Tedim Lai Siangtho

Johan 2

Tua zawh ni nih khit ciangin Galilee gam Kana khua-ah mo pawi om a, Jesuh nu zong tua pawi-ah a om hi.
Jesuh leh a nungzuite zong tua pawi-ah a kisam hi.
Leenggahzu a bei ciangin Jesuh nu in, "Leenggahzu om nawnlo hi," ci-in Jesuh kiangah a gen hi.
Tua ciangin Jesuh in, "Nu aw, bang hangin na lunghihmawhna hong ko zenzen na hi hiam? Keima hun tung nailo hi," ci-in a dawng hi.
Ahi zongin Jesuh nu in nasemte kiangah, "Ama hong gen bangbangin gamta un," a ci hi.
Jew mite in amau biakna ngeina-ah kisilsiangna ding ngeina nei uh ahih manin tua lai-ah tui tambong guk tambong sagih bang a ta thei thambelpi guk a om hi.
Jesuh in nasemte kiangah, "Tua thambelpite sungah tui a dimin koih un," ci-in a sawl mah bangin a dim sitsetin tui a koih uh hi.
Tua ciangin Jesuh in, "Tu-in tui pawlkhat suak un la, zuphungpa kiangah va paipih un," a ci hi. Amaute in zong tua mah bangin a va paipih uh hi.
Zuphungpa in leenggahzu a suak tui a ciap ciangin, (tui a sung nasemte in a theih hangin) koi panin kingah ahi hiam, ci-in theilo ahih manin zinei tangvalpa samin,
"Midangte in leenggahzu khumte hawm masakin nei uh a, mite in a khamgawp khit uh ciangin a ngeinate hawm pan uh hi. Ahi zongin nangmah in a khum pen teng tudong na sitlai hi," a ci hi.
Jesuh in na lamdang a bawl masak pen Galilee gam Kana khua-ah hih bangin Pasian pianzia a neihna kilangsak a, a nungzuite in zong amah a um uh hi.
Tua khit ciangin Jesuh leh a nu, a sanggamte leh a nungzuite, Kapernaum khua-ah pai-in tua lai-ah ni tawmkhat a taam uh hi.
Jew mite Paisan Pawi hun hong naita ahih manin Jerusalem khua-ah Jesuh a pai hi.
Biakinn huangsung a lut ciangin bawng, tuu, leh kawl vakhu zuakte mu a, sumkhekte zong a sumkhekna sabuai-ah a tu mu hi.
Amah in zong khauteep bawlin biakinn huangsung panin tuu leh bawng-a kipan ganhing khempeuh hawlkhia a, sumkhekte sabuai zong sawnpaih sakin a sum khempeuh a thehthang sak hi.
Tua ciangin kawl vakhu zuakte kiangah, "Na kawl vakhute uh hih lai panin paikhiatpih un. Ka Pa inn pen sumzuakna inn phualpi-in nei kei un," a ci hi.
Hih bangin a gamtatna hangin, "Nangma inn ka deihluatna in ka lungsim hong uklah sak hi," ci-in Lai Siangtho sungah a kigelhna thu, a nungzuite in a phawk uh hi.
Tua ciangin Jerusalem khua-ah a om Jew uliante Jesuh kiangah hong pai uh a, "Hih bangin na gamtat theihna ding thu na neihna bang lim tawh hong lakthei ding na hi hiam?" ci-in a dot uh ciangin
Jesuh in, "Hih biakinn susia le uh cin ni thum sungin ka dingsak kik ding hi," ci-in a dawng hi.
Tua ciangin Jew uliante in, "Hih biakinn kum sawmli leh kum guk sung a kilam ahi hi. Ni thum sungin dingsak kikzo ding na hi hiam?" a ci uh hi.
Ahi zongin Jesuh in biakinn a cih ciangin ama pumpi a cihna ahi hi.
Tua ahih manin sihna panin amah a kithawhkik sak ciangin a nungzuite in Jesuh thugen phawkkik uh a, Lai Siangtho leh Jesuh thugente a um uh hi.
Paisan Pawi hun laitakin Jerusalem khuasungah Jesuh a om sungin Jesuh in vangliatna tawh na lamdang a bawlte mu uh ahih manin mi tampi in amah a um uh hi.
Ahi zongin Jesuh in mi khempeuh limtakin theitel ahih manin amaute muanglo hi.
Amah in mite lungsimtawng dong thei ahih manin mite a bangci mi ahi hiam cih thu midangte in ama kiangah a gen ding kisamlo hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors