Tedim Lai Siangtho

Joshua 12

Tu-in nisuahna lam Jordan galkhat, Arnon kuam panin Arabah khempeuh, Hermon Mual ciangdong Israel mite in a leitang uh laksakin a zawh kumpi nihte:
Heshbon-ah a teng Amor kumpi, Arnon kuam gei-a om Aroer pan, leh Gilead kuam laizang panin phellang ahi Ammon mite gamgi Jabbok gun ciangdong, leh Arabah panin nisuahna lamah Khinneroth Tuipi, leh Bethjeshimoth lamah Pisgah mualpang bul leitaw lama om Ci Tuipi ahi Arabah tuipi ciangdong a uk Sihon;
leh Bashan kumpi, Refaim panin a suaktate lakah khat, Ashtaroth leh Edrei-ah tengin, Hermon Mual leh Salekah leh Bashan gam khempeuh, Geshur mite leh Maakath mite gamgi ciang, leh Gilead langkhat panin Heshbon kumpipa Sihon gamgi ciangdong a uk Og ahi hi.
Topa nasem Moses leh Israel mite in amaute gel a zo uh hi. Tua ciangin Topa nasem Moses in Reuben mite leh Gad mite leh Manasseh minam alangte tungah a neih dingun amau leitang a pia hi.
Hihte pen, Joshua leh Israel mite in a zawh Jordan nitumna lampang, Lebanon kuam sung Baalgad panin Seir lamah a kikhungto Halak Mual kikala om kumpite ahi hi. (Joshua in mualtung gam, lei niamna gam, Arabah gam, mualpang suk, sehnel gam, leh Negeb gam sunga om Hit mite, Amor mite, Kanaan mite, Perez mite, Hiv mite, leh Jebus mite leitangte Israel minamte tungah amau ngah ding tawh kizui-in a neih dingun a pia hi.)
A zawh uh kumpite: Jerikho kumpi, khat; Bethel gei-a om Ai kumpi, khat;
Jerusalem kumpi, khat; Hebron kumpi, khat;
Jarmuth kumpi, khat; Lakhish kumpi, khat;
Eglon kumpi, khat; Gezer kumpi, khat;
Debir kumpi, khat; Geder kumpi, khat;
Hormah kumpi, khat; Arad kumpi, khat;
Libnah kumpi, khat; Adullam kumpi, khat;
Makkedah kumpi, khat; Bethel kumpi, khat;
Tappuah kumpi, khat; Hefer kumpi, khat;
Afek kumpi, khat; Lasharon kumpi, khat;
Madon kumpi, khat; Hazor kumpi, khat;
Shimronmeron kumpi, khat; Akshaf kumpi, khat;
Taanak kumpi, khat; Megiddo kumpi, khat;
Kadesh kumpi, khat; Karmel gam sunga Jokneam kumpi, khat;
Nafathdor sunga Dor kumpi, khat; Galilee sunga Goiim kumpi, khat;
Tirzah kumpi, khat; a vekpi-in kumpi sawmthumlekhat ahi hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors