Tedim Lai Siangtho

Kumpi Masate 13

Tua laitakin Topa sawlna tawh Judah panin Pasian mi khat Bethel-ah hong pai hi. Paknamtui hal dingin biakna tau gei-ah Jeroboam na ding hi.
Tua ciangin Topa sawlna bangin biakna tau langpangin mipa kiko a, "Biakna tau, biakna tau aw, Topa in hih bangin ci hi: En in, Josiah min nei tapa khat David suan sung pan hong piang ding hi. Amah in nangma tungah paknamtui a hal mualtunga biakna a pia siampite nangma tungah biakna-in pia ding a, nangma tungah mihingte guhte kihal ding hi, ci hi," a ci hi.
Tua ciangin tua ni mahin amah in lim khat pia a, "Hih pen Topa in thu a gen khitna lim ahi hi: En in, biakna tau kitam khamin a tunga om vutte kithehthang ding hi, ci hi," a ci hi.
Bethel-a biakna tau langpangin Pasian mipa thugenna kumpipa in a zak ciangin biakna tau panin Jeroboam in a khut zan a, "Amah lencip un," a ci hi. Tua ciangin amah langpangin a zankhiat a khut keucip ahih manin a khut tonsakkik thei nawnlo hi.
Topa sawlna bangin Pasian mipa in lim khat a piakna tawh kizui-in biakna tau zong kiphelkhamin biakna tau panin a vutte kithehthang hi.
Tua ciangin kumpipa in Pasian mipa kiangah, "Tu-in Topa na Pasian maipha kunh in la, ka khut a ngei a batna dingin thu hong ngetsak in," a ci hi. Tua ciangin Pasian mipa in Topa tungah kunh hi. Tua ciangin kumpipa khut a ngei bangkik a, a nidanga mah hong bang hi.
Tua ciangin kumpipa in Pasian mipa kiangah, "Inn-ah hong zui in la, tawlnga in. Keimah in nangma tungah thaman kong pia ding hi," a ci hi.
Tua ciangin Pasian mipa in kumpipa kiangah, "Na inn phel langkhat hong pia ding na hi zongin kong zui kei ding hi. Keimah in hih lai munah an ahi a, tui ahi zongin ka ne ka dawn kei ding hi.
Bang hang hiam cih leh Topa in kei tungah thu hong pia khinzo a, An ahi a, tui ahi zongin nelo dawnloin, na paina lampi tawnin na ciahkik kei ding hi, hong ci hi," a ci hi.
Tua ahih ciangin amah lampi dangah pai a, Bethel-ah hong paina lampi tawnin ciahkik lo hi.
Tua hun laitakin kamsang khangham khat Bethel-ah a teng hi. Ama tapate hong pai-in tua ni-in Pasian mipa in Bethel-ah a hih thu teng ama kiangah a gen uh hi. Kumpipa kiangah a gen thute zong, amaute in a pa uh kiangah a gen uh hi.
Tua ciangin a pa un amaute kiangah, "Koi lamah amah pai ahi hiam?" a ci hi. Tua ciangin a tapate in Judah panin hong pai Pasian mipa a paina lam a hilh uh hi.
Amah in a tapate kiangah, "Kei-a dingin la van hong vawhsak un," a ci hi. Tua ahih ciangin amaute in ama-a dingin la van vawhsakin a tungah amah a tuang hi.
Tua ciangin Pasian mipa nungah amah pai a, tawsaw khat nuai-ah tu-in amah mu hi. Tua ciangin amah in Pasian mipa kiangah, "Nang pen Judah panin a hong pai Pasian mipa na hi hiam?" a ci hi. Amah in, "Ka hi hi," a ci hi.
Tua ciangin amah in, "Kei tawh inn-ah hong ciahin an ne in," a ci hi.
Amah in, "Nang tawh kong ciahkik kei ding a, nang kong zui thei kei ding hi. Hih munah nang tawh an ahi a, tui ahi zongin ka ne ka dawn kei ding hi.
Bang hang hiam cih leh Topa in kei tungah, An ahi a, tui ahi zongin tua lai-ah nelo dawnloin, na paina lampi tawnin na ciahkik kei ding hi, hong ci hi," a ci hi.
Tua ciangin amah in, "Kei zong nangmah bangin kamsang khat ka hi a, Topa sawlna bangin vantung mi khat in kei tungah thu hong gen a, Amah in an leh tui ne-in a dawn theihna dingin na inn-ah amah paipih kik in, hong ci hi," a ci hi. Ahih hangin amah in Pasian mipa tungah zuau genin a phuahtawm ahi hi.
Tua ahih ciangin amah zui-in hong ciahkik a, ama inn-ah an ne-in tui a dawn hi.
Amaute sabuai-ah a tut laitakun amah a ciahpih kik kamsang teekpa tungah Topa thu hong tung hi.
Judah panin hong pai Pasian mipa tungah amah kiko a, "Topa in hih bangin ci hi: Nangmah in ama thu mangloin, Topa na Pasian in hong thupiaksa thupiakna zuiloin,
nang hong paikikin, amah in, "An ne kei in la, tui dawn kei in," hong cihna munah an ne-in tui na dawn hi. Tua ahih manin na pate hanah na luanghawm kivui lo ding hi, ci hi," a ci hi.
Tua ciangin amah in an ne-in tui a dawn khit ciangin, amah in a ciahpih kik kamsangpa-a dingin la van vawhsak hi.
Amah a paikhiat ciangin humpinelkai khat in lampi-ah na dawntuahin amah that hi. Ama luanghawm lampi-ah kipaai a, a gei-ah a la ding a, a humpinelkai zong a luanghawm gei-ah a ding hi.
Tua laitakin mite in va nawkkha uh a, lampi-ah a luanghawm kipaai-in a luanghawm gei-ah humpinelkai a ding mu uh hi. Amaute hong pai-in kamsang khanghampa a tenna khuapi sungah a gen uh hi.
Lampi panin amah a ciahpih kik kamsangpa in tua thu a zak ciangin amah in, "Topa thu a manglo Pasian mipa ahi hi. Tua ahih ciangin Topa in ama tungah a gensa thu tawh kizui-in amah balnenin a that humpinelkai tungah Topa in amah pia hi," a ci hi.
Tua ciangin amah in a tapate kiangah, "Kei-a dingin la van hong vawhsak un," a ci hi. Amaute in vawhsak uh hi.
Tua ciangin amah pai a, lampi-ah a luanghawm kipaai-in la leh humpinelkai a luanghawm gei-ah a ding a mu hi. Humpinelkai in a luanghawm nelo a, a la zong balnen lo hi.
Tua ciangin kamsangpa in Pasian mipa luanghawm la-in la tungah koih a, kah ding leh vui dingin khuapi sungah a ciahpih hi.
Tua ciangin amah in ama hanah a luanghawm a vui hi. Tua ciangin ama hangin amaute kap uh a, "Ala, ka sanggampa!" a ci uh hi.
Amah a vui khit ciangin a tapate kiangah, "Kei ka sih ciangin Pasian mipa a kivuina hanah kei hong vui un. Ama guh gei-ah kei guhte koih un.
Bang hang hiam cih leh Bethel-a biakna tau leh Samaria khuapite sunga om mualtunga biaknate khempeuh langpangin Topa sawlna bangin a thugenna hong tung taktak ding hi," a ci hi.
Hih thu khit ciangin zong ama gamtat sia panin Jeroboam kihei tuanlo a, mite khempeuh sung panin mualtunga biaknate-a sem ding siampite bawlkik hi. Amah in a sem nuam peuhpeuh mualtunga biakna siampi dingin a ap hi.
Hih pen lei maitang panin khenkhia-in a susia zah dongin Jeroboam innkuan tungah khialhna lianpi a suak hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors