Tedim Lai Siangtho

Kumpi Masate 3

Solomon in Egypt kumpipa Faro tawh numei-a kizopna bawl hi. Amah in Faro tanu la a, ama inn leh Topa biakinn leh Jerusalem kimkota kulhpi a lam a zawh mateng David khuapi sungah tuanu paipihin omsak hi.
Ahi zongin Topa}-a dingin biakinn kilam nailo ahih manin mite in mualtunga biaknate-ah biakna pia uh hi.
Solomon in Topa itin, a pa David thukhamte zui hi. Ahi zongin amah in mualtunga biaknate-ah biakna pia-in paknamtui hal hi.
Tua ciangin biakna a pia dingin Gibeon-ah kumpipa pai hi; bang hang hiam cih leh mualtunga biakna mun a lian pen ahi hi. Solomon in tua biakna tau tungah meihal biakna tam veipi tak a piaknasa mun ahi hi.
Gibeon-ah zanin mang sungah Solomon tungah Topa kilang hi. Pasian in, "Nang kong piak ding hong gen in," a ci hi.
Solomon in, "Na nasem ka pa David tungah a lian itna kip na lak hi. Bang hang hiam cih leh cihtakna, thumanna tawh nangma mai-ah gamta-in, nangma tungah lungsim thutang hi. Nangmah in ama-a dingin hih a lian itna kip koihsakin, tuni-in ama tokhom tungah a tu ding tapa khat na pia hi.
Tu-in, Topa ka Pasian aw, kei pen naupangno khat hinapi-in ka pa David munah kumpi-in na nasempa nong koih hi. Bangci gamtatin bangci nasep ding cih ka theih khat zong omlo hi.
A lian, a phazah a kisim zolo, a tamna a kiseh theilo, nangmah in na teelsa na mite lakah na nasempa om hi.
Tua ahih ciangin keimah in a sia leh a pha ka theihtheihna dingin na mite ukna ding thu theihtelna lungsim na nasempa hong pia in. Bang hang hiam cih leh hih a lian a tam na mite kua in ukzo ding ahi hiam?" a ci hi.
Solomon thungetna in Topa lungkimsak hi.
Pasian in ama kiangah, "Nangmah in hih thu hong ngenin, nangma-a dingin khansauna ahi a, hauhna ahi a, na galte thahzawhna ding ahi zongin hong ngenloin, a man thu na theihna dingin nang-a dingin thu theihtelna hong ngen na hih manin,
en in, nangma hong ngetna bangin kong pia ding hi. En in, nangma hun ma-in nang tawh a kibang a omlohna ding leh nangma khitah zong nang tawh a kibang hong khanlohna dingin pilna leh theihna lungsim kong pia ding hi.
Nangma hunsung tawntung kumpi dang nang tawh a kiteh theihlohna dingin nangma hong ngetloh hauhna leh pahtawina zong nang kong pia ding hi.
Na pa David in a tot bangin nangmah in ka lampite tawnin, ka thukhamte leh ka thupiaknate na zuih nak leh na khan ka sausak ding hi," a ci hi.
Tua ciangin Solomon khanglo a, hih pen a mang na hi hi. Tua ciangin Jerusalem-ah amah pai a, Topa Thuciamna Singkuang mai-ah amah dingin meihal biaknate leh thunuama biaknate pia-in, a nasemte khempeuh-a dingin pawi khat a kham hi.
Tua ciangin kumpipa kiangah numei paktat nih hong pai-in a mai-ah ding uh hi.
A numei khat in, "Aw, ka topa aw, hih numei leh kei, inn khat sungah ka omkhawm uh hi; amah zong inn-ah a om sungin keimah in ta khat ka nei hi.
Ka ta neih khit ni thum ni ciangin hih numei in zong ta hong nei hi. Ko gel bek a om ka hi uh a, kote tawh inn sungah kuamah dang omlo hi.
Amah in delhphahkha ahih manin zanin hih numei tapa a si hi.
Tua ciangin zankim laitakin amah tho-in, na nasemnu ka ihmut laitakin ka kiang panin ka tapa la-in ama ang-ah koih a, ama tapa si kei ang-ah hong koih hi.
Zingsangin ka ta nawi a pia dingin ka thawh ciangin, a sisa na hi hi. Ahih hangin limtakin ka et ciangin, amah pen keima sung pana suak ta na hilo hi," a ci hi.
Ahih hangin a numei dang khat in, "Hilo hi; a hing naupang keima-a hi a, a si naupang nangma-a ahi hi," a ci hi. Tua ciangin a masanu in, "Hilo hi; a si naupang nangma-a hi a, a hing naupang keima-a ahi hi," a ci hi. Tua bangin kumpipa mai-ah amaute gel in thu gen tuak uh hi.
Tua ciangin kumpipa in, "Khat in, A nungta pen keima tapa hi a, nangma tapa si hi, ci hi. Tua ciangin adang khat in, Hilo hi; nangma tapa si a, keima tapa a hing pen ahi hi, ci hi," a ci hi.
Tua ciangin kumpipa in, "Namsau khat hong la un," a ci hi. Tua ahih ciangin kumpipa mai-ah namsau khat hong kipaipih hi.
Tua ciangin kumpipa in, "A nungta naupang khen nih suah un la, khat tungah alang pia-in, adang khat tungah alang pia un," a ci hi.
Tua ciangin a tapa a nungta numei in a lungsimah a tapa khasiat ahih manin kumpipa kiangah, "Aw ka topa aw, a nungta naupang amah piazaw in; bangbang hita leh amah that kei in," a ci hi. Ahih hangin a khat in, "Hih pen kei ka hi a, amah in ahi zongin tang theilo ding hi; hong hawmsak un," a ci hi.
Tua ciangin kumpipa in dawngin, "A masa numei tungah naupang hing pia un; bangbang hita leh that kei un; amah pen a nu ahi hi," a ci hi.
Tua ciangin Israel mi khempeuh in kumpipa piak thukhenna za uh hi. Thutang a sem dingin ama tungah Pasian in pilna pia hi, ci-in phawk uh ahih manin amaute in kumpipa lamdangsa-in a om uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors