Tedim Lai Siangtho

Joshua 18

Tua ciangin Israel mihon buppi Shiloh-ah kikhawmin tua lai-ah kikhopna buk lam uh a, amaute mai-ah gam zawhsa-in om hi.
Israel mite lakah gamh a kipia nailo minam sagih omlai hi.
Tua ahih ciangin Joshua in Israel mite kiangah, "Topa}, na pu na pate uh Pasian in note hong piaksa leitangah pai-in na luah ding uh bang tanvei zekai lai ding na hi uh hiam?
Minam khat panin mi thum ciat hong pia un la, amaute va kuan khia-in vaksuk vakto-in, amaute luah dinga ngaihsutna tawh a leitang omziate hong gelhin, tua ciangin kei kiangah hong ciah dingun amaute ka sawl ding hi.
Amaute in seh sagihin khenin, leitaw lam ama gam mahah Judah omsuakin, Josef innkuante leilu lam amau gamah om ding hi.
Note in leitang khen sagihin hong ciamteh un la, na ciamtehna uh hih mun kei kiangah nong paipih ding uh hi. Tua ciangin keimah in Topa i Pasian mai-ah note-a ding ai ka san ding hi.
Levi mite in note lakah tanh neilo hi. Bang hang hiam cih leh Topa siampi nasepna pen amau luah ahi hi. Gad, Reuben, leh Manasseh minam alangte in Topa nasem Moses in amaute tungah a piak ahi Jordan Nisuahna lam galkhatah amau gamh ngah khinzo uh hi," a ci hi.
Tua ahih ciangin mite a kuan uh hi. Leitang a ciamtehna a gelhna dingun Joshua in a pai mite thu pia a, "Vaksuk vakto-in leitang ciamtehna hong gelh un la, kei kiangah hong paikik un. Tua ciangin Shiloh mun Topa mai-ah note-a dingin ai ka san ding hi," a ci hi.
Tua ciangin mite kuanin gam sungah paisuk paito-in khen sagih suahin tua gam a khuakhua-in a ciamtehna uh laibu khat sungah khum uh a, Shiloh giahphuala Joshua kiangah amaute hong pai uh hi.
Joshua in amaute-a dingin Topa mai Shiloh-ah ai sansak hi. Tua ciangin Joshua in amau tanh ding ciat Israel-te tungah leitang a pia hi.
A behbeh tawh kizui-in Benjamin minamte-a ding aisan hun hong tung a, amau tungah a kipia gam pen Judah minam leh Josef minamte kikalah hong kia hi.
Leilu lamah amau gamgi pen Jordan panin kipan a, Jerikho leilu lam liangko-ah paito-in, tua panin mualtung gam nawkin nitumna lamah pai a, Bethaven sehnel gamah a tawp hi.
Tua lai panin gamgi in Luz lam manawhin leitaw lam nawtin Luz (Bethel a kici) liangko-ah pai a, Bethhoron Nuainung leitaw lama om mualtunga Atarothaddar khua-ah paisuk hi.
Tua ciangin mun dang manawhin gamgi pai a, Bethhoron galkhat, leitaw lama om mual panin nitumna lampang leitaw lamah kihei a, Judah minamte-a ahi Kiriathbaal (Kiriathjearim a cihna)-ah a tawp hi. Hih in a nitumna lampang piangsak hi.
Tua ciangin Kiriathjearim mong panin leitaw lampang kipan a, Efron lam, Neftoah Luite-ah gamgi pai hi.
Tua ciangin Refaim kuam leilu lam monga om, Hinnom tapa kuam a kimuhna mual a gamgi-ah pai hi. Tua ciangin Jebus mite gam liangko leitaw lam, Hinnom Kuam-ah paisukin, Enrogel-ah paisuk suak hi.
Tua ciangin leilu lam manawhin kawi-in, Enshemesh-ah paisuak a, tua lai panin Adummim kahtohna galkhat, Geliloth-ah pai a, Reuben tapa Bohan Suangpi-ah paisuk hi.
Tua ciangin Betharabah gam liangko leilu lamah paisuakin Arabah-ah paisuk hi.
Tua ciangin Bethhoglah gam liangko leilu lamah gamgi paisuak a, Jordan mong leitaw lam, Ci Tuipi dawk leilu lamah a tawp hi. Hih pen leitaw lam gamgi hi a,
Jordan in nisuahna lampang a gamgi piangsak hi. Hih pen a beh zui-in a kimkotah a gamgi a gamgi-in Benjamin minam luah ahi hi.
Tu-in amau beh tawh kizui--in Benjamin minamte khuapite in Jerikho, Bethhoglah, Emekkeziz,
Betharabah, Zemaraim, Bethel,
Avvim, Parah, Ofrah,
Khefarammoni, Ofni, Geba - khuapi sawmlenih, a khuaneute tawh ahi hi.
Tua ciangin Gibeon, Ramah, Beeroth,
Mizpeh, Khefirah, Mozah,
Rekem, Irpeel, Taralah,
Zela, Haelef, Jebus (Jerusalem a cihna), Gibeah, leh Kiriathjearim - khuapi sawmleli, a khuaneute tawh zong ahi hi. Hihte pen a beh tawh kizui-in Benjamin minamte luah ahi hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors