Tedim Lai Siangtho

Kumpi Nihnate 23

Tua ciangin kumpipa in Judah leh Jerusalem upate khempeuh samsak a, ama kiangah hong kikhawm uh hi.
Tua ciangin Topa biakinn-ah kumpipa paito a, amah tawh Judah mi khempeuh, Jerusalem-a tengte khempeuh, siampite, kamsangte, leh mi khempeuh a neu a lian tawh pai uh hi. Tua ciangin amah in amaute zakin Topa biakinn sungah a kimu thuciamna laibu sunga thute khempeuh a sim hi.
Tua ciangin khuampi gei-ah kumpipa dingin hih laibu sunga a kigelh thuciamna kammalte khempeuh a sepna ding, Topa thu mangin a thupiaknate leh a thukhamte, a lungsim leh a ngaihsutna khempeuh tawh a zuihna ding, Topa mai-ah thuciamna khat a bawl hi. Tua ciangin mi khempeuh zong tua thuciamna-ah a kihel uh hi.
Tua ciangin kumpipa in siampi lianpenpa Hilkiah, leh a nihna siampi, leh kongcingte in Topa biakinn sung panin Baal leh Asherah nusian milim-a dingin a kibawl nazatte khempeuh, leh vantunga om nate khempeuh biakna dingin a kibawlte hong paikhiatpihna ding uh thu a pia hi. Amah in Jerusalem pualam Kidron leikang halna munah tuate halin a vute Bethel khua-ah a pua hi.
Tua ciangin amah in Judah khuapite leh Jerusalem kiima om mualtunga biaknate tungah paknamtui hal dingin Judah kumpite in a kipsaksa milim biate siampite a hawlkhia hi. Baal tung, ni tung, kha tung, aksi honpite tung, leh vantunga om nate khempeuh tungah paknamtui a halte zong a hawlkhia hi.
Tua ciangin amah in Topa biakinn panin Jerusalem pualam, Kidron lui-ah Asherah nusian milim paikhiatpihin hal a, tua ciangin amah in satvui-in mi nautangte han tungah a vuite lawn hi.
Tua ciangin amah in numeite in Asherah milim-a dingin a kizang puante a gatna mun Topa biakinn sunga om a paktat pawlte innte a phelkhia hi.
Tua ciangin amah in Judah khuapite panin siampite khempeuh paikhiatpih a, Geba panin Beersheba ciangdong, siampite in paknamtui a halna mualtunga biaknate a susia hi. Tua ciangin amah in khuapi kulhkongpi veilam, khuapi ukpa Joshua kongpi lutna-ah a om dawibiakna munte a phelkhia hi.
Tua lai-a sem siampite ahih leh Jerusalem-a Topa biakna tau-ah hong paito theilo uh a, ahi zongin amau sanggamte lakah silngo sawhloh anlum ne thei uh hi.
Tua ciangin kuamah in Molek pasian tungah a tanu ahi a, a tapa ahi zongin biakna-in a hal theih nawnlohna dingin Hinnom Kuam sunga om Tofeth kici milim biakna mun a susia hi.
Tua ciangin amah in a kimnai-a om, innsung ulian Nathanmelek inn gei, Topa biakinn sung lutna munah, Judah kumpite in ni tungah a ap uh a sakolte hemkhia hi. Tua ciangin amah in ni sakol leengte mei tawh a hal hi.
Tua ciangin Judah kumpite in a bawlsa, Ahaz inndei tungnung khumzanga a om biakna taute, leh Topa biakinn tual nihte sungah Manasseh in a bawlsa biakna taute, amah in phelin satnen a, tua a vuite Kidron lui-ah a paii hi.
Tua ciangin Kumpi Solomon in Sidon mite kihhuaina Ashtoreth pasian-a ding, leh Moab-te kihhuaina Khemosh pasian-a ding, leh Ammon mite kihhuaina Milkom pasian-a dingin a lam, Jerusalem nisuahna lam, Oliv Mual leitaw lama om mualtunga biaknate kumpipa in a susia hi.
Tua ciangin amah in a biakna songte satkhamin, Asherah milimte phuk a, mihing guh tawh a dim tua munte a vuk hi.
Tua thamloin Israel-te a khialsak Nebat tapa Jeroboam in Bethel-ah a phuhsa mualtunga biakna, tua biakna mun a biakna tau tawh, amah in phelin a suangte sukham a, tuate a satvui hi. Amah in Asherah milim zong a hal hi.
Tua ciangin Josiah kihei-in khuadak a, mualtunga om hante a mu hi. Amah in mi sawlin hante sung panin a guhte lasak a, hih thute a genkhol Pasian mipa in a gen Topa thugen tawh kizui-in biakna tau tungah tuate halin a susia hi.
Tua ciangin amah in, "Hua galkhata ka muh phawkna mual bang ahi hiam?" a ci hi. Tua ciangin khuapisung mite in ama kiangah, "Judah panin hong pai-in Bethel-a biakna tau tungah na bawl hih thute a genkhol Pasian mipa han ahi hi," ci-in a gen uh hi.
Tua ciangin amah in, "Amah tuaci omsak un; kuamah in ama guhte khin kei un," a ci hi. Tua ahih ciangin amaute in Samaria panin hong paikhia kamsangte guhte leh ama guhte tuaci omsak uh hi.
Tua ciangin Israel kumpite in a bawlsa, Topa a hehsakna uh, Samaria khuapite sunga om mualtunga biakna munte khempeuh zong Josiah in a lakhia hi. Bethel-a a hihsa khempeuh mah bangin tuate tungah a hih hi.
Tua ciangin amah in tua lai-a a om, mualtunga biakna siampite khempeuh, biakna taute tungah that a, tuate tungah mihing guh a hal hi. Tua ciangin Jerusalem-ah amah a ciahkik hi.
Tua ciangin kumpipa in mi khempeuh thu pia a, "Hih thuciamna laibu sungah a kigelh mah bangin Topa na Pasian uh pahtawina-in Paisan Pawi bawl un," a ci hi.
Bang hang hiam cih leh Israel-te thu a khen thukhente huna kipan hita leh, Israel kumpite ahih kei leh Judah kumpite hun sung khempeuh tua bang Paisan Pawi kibawl ngeilo hi.
Ahih hangin Kumpi Josiah uk kum sawmlegiatna kumin Jerusalem-ah Topa}-a dingin Paisan Pawi kibawl hi.
Tua thamloin Topa biakinn sungah siampi Hilkiah in a muh laibu sungah a kigelh thukham kammalte amah in a kipsak theihna dingin Judah gamsung leh Jerusalem-a om vankahte, aisante, innsung pasian-te, milimte, leh a kihhuai nate khempeuh Josiah in a hemkhia hi.
Ama hun ma-in, amah tawh a kibang, Moses thukham tawh kizui-in a lungsim khempeuh, a nuntakna khempeuh, leh a thahatna khempeuh tawh Topa lamah a kihei kumpi omlo a, ama nungah zong amah tawh a kibang khat zong hong khang nawnlo hi.
Manasseh in amah a phinnate khempeuh hangin Judah tungah ama hehna, a lauhuai hih hehna lian panin Topa kihei nailo hi.
Topa in, "Israel ka khinkhiat bangin ka muhna panin Judah zong ka khinkhia ding a, keimah in ka teelsa khuapi Jerusalem, leh ka min om ding hi, ka cihna biakinn ka paiikhia ding hi," a ci hi.
Tu-in Josiah gamtatna a omlaite, leh a hih khempeuh, Judah Kumpite Khang Tangthu Laibu sungah kigelh hi.
Ama hun sungin Assiria kumpipa a huh dingin Eufratis gunah Egypt kumpipa Faro Neko kuanto hi. Amah a khaktan dingin Kumpi Josiah zong a kuan hi. Faro Neko in Josiah a muh ciangin Megiddo-ah a that hi.
Tua ciangin ama nasemte in Megiddo panin a sisa-in leeng khat sungah amah pua-in Jerusalem-ah ciahpih uh a, a hanah amah a vui uh hi. Tua ciangin tua gam mite in Josiah tapa Jehoahaz la-in sathau nilh uh a, a pa tangin kumpi-in a koih uh hi.
Jehoahaz in uk ding a kipatin kum sawmnihlethum pha a, amah in Jerusalem-ah kha thum sung uk hi. Ama nu min Hamutal hi a, Libnah khua mi Jeremiah tanu ahi hi.
A pu a pate gamtatnasa khempeuh bangin Topa muhna-ah amah a sia gamta hi.
Tua ciangin amah in Jerusalem a uk theihlohna dingin Faro Neko in Hamath gamsung Riblah khua-ah amah kol bulh a, Judah mite tung panin ngun talen za khat leh kham talen khat siah a kai hi.
Tua ciangin Faro Neko in a pa Josiah tangin Josiah tapa Eliakim kumpi-in koih a, ama min Jehoiakim ci-in a khelsak hi. Ahih hangin amah in Jehoahaz paikhiatpih hi; amah Egypt tung a, tua lai-ah a si hi.
Tua ciangin Jehoiakim in a ngun leh a kham Faro tungah pia a, ahih hangin Faro thupiakna bangin tua sum a piak dingin a gamsung mite tung pan amah in siah a dong hi. Faro Neko tungah a piak dingin, amah in mi khempeuh tung panin a neihsa uh tawh kizui-in a gamsung mite ngun leh kham a dok hi.
Jehoiakim in uk ding a kipatin kum sawmnihlenga pha a, amah in Jerusalem-ah kum sawmlekhat sung uk hi. Ama nu min Zebidah hi a, Rumah khuami Pedaiah tanu ahi hi.
A pu a pate gamtatnasa khempeuh bangin Topa muhna-ah amah a sia gamta hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors