Tedim Lai Siangtho

Jonah 2

Tua ciangin Jonah in tua ngapi gilsung panin Topa a Pasian kiangah thu ngen a,
"Ka cihmawhna panin Topa ka sam a, amah in kei hong dawng hi. Sihna gam Sheol panin kong kiko a, nangmah in ka aw nong za hi.
Tuipi thuk sungah kei nong khia a, tui in kei hong tumcip hi. Na tuihualte khempeuh in kei hong tum hi.
Tua ciangin keimah in, Na omna panin kei hong kihawlkhia hi. Na biakinn siangtho hong koici et kik thei ding ka hi hiam? ka ci hi.
Tui in kei hong tuamcip a, ka kimkotah hong umcih hi. Tuipi tunga lopate in ka lu hong vialcip hi.
Mualte bul tuipi taw dong ka va paisuk a, kong hong kikhaknelh tawntungna mun ka tun hangin tua Leihawmpi sung panin a nungta-in nong lato veve hi, Topa ka Pasian aw.
Kei ka lung a kiat ciangin Topa kong phawk a, ka thungetna, na biakinn siangtho sung, nangma kiang hong tung hi.
Kimanna a neilo milim a biate in nangmah hong taisan uh hi.
Ahih hangin ken ahih leh lungdamna aw tawh biakna kong pia ding a, ka ciamsa thu ka tangtungsak ding hi. Topa kiang pan hotkhiatna hong pai hi," a ci hi.
Tua ciangin Topa in tua ngapi sawl a, amah in lei keu tungah Jonah a luakhia hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors