Tedim Lai Siangtho

Johan 6

Tua khit ciangin Tiberias zong a kici Galilee Tuili galkhat lamah Jesuh a pai hi.
Jesuh in cinate damsakin na lamdang lianpipi a bawlte mi tampi in mukhin uh ahih manin mi tampi tak in Jesuh nung a zui uh hi.
Jesuh zong a mualtung lamah kahto-in a nungzuite tawh a tukhawm hi.
Jew mite Paisan Pawi hun nai mahmah ta hi.
Jesuh khuadak a, ama lamah mihonpi hong pai muaimuai a muh ciangin Filip kiangah, "Hih mihonpite nekding an koici ngahtheih ding ihi hiam?" ci-in a dong hi.
(Jesuh in a hihding thei napi-in Filip a ze-etna-in hih bangin a dong lel ahi hi.)
Filip in, "Ngun peek za nih tawh an i lei hangin tawmno bekin cing pan ding uh hi," ci-in a dawng hi.
Tua laitakin a nungzuite sung panin Simon Peter nau Andru in Jesuh kiangah,
"Hih lai-ah mangbuhham kibawl anlum nga leh ngasa tawn nih sun-an a pua tangval khat om sam hi; tuate lah mihing hi zah lakah cihtaak ding ahi hiam?" ci hi.
Ahi zongin Jesuh in a nungzuite kiangah, "Mihonte tusak un," a ci hi. (Tua lai-ah lopa tampi om hi.) Tua ahih manin mihonte tu uh a, pasal tul nga bang pha uh hi.
Jesuh in anlum la-in Pasian tungah lungdamna a kohkhit ciangin mihon a tute lakah a hawm hi. Tua mah bangin ngasa zong hih a, mi khempeuh in a duh zahzah uh a ne ciat uh hi.
Mi khempeuh in a khamkhit uh ciangin a nungzuite kiangah, "A kikhamvalte kaikhawm kik un; bangmah mawk valsak kei ni," a ci hi.
Tua ahih manin mihonpi in anlum nga a nekkhit uh ciangin a khamvalte uh kaikhawm uh a, paipel sawmlenih dim a pha hi.
Jesuh na lamdang bawl a muh uh ciangin tua lai-a om mihonpite in, "Leitungah kamsang hong pai ding a kicipa pen hihpa hi taktak hi," a ci uh hi.
Mihonte in thatanghat thu tawh kumpi-in amah a koih sawmna thu Jesuh in a theih ciangin mualtung lamah amah guak a kihemkhia hi.
A nitak ciangin tui gei-ah a nungzuite paisuk uh a,
gunkuang tungah tuangin Kapernaum khua lam manawhin a pai uh hi. Khua hong mialta a, ahi zongin amaute kiangah Jesuh hong tung nailo hi.
Huih nakpi-in hong nung ahih manin tui hong kilokgawp hi.
Tuigei panin tai thum tai li bang gunkuang a hawhkhit uh ciangin tuitungah Jesuh hong pai-in gunkuang lam a hong naih a mu uh hi. Amaute na lau mahmah uh ahih manin
Jesuh in amaute kiangah, "Keimah ka hi hi; lau kei un," a ci hi.
Tua ciangin amaute nuam mahmah uh a, gunkuang tungah Jesuh kahto sakin, a sawtloin a paina ding mun uh a tungpah uh hi.
A zing ciangin tui galkhatah a omlai mihonte in tui gei-ah gunkuang khat a omlai mu uh a, a zan nitakin gunkuang tungah a tuan uh ciangin a nungzuite lakah Jesuh a omlohna thu zong thei uh ahih manin a nungzuite bek a pai-in a ngaihsun uh hi.
Ahi zongin Tiberias khua panin gunkuang dang tampi hong pai a, Jesuh in lungdamna a kohkhit ciangin an a nekna uh munah hong tung uh hi.
Tua lai-ah Jesuh leh a nungzuite a om nawnlohna thu mihonte in a theih uh ciangin gunkuang tungah tuangin Jesuh a zong dingin Kapernaum khua lamah a pai uh hi.
Tui galkhatah Jesuh a muh uh ciangin, "Sia aw, bang hunin hih lai na tung na hi hiam?" a ci uh hi.
Jesuh in, "A mantakin ci lehang: Ka na lamdang bawlte na muh uh ciangin kei hong umin a hong zong na hi kei uh a, an na khamtakun na nek uh manin a hong zong na hi bek uh hi.
A ningthei ante ngaihsutin nei masa kei un la, nuntak tawntungna an kan masa zaw un. Pa Pasian in tua an a pia dingin kei hong sehsa ahih manin keimah in note tungah nuntak tawntungna an ka hong pia ding hi," ci-in a dawng hi.
Tua ciangin amaute in, "Tua ahih leh Pasian ka lungkimsak theihna dingun bangci gamtat ding ka hi uh hiam?" ci-in a dot uh ciangin
Jesuh in, "Pasian in a hong sawlpa um le uh cin Pasian a lungkimna dingin a gamta na hi uh hi," ci-in a dawng hi.
Tua ciangin amaute in, "Kote in mu-in ka hong uptheihna dingun bang na lamdang hong bawl ding a, bang hong sem ding na hi hiam?
Lai Siangtho sungah, Amaute nek dingin van panin an a pia hi, ci-in a kigelh mah bangin ka pu ka pate un gamsungah manna an ne uh hi," a cih uh ciangin
Jesuh in, "A mantakin ci lehang: Moses in a piak an pen vantung an hilo hi. Vantung an taktak pen ka Pa in hong pia hi.
Pasian in a hong piak an pen vantung panin hong pai-in leitung mite a nungtasakpa ahi hi," a ci hi.
Tua ciangin amaute in, "Sia aw, kote tungah tua an hong pia tawntung in," a ci uh hi.
Tua ciangin Jesuh in, "Kei pen nuntakna an ka hi hi. Ka kiangah hong paite gilkial ngei nawnlo ding a, kei hong umte dangtak ngei nawnlo ding hi.
Ahi zongin note tungah ka hong gennop thu in: Note in kei hong mukhin napi-in na hong um nuam kei uh hi.
Ka pa in kei tungah a hong piak mi peuhmah ka kiangah hong pai ding a, ka kiangah a hong pai mi peuhmah ka hawlkhia kei ding hi.
Bang hang hiam cih leh keima ut bangin a sem ding hiloin kei hong sawlpa deihna bangin a sem dingin vantung panin a hong pai ka hi hi.
Kei hong sawlpa deihna in: Ka khutsungah a hong piak mi khempeuh khat zong khahsuah loin nitawp ni ciangin ka hinsakkik ding ahi hi.
Tua ahih manin Tapa mu-in a um mi khempeuh in nuntak tawntungna ngahin, nitawp ni ciangin ka hinsak ding, ka Pa in hong deih ahi hi," a ci hi.
Jesuh in, "Kei pen vantung panin a hong pai an ka hi hi," a cihna hangin mihonte phun ngeingai uh a,
"Hih Jesuh pen a nu leh a pa i theih hi a, Josef tapa hi lel hilo ahi hiam? Tua hinapi-in bang hangin, Vantung panin ka hong pai, cithei peuhmah ahi hiam?" ci-in a kiphunsan uh hi.
Tua ciangin Jesuh in, "Note khatlekhat kiphunsan kei un.
Kei hong sawl Pa in a kaihloh mite ka kiangah hong pai theilo ding a, ka kiangah hong pai mite nitawp ni ciangin ka hingsak ding hi.
Kamsangte in a lai gelhna uhah, Pasian in mi khempeuh a hilh ding hi, na ci uh hi. Tua ahih manin Pa kiang panin thu za-in a thei mi khempeuh ka kiangah a hong pai ahi hi.
Hih bang ka cih ciangin Pa tawh a kimu khin ngei om hi, ka cihna hilo hi. Pasian kiang panin hong paipa bek in Pa a mu ngei ahi hi.
A mantakin kong genin-ah, kei hong umte bek in nuntak tawntungna ngah hi.
Kei pen nuntakna an ka hi hi.
Na pu na pate un gamsungah manna ne uh a, a vekpi-un si veve uh hi.
Ahi zongin vantung panin a hong pai an a ne mi peuhmah silo ding hi.
Kei pen vantung panin a hong paisuk nuntakna an ka hi hi. Tua an a ne mi peuhmah nungta tawntung ding hi. Leitung mite a nuntakna dingin ka piakding an pen keima sa ahi hi," a ci hi.
Hih bangin a thugenna hangin mihonpite khatlekhat kitawng uh a, "Bangci-in hih mipa in nekdingin ama sa hong piathei ding ahi hiam?" a kici uh hi.
Tua ahih manin Jesuh in amaute kiangah, "A mantakin kong genin-ah, Mihing Tapa sa na nek kei uh a, a sisan na dawn kei uh leh note sungah nuntakna omlo ding hi.
Ka sa ne-in ka si a dawnte a nungta tawntung hi a, nitawp ni ciangin ka hingsak ding hi.
Bang hang hiam cih leh ka sa, an taktak hi a, ka sisan, dawnding tui taktak ahi hi.
Ka sa ne-in ka si a dawnte pen kei tawh pumkhat ka hi uh hi.
A nungta Pa Pasian in kei hong sawl ahih manin ama hangin ka nuntak mah bangin keima sa a ne mite zong keima hang mahin nungta ding hi.
Tua ahih manin kei pen vantung panin a hong pai an ka hi a, na pu na pate un ne-in a sih veve-na ante tawh kibanglo hi. Hih kei hong piak an a nete ahih leh nungta tawntung ding hi," a ci hi.
Hih thute pen Kapernaum khua-a kikhopna innsunga a thuhilhna-ah a gen ahi hi.
A nungzuite nangawn un hih thu a zak ciangun, "Hih thugen haksa lua hi. Kua in zuizo ding ahi hiam?" a ci uh hi.
Ahi zongin Jesuh in hih thu-ah a nungzuite phunna thei ahih manin, "Hih ka thugenna in note hong lungkiasak ahi hiam?
Mihing Tapa ama omna ngei-ah a ciahto kik a mu hi le uh cin bang na ci ding uh hiam?
Nuntakna a piathei pen Pasian Kha hi a, mihingte hihtheih bangmah omlo hi. Keima hong gen thute pen nuntakna a hong piathei tua Kha thu ahi hi.
Tua hinapi-in note pawlkhat in na um kei uh hi," a ci hi. (Jesuh in a kipat cil peka kipanin kuateng in ama thu um ding a, kuateng in amah lehpei ding cih thu thei khinzo hi.)
Tua ciangin Jesuh in, "Ka Pa in ahi thei dingin bawl kei leh ka kiangah kuamah hong pai theilo ding hi, ka cihna thu pen hih thu hang mah ahi hi," ci-in a genthuah lai hi.
Hih bangin a thugenna hangin a nung a zui a thungai mi tampi kileh kikin Jesuh zui nawnlo uh hi.
Tua ahih manin Jesuh in a nungzui sawmlenihte kiangah, "Note zong na ciahkik nuam mai uh hiam?" a cih ciangin
Simon Peter in, "Topa aw, ciah le ung kua kiang zuan mawk ding ka hi uh hiam? Nangmah in nuntak tawntungna ding thu na nei hi.
Tu-in nang ka hong um uh a, Pasian kiang panin a hong pai a Siangtho Pa na hihna thu ka hong thei uh hi," ci-in a dawng hi.
Tua ciangin Jesuh in, "Note na sawmlenih mahun ka hong teel hinapi-in khat pen dawi na suakmawk uh hi," a ci hi.
Sawmlenihte sung panin amah a lehpei ding ahih manin Simon Iskariot tapa Judas thu a genna ahi hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors