Tedim Lai Siangtho

Job 33

"Job aw, tu-in ka thugen khempeuh limtakin hong ngai in.
Ka lungsim sunga om thute a hong gen ding ka hi hi.
Ka gen khempeuh lungsim takpi tawh ka gen hi a, a man thu a gen ka hi hi.
Bang hang hiam cih leh Pasian kha in kei hong sawl a, Vanglianpa in kei tungah nuntakna hu hong pia hi.
"Na hong dawn theih leh limtakin hong dawng in. Na hong seelna ding limtakin kiging in.
Job aw, nang leh kei, Pasian hong muhna-ah a kibang ihi a, i nih tuakin leivui pana piang ihi hi.
Tua ahih manin kei nong kihtakna ding bangmah thu omlo a, nang ka hong zawhthawh bawlgawpna ding zong bangmah thu om tuanlo hi.
"Keima zakin thu na gen khin a, na thugente ka za khin hi.
Nang in, Kei ka mawh kei a, ka gamta khial kei hi. Ka paubaang kei a, mawhna ka sukha kei hi.
Pasian in kei hong sukna ding thu zongzong a, gal bangin kei hong bawl hi.
Amah in ka khe kolbulh a, ka gamtatna khempeuh hong encik hi, na cihna ka za hi.
"Ahih hangin, Job aw, nangmah na khialzaw hi. Pasian pen mihing sangin lianzaw hi.
Pasian in mihingte phunna thudon ngeilo hi, ci-in thugenna tawh bang hangin Pasian mawhsak na hi hiam?
Pasian in a lam tuamtuamin thu hong gengen napi-in, ama thugente khempeuh kuamah in thudonlo hi.
Zanin mite a ihmut ciangin, mang leh maangmuhna sungah Pasian in thu a gen hi.
Pasian in thu hong gen a, ama hilhkholhna hangin mite lau mahmah uh hi.
Mite in khialhna a bawl nawnlohna ding, mi kiphasakte a suahkhak lohna ding, Pasian in a deihna hangin mite kiangah thu a gen hi.
Pasian in mihingte siatna thuaksaklo a, sihna ding panin amaute a honkhia hi.
Pasian in cinatsakna tawh mihingte thuhilh a, a pumpi khempeuh natna tawh a kidimsak hi.
Cinapa in an ne zolo a, an limpen nangawn a kihtha a suak hi.
A ci a sa khempeuh kiam a, a guh guak bekin a om hi.
A beina ding a nai hita a, misi gam a zuan ding hita hi.
"Mihingte tavuan a phawksak, Pasian vantung mi tul tampite lak panin vantung mi khat amah a huh dingin hong paikhia ding hi.
Vantung mi in amah a hehpihna hangin, Amah suaktasak in. Misite gamah paisak kei in. Amah tatkhiatna ding hih lai-ah om hi, a ci ding hi.
Tua ciangin ama pumpi khangnosuak kikin, a thahat pen hun laitak a bangkik ding hi.
Tua ciangin Pasian in ama thungetna pia ding a, amah in lungdamna tawh Pasian bia ding a, Pasian in ama-a dingin thu a hoihlamin a heisakkik ding hi.
Tua ciangin amah in mihonpite zakna-ah, Kei ka khial khin hi. A manin ka gamta kei a, ahi zongin Pasian in kei hong suaktasak hi.
Misite gamsung ka tunna ding panin amah in kei hong kem a, tu-in kei ka nungta lai hi, a ci ding hi.
Pasian in hih thute khempeuh mihingte tungah hong hihkik zelzel a,
sihna ding panin honkhia kik zelin nuntak nuam a pia kik hi.
"Job aw, ka thugente limtakin hong ngai in. Gamdai-in om in la, kei thu hong gensak in.
Ahi zongin gennop mahmah na neih leh hong gen in; bang hang hiam cih leh midik na hih ding ka hong deihsak hi.
Ahi zongin gennop velvel na neih khol kei leh keima thugen hong ngai in. Mipil na hih theihna ding thu kong hilh ding hi," a ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors