Tedim Lai Siangtho

Job 34

Tua ciangin Elihu in,
"No a pilin a kinei mite aw, ka thugente ciamteh un. Thu thei-a a kinei mite aw, ka thugente ngai un.
An na ciap uh ciangin a lim a limlo na thei uh hi. Thu kigen na zak uh ciangin pil kampau leh hai kampau na khenthei uh hi.
Thuman bang hiam cih tengkhia ni. Thuhoih bang hiam cih mukhia ni.
Job in, Kei ka dik hi. Pasian in kei a thumanin hong seh nuamlo hi.
Kei a thuman hinapi zuauthu genin hong seh hi. Kei a khial hilo napi gim thuakin ka cimawh hi, a ci hi.
"Hih Job tawh a kibang mi na mu ngei uh hiam? Amah in Pasian zahtakna lim bangmah nei hetlo hi.
Amah in migilote tawh kikholh nuam sa mahmah a, mawhnei mite tawh a vak kawikawi hi.
Bang hang hiam cih leh amah in, Pasian deihna i zuih hangin phattuamna bangmah omlo hi, ci hi.
"Ahi zongin thu ngaihsun thei-a kinei note khempeuh in ka thugenna hong ngai un. Pasian a giloin gamta ngei ding a, Vanglianpa in a manloin sem ngei ding ahi hiam?
Pasian in a gamtatna tawh kizui-in mite tungah thaman pia a, a thuak dingun a kilawm bangin gim a pia hi.
A taktakin ci lehang, Pasian a manloin gamta ngeilo a, thutang kimlai a khialin heisaklo hi.
Pasian in ama vangliatna mi khatpeuh tung panin a ngah ahi hiam? Leitung khempeuh a uk dingin mi khatpeuh in amah a koih ahi hiam?
Pasian in ama ngaihsutna kheel hen la, nuntakna hu a dokkik hi leh
nuntakna a nei khempeuh si pah ding uh a, mihing khempeuh leivui suakkik ding uh hi.
"Job aw, mipil-a kinei na hih leh ka thugente hong ngai in.
Vanglianpa in thutang a deihlo dingin ngaihsun na hi hiam? Nang in a thuman Pasian mawhsak na hi hiam?
Kumpite leh uliante bangmahin kimang loin a gitloh uh ciangin, amaute a mawhsak ngampa Pasian bek ahi hi.
Pasian pen mi khempeuh a hong piangsakpa hi a, amah in uliante panpih tuan neilo a, mizawngte sangin mihaute thupi ngaihsutzaw tuanlo hi.
Mihingte ahih leh zan khat thu-in sipak thei hi. Pasian in mite satpukin sisak thei a, nakpi takin hih kulloin mi thahat pente zong a that thei hi.
Pasian in mihingte gamtatna khempeuh hong encik a, i kalsuanna themno dongin hong mu khin hi.
Gamtatsia mite a buktheihna dingun a seelcipzo ding, khuamial khuazing koimahah omlo hi.
Pasian mai-ah mihingte in thukhenna a thuak ni ding, a kiseh hun omtuamlo hi.
Amah in a thu kan kulloin mi vangliante sugawp a, amaute tangdingin midangte a koih hi.
Amah in amaute gamtatnate a vekpi-in thei ahih manin zan khat thu-in amaute lumletin a susiagawp hi.
Pasian in mi khempeuh muhin mawhneite gim a pia hi.
Bang hang hiam cih leh amaute in ama thu mang nawnlo uh a, a thupiakte khempeuh don nawnlo uh hi.
Amaute in mizawngte kapsak gawp uh a, mizawngte huh ngetna awging Pasian in a za hi.
"Pasian in bangmah hih het kei ta leh zong, kuamah in Pasian mawhsak theilo ding hi. Amah in hong maingat hetkei taleh zong, kuamah in bangmah cihthei tuanlo ding hi.
Migilote hong uksak taleh zong, tua panin suahtakna ding kuamah in vaihawm zolo ding hi.
"Job aw, Pasian tungah na khialhnate pulakin na khialh nawnlohna ding thu ciam nailo na hi hiam?
Pasian in na khialhnate a hong lahna ding ngenin, na gamtatsiat nawnlohna ding ut nai na hi hiam?
Pasian nial na hih manin amah in nangma utna a bang hangin hong hihsak ding ahi hiam? Hih thu pen kei ngaihsut ding hiloin, nangma khensat ding ahi hi. Tu-in nangma ngaihsutna a kician takin hong gen in.
"Thu a ngaihsun theite in hih thu man hi, hong cihpih ding uh a, ka thugenna a za mipil peuhmahte in,
Thu a theilopi-in Job in thu gen a, a thugen peuhmah a khiatna nei omlo hi.
Job thugente khempeuh ngaihsun le uh cin, migilo bangin a kampauna na thei ding uh hi.
Amah a khialhna khawl nuam hetlo a, eite khempeuh mai-ah Pasian simmawhin zahpih bawlgawp hi, hong ci ding uh hi," a ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors