Khang Tangthu Masa 6

Levi tapate: Gershom, Kohath, leh Merari ahi uh hi.
Kohath tapate: Amram, Izhar, Hebron, leh Uzziel ahi uh hi.
Amram tate: Aaron, Moses, leh tanu Miriam ahi uh hi. Aaron tapate: Nadab, Abihu, Eleazar, leh Ithamar ahi uh hi.
Eleazar suanlekhakte: A tapa Finehas, a tapa Abishua,
a tapa Bukki, a tapa Uzzi,
a tapa Zerahiah, a tapa Meraioth,
a tapa Amariah, a tapa Ahitub,
a tapa Zadok, a tapa Ahimaaz,
a tapa Azariah, a tapa Johanan,
leh a tapa Azariah, (Solomon in Jerusalem-ah a lam inn sungah siampi a sempa) ahi hi.
Azariah tapa Amariah, a tapa Ahitub,
a tapa Zadok, a tapa Shalum,
a tapa Hikiah, a tapa Azariah,
a tapa Seraiah, a tapa Jehozadak ahi hi.
Topa in Nebukhadnezzar khut tawh Judah leh Jerusalem salin a mat ciangin Jehozadak zong salin a pai hi.
Levi tapate: Gershom, Kohath, leh Merari ahi uh hi.
Gershom tapate: Libni leh Shimei ahi uh hi.
Kohath tapate: Amram, Izhar, Hebron, leh Uzziel ahi uh hi.
Merari tapate: Mahli leh Mushi ahi uh hi. Hihte amau beh tawh kizui-in Levi minamte ahi uh hi.
Gershom suante: A tapa Libni, a tapa Jahath, a tapa Zimmah,
a tapa Joah, a tapa Iddo, a tapa Zerah, a tapa Jeatherai ahi hi.
Kohath suante: A tapa Amminadab, a tapa Korah, a tapa Assir,
a tapa Ekanah, a tapa Ebiasaf, a tapa Assir,
a tapa Tahath, a tapa Uriel, a tapa Uzziah, leh a tapa Shaul ahi hi.
Elkanah tapate: Amasai leh Ahimoth ahi hi.
Ahimoth suante: A tapa Elkanah, a tapa Zofai, a tapa Nahath,
a tapa Eliab, a tapa Jeroham, a tapa Ekanah, a tapa Samuel ahi uh hi.
Samuel tapate: A tacil Joel, a nihna Abijah ahi uh hi.
Merari suante: Mahli, a tapa Libni, a tapa Shimei, a tapa Uzza,
a tapa Shimea, a tapa Haggiah, leh a tapa Asaiah ahi uh hi.
Topa biakbuk sungah Thuciamna Singkuang a tawlngak khit ciangin tua sungah lasak nasep a ukin David in a koih hih mite ahi hi.
Solomon in Jerusalem-ah Topa Biakinn a lam ciangdong amaute in kikhopna puanbuk ahi biakbuk mai-ah lasak na sem uh a, amaute in a nasep uh a hunhun a banbanin sem uh hi.
Hih nasep a semte khangsimna a nuai-a bang ahi hi. Kohath mite beh sung panin: Heman la makaipa hi a, Joel tapa ahi hi. Heman khangsimna pen a pupi Israel lam manawhin kileh simto hi. Heman a pa Joel, a pa Samuel,
a pa Ekanah, a pa Jehoram, a pa Eliel, a pa Toah,
a pa Zuf, a pa Ekanah, a pa Mahath, a pa Amasai,
a pa Ekanah, a pa Joel, a pa Azariah, a pa Zefaniah,
a pa Tahath, a pa Assir, a pa Ebiasaf, a pa Korah,
a pa Izhar, a pa Kohath, a pa Levi, a pa Israel ahi hi.
Asaf pen lasa pawl nihna a makaipa hi a, ama khangsimna a pupi Levi lam manawhin kileh simto hi. Tuate in: Asaf, a pa Berekhiah, a pa Shimea,
a pa Mikhael, a pa Baaseiah, a pa Makhijah,
a pa Ethni, a pa Zerah, a pa Adaiah,
a pa Ethan, a pa Zimmah, a pa Shimei,
a pa Jahath, a pa Gershom, a pa Levi ahi uh hi.
Merari-te beh sung panin Ethan pen lasa pawl thumna a ukpa hi a, ama khang simna a pupi Levi lam manawhin kileh simto hi. Tuate in: Ethan, a pa Kishi, a pa Abdi, a pa Malluk,
a pa Hashabiah, a pa Amaziah, a pa Hikiah,
a pa Amzi, a pa Bani, a pa Shemer,
a pa Mahli, a pa Mushi, a pa Levi hi a,
Levi mi a sanggamte uh Pasian biakbuk nasep dang khempeuh a sem dingin a kisehte ahi hi.
Aaron leh a tapate in Pasian nasem Moses thupiaksate khempeuh bangin siangtho pen mun nasepnate khempeuh leh Israel mite-a dingin kilemna a bawl dingin meihal biakna tau tung leh paknamtui biakna tau tungah piakna a bawl uh hi.
Aaron suanlekhakte: Aaron a tapa Eleazar, a tapa Finehas, a tapa Abishua,
a tapa Bukki, a tapa Uzzi, a tapa Zerahiah,
a tapa Meraioth, a tapa Amariah, a tapa Ahitub,
a tapa Zadok, a tapa Ahimaaz ahi hi.
Amau gamgi huam sungah amau tenna tawh kizui-in amau omna munte: Kohath-te beh sung pan Aaron suante tungah a kipia, amau-a dingin a tanh uh om a,
Judah gam sungah Hebron leh a kiim lononate amaute tungah pia uh a,
ahih hangin a lote leh a khuaneute Jefunneh tapa Kaleb tungah a pia uh hi.
Aaron suante tungah amaute in a piak khuapite: Bukna khuapi Hebron, Jattir, leh Libnah khuapite, Eshtemoa a lonona gamte tawh,
Hilen a lonona gamte tawh, Debir a lonona gamte tawh,
Ashan a lonona gamte tawh, leh Bethshemesh a lonona gamte tawh ahi hi.
Tua ciangin Benjamin minamte gamsung panin Geba a lonona gamte tawh, Alemeth a lonona gamte tawh, leh Anathoth a lonona gamte tawh ahi hi. Amau beh khempeuh khuapite sawmlethum ahi hi.
Kohath mi a omlaite tungah aisanna tawh Manasseh minam alangte gamsung panin khuapi sawm kipia hi.
Gershom-te beh tungah a innkuan-a kizui-in Issakhar-te gam, Asher-te gam, Naftali-te gam, leh Bashan-a om Manasseh-te gamsung panin khuapi sawmlethum kipia hi.
Merari-te beh tungah a innkuan-a kizui-in Reuben-te gam, Gad-te gam, leh Zebulun-te gamsung panin khuapi sawmlenih kipia hi.
Tua ahih ciangin Israel mite in hih bangin Levi mite tungah khuapite a lononate tawh a pia uh hi.
Amaute in Judah-te gam, Simeon-te gam, leh Benjamin-te gamsung panin zong a minin a kilo hih khuapite amaute tungah a pia uh hi.
Tua ciangin Kohath-te beh pawlkhat in Efraim minamte gamsung panin amau gam khuapite mah ngah uh hi.
Amaute tungah a kipia bukna khuapite: Efraim mualtung gamsungah a om Shekhem a lonona gamte tawh, Gezer a lonona gamte tawh,
Jokmeam a lonona gamte tawh, Bethhoron a lonona gamte tawh,
Aijalon a lonona gamte tawh, Gathrimmon a lonona gamte tawh,
leh Manasseh minam alangte gamsung panin Aner a lonona gamte tawh, leh Bileam a lonona gamte tawh hi a, hihte pen Kohath-te beh a omlaite-a ding ahi hi.
Manasseh minam alangte gamsung panin Gershom-te beh tungah a kipiate: Bashan gamsunga Golan a lonona gamte tawh leh Ashtaroth a lononagamte tawh ahi hi.
Tua ciangin Issakhar-te gamsung panin: Kedesh a lonona gamte tawh, Daberath a lonona gamte tawh,
Ramoth a lonona gamte tawh, leh Anem a lonona gamte tawh ahi hi.
Asher-te gamsung panin: Mashal a lonona gamte tawh, Abdon a lonona gamte tawh,
Hukok a lonona gamte tawh, leh Rehob a lonona gamte tawh ahi hi.
Tua ciangin Naftali-te gamsung panin: Galilee gamsungah a om Kedesh a lonona gamte tawh, Hammon a lonona gamte tawh, leh Kiriathaim a lonona gamte tawh ahi hi.
Merari-te beh a omlaite tungah Zebulun-te gamsung panin a kipiate: Rimmono a lonona gamte tawh, Tabor a lonona gamte tawh,
leh Reuben-te gamsung panin Jordan nisuahna lam, Jerikho kiang Jordan galkhat sung pan: Pawn-a om Bezer a lonona gamte tawh, Jahzah a lonona gamte tawh,
Kedemoth a lonona gamte tawh, leh Mefaath a lonona gamte tawh ahi hi.
Tua ciangin Gad-te sung panin: Gilead gama om Ramoth a lonona gamte tawh, Mahanaim a lonona gamte tawh,
Heshbon a lonona gamte tawh, leh Jazer a lonona gamte tawh ahi hi.