Tedim Lai Siangtho

Late 109

Keima hong phat Pasian aw, dai dide-in ommawk kei in.
Bang hang hiam cih leh migilote leh zuauthu gente keima langah hong pang uh a, keimah hong gensia-in, zuauthu bekbek genin nei uh hi.
Amaute in muhdah kamte pau-in kei hong gensia uh a, thu omlopi-in kei hong langpang uh hi.
Amaute ka itna, amaute-a dingin thu ka ngetsakna nangawn amaute in hong thukna-in kei hong mawhsak uh hi.
Tua ahih ciangin amaute in hoihna-a dingin siatna itna-a dingin muhdahna tawh kei hong thuk uh hi.
Ka galpa langah migilo khat pangsak in la, thusitna a thuak dingin mawhna a zong mi khat paipih sak in.
Amah thu a kisit ciangin thu lelin pusuaksak in la, ama hong thumnate zong mawhna suaksak in.
Amah khantom hen la, midang khat in ama nasep za ngah ta hen.
Ama tate pa neilo hi ta hen la, a zi zong meigong numei hi ta hen.
Ama tate vak kawikawi-in khut dawhin ngen hen la, a kisiasa a tenna mun panun kihawlkhia ta uh hen.
Ama leibatnapa in a neih khempeuh man hen la, khualmite in a omlai sunsunte sut ta hen.
Ama tungah kuamah migi kei hen la, pa neilo ama tate kuamah in hehpih kei ta hen.
Ama suanlekhakte bei hen la, khang khat sungin a vangliatna maimang ta hen.
Topa mai-ah a pu a pate mawhna kiciamteh hen la, a nu mawhna kimaisak kei ta hen.
Topa mai-ah tua mawhnate omsak in la, leitung panin amah a kiphawkna bei ta hen.
Bang hang hiam cih leh migitna lah ding ngaihsunlo a, a zawng a cimawhte leh lungsim kitamzan mite a sih dongun a bawlsia hi.
Amah in mi samsiat nuam a sa hi. Ama tungah samsiatnate tungsak in. Amah in thupha pia nuamlo hi. Kuamah in amah thupha pia kei ta hen.
Amah pen puansilh bangin samsiatna kingeina seh hi. Tua a samsiatnate ama pumpi sungah tui bangin a guhte sungah sathau bangin lutin kizel ta hen.
Tua samsiatnate pen ama kituamna puan tawh kibang hen la, nisimin amah a kigakna a kawnggak tawh kibang ta hen.
Hih bang teng pen keimah hong mawhsakte tung, kei hong gensiate tungah Topa kiang pan a thaman hi ta hen.
Ahih hangin Topa ka Pasian aw, na min na ngaihsutna tawh keima tangin hong pang in la, na itna kip hoih ahih manin kei hong honkhia in.
Bang hang hiam cih leh kei genthei-in ka cimawh a, ka lungsim tawng dongin na hong nasak hi.
Nitaka nilim bangin kei ka bei a, kauphe bangin kei hong kisingkhia hi.
An ngolhna hangin ka khukte zaw a, ka pumpi silesa zong kiamgawp khinta hi.
Amaute nuihsatin kei ka om a, amaute in kei hong muh ciangun lusu ngeungeu uh hi.
Topa ka Pasian aw, kei hong huh in. Nangma itna kip tawh kituakin kei hong hon in.
Topa aw, hih pen nangma bawl, nangma khut in a sep ahihna amaute theisak in.
Amaute in kei hong samsiat hangin nangmah in kei thupha nong pia ding hi. Ka langte zahhuaisak in la, na nasempa keimah hong kipsak ta in.
Kei hong mawhsakte in mindaina silh uh hen la, puanza silh bangin amau maizumna tawh kituamcip ta uh hen.
Topa tungah ka lungdamna a gingpha-in ka ko ding a, mihonte lakah amah ka phat ding hi.
Bang hang hiam cih leh sihna ding gimna a piapa khutsung pan a honkhia dingin mi cimawhpa taklamah amah hong ding hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors