsutna note lakah kong gen ngam kei hi.
No a khangham zawte in thu a gen ding kilawm hi, ci-in ka ngaihsun hi.
Ahi zongin mihingte tungah a hong tung pilna pen Vanglian Pasian kha in a hong piak ahi hi.
Khanghamna in mi pilsaklo a, thuman zong theisak tuanlo hi.
Tua ahih ciangin tu-in keima thugen dingte nong ngaih ding uh ka deih hi. Keima ngaihsutna hong gensak dih un.
"Thu na gengen laitakun lungduai takin kong ngaingai a, na thugen dingte uh na zonzon laitakun ka hong ngak hithiat hi.
Limtakin kong ngai a, na cihmawhna uh ka thei hi. Job thugente a manlohna na gentel thei kei uh hi.
Bang hangin pilna a nei-in kigen thei ding na hi uh hiam? Note in lel na hih manun Pasian in Job dawng ding hi.
Job in note tungah thu tampi hong gen a, kei tungah hong genlo hi. Ahi zongin note dawn bangin ka dawng ngei kei ding hi.
"Job aw, hih mite in nang hong lel uh a, nang hong dawnna ding bangmah theilo uh hi.
Amaute pauloin a om ciangun kei zong pauloin ngak lailai ding ka hi hiam? Amaute in a gen ding uh thei nawnloin ommawk uh hi.
Tu petpetin kei zong nang kong dawng ding a, keima ngaihsutnate ka hong pulak ding hi.
Thu a gen dingin kha in kei hong sawl a, tu taktak ciangin ka kam ka ki-ipzo nawn het kei hi.
Thugen theihna ding hun a neilo hi leng, leenggahzu thak a kithun leenggahzu um bangin ka puakkham ding hi.
Ka thuakzo nawnkei a, ka genkhia ta ding hi.
Hih ka thugenna-ah kuamah ka pawlpih kei ding a, kuamah phattuam ka nei kei ding hi.
Kuamah ka mawkphat thei kei hi. Tuaci mawkphat leng Pasian in kei hong sumang pak ding hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors