Tedim Lai Siangtho

Johan Masa 3

Pa Pasian in eite bangzah takin hong itna thu thei un. Ama hong itna lian mahmah ahih manin eite pen Pasian tate hong kici a, hong kicih mah bang ihi takpi hi. Leitung mite in tuhun ciangdong Pasian theilo uh ahih manin eite zong a hong theilo uh ahi hi.
Ka lawm itte aw, eite pianzia ding taktak a telin hong kilat nailoh hangin tu-in Pasian tate ihi hi. Ahi zongin Khrih hong kilat ciangin ama pianzia ahi bang teekteekin mu ding ihih manin amah i batna ding thu teltakin i thei hi.
Khrih a siangtho mah bangin amah tawh kibat ding a lamen khempeuh in zong a nuntakna uh siangthosak ding hi.
Mawhna i cih pen thukham palsatna ahih manin a mawh mi khempeuh thukham palsat ahi uh hi.
Khrih pen mawhna a nei hetlo hi a, mite mawhna a lakhia dingin Khrih hong kilang ahihna thu na thei uh hi.
Tua ahih manin Khrih tawh a kipawl mite in mawhna bawl nawnlo uh a, mawhna a bawl lai teiteite pen Pasian a mu ngeilo, a thei ngeilo ahi uh hi.
Ka it tate aw, mite khemsa-in ta kei un. Khrih a thuman ahih mah bangin a manin a gamtate khempeuh a thuman ahi hi.
A kipat cila kipanin Dawimangpa in mawhna bawl tawntung ahih manin mawhna a bawl mi khempeuhte zong Dawimangpa mi ahi hi. Hih Dawimangpa nasepna a beisak dingin Pasian Tapa a hong pai hi.
Pasian tate in mawhna bawlbawllo uh hi. Pasian tate hi a, Pasian lungsim paii uh ahih manin mawhna zong bawl nuamlo uh hi.
Hih pen Pasian tate leh Dawimangpa tate a kilamdanna ahi hi. A manin gamta loin, a Khristian mipihte a itlo mi peuhmah, Pasian tate hilo uh hi.
A kipat cila kipanin na zak tawntung uh thu pen khatlekhat i ki-itna ding thu ahi hi.
Dawimangpa mi ahi, a naupa mahmah a that Kain bang kei ni. Kain a gamtatna manlo a, a naupa gamtatna man ahih manin Kain in a naupa a that ahi hi.
Tua ahih manin lawmte aw, leitung mite in hong muhdah leh lamdang sa kei un.
Ei Khristian-te khatlekhat ki-it ihih manin sihna khutsung panin paikhia-in nuntakna khutsungah a lut khinta ihihna thu i thei khinzo hi. Itna lungsim a neilote pen sihna khutsung mahah a omlai uh ahi hi.
A Khristian mipih a mudah mi peuhmah mi that hi a, mi thatte in nuntak tawntungna a neihlohna thu na thei uh hi.
Itna i cih bangci theihding ihi hiam cih leh: Khrih in eite-a dingin a nuntakna hong pia hi. Ei zong i Khristian mipihte-a dingin i nuntakna i piak ngam ding ahi hi.
Mi khat hau mahmah hen la, a Khristian mipih a cimawhte mu napi-in huhna bangmah pianuam hetkei leh, bang hangin amah in Pasian ka it hi, ci thei ding ahi hiam?
Ka it tate aw, i kampi bek tawh ki-it loin, lungsim takpi tawh ki-itin i gamtatna tawh kilangsak ni.
Tua ahih manin tu-a bangin i om leh a thuman Pasian tawh a kipawl ihihna leh ama mai-ah lungmuang takin a omthei ding ihihna i thei ding hi.
I lungsimah ei mawh i kisak leh zong, eite lungsim theihna sangin Pasian theihna kicingzaw a, na khempeuh a thei ahihna zong i thei hi.
Tua ahih manin ka it lawmte aw, i lungsimah kisuanna i neih hetkei leh Pasian mai-ah lungmuang takin i om ding hi.
Ama thupiaknate zui-in ama lungkimna dingin gamta ihih manin ama kiang panin i nget peuhpeuh i ngah hi.
Ama hong thupiakna in: A Tapa Jesuh Khrih umin zui-in, Khrih hong sawl bangin eite khatlekhat i ki-it ding ahi hi.
Pasian thupiakna a zui mi khempeuh, Pasian tawh om uh a, Pasian in zong amaute a ompih hi. Pasian in eite tungah a hong piak Kha Siangtho hangin Pasian in eite a hong ompihna thu i thei hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors