Tedim Lai Siangtho

Job 4

Tua ciangin Teman khuami Elifaz in thu hong gen a,
"Mi khatpeuh in thu hong genpih leh na heh ding hiam? Kua in a kam ipzo nawn ding ahi hiam?
Lunghiang mite na hanthotna, khut kha ban kha mite na thakhauhsakna,
a puk mite na thugenna tawh na kipsakna, khukzaw mite na hatsak ngeite ngaihsun in.
Ahi zongin nang tungah tuate hong tung a, na thuakzo kei hi. Tuate in nang hong su a, na lungniam hi.
Na biakna in hong hehnem zolo ahi hiam? A paubaanglo, na nuntakna in lametna hong pia zolo ahi hiam?
Tu-in ngaihsun in: Midik kimlai kua sia ngei ahi hiam? A thutang mi a kisuksiatna koi-ah mu ngei na hi hiam?
Mawhna bawlin buaina a piangsak mi in a gamtatna bangin a gah a atna ka thei hi.
Pasian husanna tawh tua bang mite sia a, ama hehna in tua bang mite kangtum hi.
Humpinelkai hawk bangin migilote hawkna dai ta a, Pasian in amaute ha suktansak khin ahih manin gamdai ta uh hi.
Annek ding a mulo a thahat humpinelkai bangin amaute simang khin uh a, a tate uh kithehthang hi.
"Tu-in kei kiangah thu khat hong tung khian a, ka bil in tua thu ginghiau a za hi.
Mi a ihsip hun zankim laitak, zan mangmat hun laitakin
launa leh linna kei tungah hong tung a, ka pumpi linna in kei hong lausak hi.
Huih in ka mai hong mut a, ka khuasikmul hong suaksak hi.
A meel ka khen theihloh lim khat hong ding a, keima mai-ah mihing lim khat hong om a, tua ciangin aw un duadua khat ka za a,
Pasian mai-ah mi khatpeuh paubaang loin omzo ngei ding ahi hiam? Amah a Bawlpa mai-ah sitbaang loin omzo ngei ding ahi hiam?
Pasian in ama nasemte mahmah muangzo loin, ama sawltakte mawhna mu ahih leh,
inn umna kawmin buan a kizatna inn sunga a teng mite, a inn bulpi leivui ahi,
zing kal nitak kalin, a kisusia thei sungah a omte, bangzah ta-in kuama don lohin si pakin,
amau liatna in taisan pak ding a, pilna ngah ngeiloin si pakzaw ding hilo ahi hiam? hong ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors