Tedim Lai Siangtho

Korin Nihna 6

Tua bangin Pasian tawh na semkhawmin om ka hih manun Pasian hong hehpihna thu a mawkna na suahsakkhak lohna dingun ka hong thum uh hi.
Bang hang hiam cih leh Pasian in, "A hunhoih a tun ciangin note hong ngetna ka hong ngai a, kong hotkhiat ni ding ciangin note ka hong huh hi," na ci hi. Tua hi a, tuhun pen a hunhoih hi a, tuhun pen hotkhiat ni hun hita hi.
Ka nasepna uhah mite in mawhna hong zonding uh utlo ka hih manun kuamah ka nawngkaisak khaklohna dingun ka hanciam uh hi.
Tua ahih manin ka sepna khempeuh uhah Pasian nasemte ka hihna uh ka kilangsak uh a, lungduai takin gimna, haksatna, lungkhamnate ka thuak uh hi.
Kote hong kisatin, thongah hong kikhia-in, mihonpi in hong hihgawp uh hi; nakpi takin na semin, an nelo, ihmulo liangin ka om uh hi.
Siangtho takin nuntakna, thu theihna, lungduaina, migitna, Kha Siangtho huhna, itna taktak neihna,
thuman genna, leh Pasian nasemte ka hihna uh, Pasian vang tawh ka kilangsak uh hi. Kote in kihutna ding leh galsimna dingin hiamin thuman ka zang uh hi.
Kote hong kipahtawi-in hong kimindaisak zel a, hong kisimmawh bawlin zong hong kiphat zel hi. Thuman gen hinapi-in zuaugen bangin hong kingaihsun a,
mi khempeuh in hong theih hinapi-in theihloh mi bangin hong kibawl a, nong theih uh mah bangin kote a nungta hinapi-in misi bangin hong kingaihsun hi.
Dahna ka thuak uh hangin ka lungdam uh a, kote a zawng tawh kibang napi-in mi tampi ka hausak uh a, bangmah a nei hetlo tawh kibang napi-in a taktakin ka neihloh uh bangmah omlo hi.
Korin khua-a om lawmte aw, kote in bangmah ip neiloin lungsim takpi tawh thu ka hong gen uh hi.
Kote in ka lungsim uh a hong pialo hiloin note in na lungsim uh a hong pialo na hizaw uh hi.
Tua ahih manin tate tungah thugen bangin thu ka hong gen hi. Kote ngaihsut bangin note in zong hong ngaihsun un la, na lungsim uh hong taanzausak ta un.
Thu umlo mite tawh na na semkhawm kei un. Midik leh mimawh bangci-in kipawlthei ding a, khuavak leh khuamial bangci-in omkhawm theiding ahi hiam?
Khrih leh Dawimangpa bangci-in kithutuak theiding a, thu um mi leh thu umlo mi bangci-in a ngaihsutna uh kibang theiding ahi hiam?
Pasian biakinn leh lawkite milim bangci kilem theihding ahi hiam? Bang hang hiam cih leh Pasian in, "Ka mite lakah tengin amaute tawh ka omkhawm ding hi. Kei pen amaute Pasian ka hi ding a, amaute, keima mi ahi ding uh hi.
Tua ahih manin Vanglian Topa keimah in kong genin-ah: Amaute tawh kikhenin amaute kiang panin paikhia un la, a sianglo peuhmah sukha kei un. Tua hi leh note ka hong ngai ding hi.
Kei pen note Pa hong hi-in, note, keima tate na hi ding uh hi," na ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors