Tedim Lai Siangtho

Late 119

Amau gamtatna-ah paubaan omloin Topa ngeina sungah a gamtate thupha ngah ahi hi.
Ama thuhilhnate zui-in, a lungsim khempeuh uh tawh amah zongin, khialhna zong bawlloin, ama lampi a zuite, thupha ngah ahi hi.
Nangma thuhilhte limtakin zuih dingin thu nong pia hi.
Nangma ngeina kipte zuihna-ah ka gamtatna kip ta hen.
Na thupiakte khempeuh mitsuanin nei ka hih manin, kei ka maizum kei ding hi.
Nangmah biakna ngeina kipte ka sin khit ciangin lungsim thutang tawh nangmah kong phat ding hi.
Nangma ngeina kipte ka zui ding hi; kei hong nusia suak kei in.
Tangval khat in ama gamtatna a siangtho mahmah dingin bangci kep ding ahi hiam? Nangma thu zuihna tawh ama gamtatna siangthosak thei ding hi.
Ka lungsim khempeuh tawh nang ka hong zong hi. Na thupiaknate panin kei hong pialsak kei in.
Nangma tungah kong khialh lohna dingin ka lungsim sungah nangma thu ka khol hi.
Topa aw, thupha ngah ta in; na ngeina kipte kei hong hilh in.
Nangma hong piak nangmah biakna ngeina kipte khempeuh ka gengen ding hi.
Hauhnate khempeuh sangin nangma thuhilhnate nuam ka sa zaw hi.
Nangma thuhilhnate lungngaingai-in, nangma lampite ka mitsuan ding hi.
Nangma ngeina kipte-ah nuam ka sa ding a, nangma thu ka mangngilh ngei kei ding hi.
Nungta-in nangma thu ka zuih theihna dingin na nasempa tungah hong cingh in.
Nangma thukham sung panin a lamdang nate ka muh theihna dingin keima mitte hong honsak in.
Kei pen hih leitungah peemta ka hi hi; kei kiang panin na thuphate seel kei in.
Nangmah biakna ngeina kipte a tawntungin ka lunggulh venvan hi.
Nangmah in na thupiaknate panin a pialkhia, a kisamsiat, a kiphasakte na thuhilh hi.
Na thuhilhnate zui ka hih manin amau hong nuihsatna leh hong simmawhnate panin kei hong suaktasak in.
Uliante in kei hong langpangin thu a vaihawm uh hangin na nasempa in na ngeina kipte ngaihsunsun ding hi.
Na thuhilhnate ka deih hi. Tuate pen keimah thu hong lakte ahi hi.
Guallelin leivui lakah ka lum hi. Na thu omsa bangin kei hong hingsak in.
Ka gamtatnate kong gen ciangin nangmah in kei nong dawng hi. Na ngeina kipte kei hong hilh in.
Nangma ngeina kipte kei hong theitel sak in. Nangma nasep lamdangte ka ngaihsunsun ding hi.
Dahna in kei hong vukcip hi. Nangma thu omsa bangin kei hong thakhauhsak in.
A manlo lampite ka zuih khaklohna dingin kei hong kem in. Hong hehpih in la, na ngeinate hong hilh in.
Thuman lampi ka teel khin a, na biakna ngeina kipte ka deih hi.
Topa aw, na thuhilhnate ka pom hi. Kei hong zahhuaisak kei in.
Keima theihna nong zaisak ciangin nangma thupiaknate lawpna tawh ka zui ding hi.
Topa aw, na ngeina kipte kei hong hilh in. A mong dongin ka zui ding hi.
Nangma thute kemin ka lungsim khempeuh tawh ka zuih theihna dingin thu theihtelna hong pia in.
Nangma thupiakna lampi-ah kei hong paipih in. Bang hang hiam cih leh tua-ah nuam ka sa hi.
Nangma thuhilhnate lamah ka lungsim awnsak in la, ngahna ding bekah awnsak kei in.
Bangmahin a kimanglo nate, kei hong kinsak kei in la, nangma thu omsa bangin hong nungtasak in.
Na thu hong mangte tungah na thuciamnate, na nasempa tungah hong kipsak in.
Ka kihtak hong kikonate kei kiang pan heikhia in. Bang hang hiam cih leh nangmah biakna ngeina kipte hoih mahmah hi.
En in, na thuhilhnate ka lunggulh hi. Na thumanna tawh kei hong hingsak in.
Topa aw, na ciamna bangin na itna kip, na hotkhiatna kei tungah hong tungsak in.
Tua hi leh na thu ka muanna hangin kei hong zahkote ka dawnna ding hong om ding hi.
Nangmah biakna ngeina kipte lamenin om ka hih manin a man thu hong gen theisak tawntung in.
Nangma thu tatsat loin ka zui ngitnget ding hi.
Nangma thuhilhnate zuih ding hanciam ka hih manin nuamtakin ka nungta ding hi.
Kumpite mai-ah nangma thute ka gen ding a, maizumna ka thuak kei ding hi.
Bang hang hiam cih leh ka deih nangma thupiakna zuih ding nuam ka sa hi.
Keima deih ahi na thupiakte ka zahtak a, na ngeina kipte ka lungngaingai ding hi.
Keimah nong lametsakna ahi na nasempa tungah na thuciamna hong phawk in.
Hih pen ka thuakna-ah keima kihehnepna hi a, na thuciamna in kei tungah nuntakna hong pia hi.
Mi kiphasakte in kei hong zahko gawp uh a, ahih hangin nangma thupiakna panin kei ka pial kei hi.
Topa aw, hun lui lai-a nangmah biakna ngeina kipte ka ngaihsut ciangin ka lung hong nuam hi.
Nangma thu a nusia migilote hangin ka heh a suak hi.
Hih leitung ka omna peuhah nangma ngeina kipte la phuahin ka sa hi.
Topa aw, zanin na min ka phawk a, nangma thu ka zui hi.
Nangma thuhilhte zui ka hih manin keima tungah hih thupha hong tung hi.
Topa pen keima tanh ahi hi. Na thute zuih ding ka kiciam hi.
Ka lungsim khempeuh tawh na maipha kong ngen hi. Na thuciamna omsa bangin kei hong hehpih in.
Ka gamtatnate ka ngaihsun a, na ngeinate zuih ding ka kiciam hi.
Kei kinawhin, na thupiakte zuih ding ka zekai kei hi.
Migilote khau in kei hong vialh hangin nangma thu ka mangngilh tuan kei hi.
A thuman na ngeina kipte hangin nangmah a phat dingin zankim laitakin ka tho hi.
Kei pen, na thuhilhte a zui, nangmah a hong zahtakte tawh a kikhawlpa ka hi hi.
Topa aw, leitung pen nangma itna kip tawh kidim hi. Na ngeina kipte kei hong hilh in.
Topa aw, na thuciamna bangin na nasempa na limbawl hi.
Na thupiakte um ka hih manin thu khentel theihna leh theihsiamna hong hilh in.
Gim nong piak ma-in lam ka pial thei zel a, ahih hangin tu-in na thu ka zui hi.
Nangmah na hoih a, a hoih nate na sem hi. Na ngeina kipte kei hong hilh in.
Mi kiphasakte in kei thu, zuau vive gengen uh a, ahih hangin keimah in ka lungsim khempeuh tawh na thuhilhte ka zui hi.
Amaute lungsim in thu thei theiloin khikcip a, ahih hangin keimah in nangma thu sung nuam ka sa hi.
Nangma ngeina kipte ka sin theihna dingin gimna ka thuak pen kei-a dingin hoih mahmah hi.
Nangma kam sung pana thu pen kham leh ngun tul tampite sangin kei-a dingin hoihzaw hi.
Nangmah in kei hong piangsakin na hong bawl hi. Na thupiaknate ka sin theihna dingin thu theihtelna hong pia in.
Nangma thuciamna muang ka hih manin nang hong zahtakte in kei hong mu-in lungdam ding uh hi.
Topa aw, nangmah biakna ngeina kipte man hi, ci-in ka thei a, na thumanna hangin kei gim na hong pia hi.
Na nasempa tungah na thuciamna bangin keimah hong hehnem dingin na itna kip a baihsa-in hong omsak in.
Ka nuntak theihna dingin kei hong hehpih in. Bang hang hiam cih leh nangma thu nuam ka sa hi.
Mi kiphasakte zahhuaisak in. Bang hang hiam cih leh amaute in khemna tawh kei hong lumlet uh hi. Ken ahih leh na thuhilhte ka lungngaingai ding hi.
Na teci pannate a theihna dingun nang hong zahtakte kei lamah hong kiheisak in.
Guallelh maizumna ka thuaklohna dingin nangma ngeina kipte a kicing takin a zuizo mi hong hisak ta in.
Na hong hotkhiat ding ka ngakngakna-in ka tha bei ta a, nangma thu muangin ka lamen hi.
Na thuciamnate ka etetna-in ka mitte thazaw ta hi. "Cik ciangin hong hehnem ding na hiam?" kong ci hi.
Bang hang hiam cih leh kei pen meikhu laka a kikoihdak savun-um tawh ka kibang a, ahi zongin nangma ngeina kipte ka mangngilh tuan kei hi.
Na nasempa in bang tanvei ngaklai ding ka hi hiam? Kei hong bawlsiate cik ciangin thu khen ding na hi hiam?
Nangma thu a zuilo, mi kiphasakte in keimah hong siahna-in gum a to uh hi.
Nangma thupiakte khempeuh man taktak hi. Amaute in thuman lopi-in kei hong bawlsia uh hi. Kei hong huh in.
Amaute in kei hong thatzo dektak uh hi. Ahih hangin na thuhilhnate ka mangngilh tuan kei hi.
Na kam pana na teci pannate ka zuih theihna dingin na itna kip tawh kei hong hingsak in.
Topa aw, vantungah nangma thu kip tawntung hi.
Nangma thumanna khang tawntungin kip hi. Nangmah in leitung na kipsak a, om tawntung hi.
Nangma sehna tawh tudongin amaute kip uh hi. Bang hang hiam cih leh na khempeuh nangma nasem ahi hi.
Nangma thu, nuam a salo hileng, ka gimthuakna-ah ka kisia khinzo ta ding hi.
Nangma thuhilhte ka mangngilh ngei kei ding hi. Bang hang hiam cih leh tuate tawh nong nungtasak hi.
Kei pen nangma-a ka hi hi. Kei hong hon in. Bang hang hiam cih leh nangma thuhilhte zuih ding ka hanciam hi.
Migilote in keimah a hong that dingin hong buk uh hi. Ahih hangin na teci pannate ken ka lungngaingai ding hi.
A kicinga a kingaihsun nate khempeuh in mong a neihna ka mu khin a, ahih hangin na thupiakna in mong neiloin zai mahmah hi.
Na thu deih mahmah ing. Sun tawntungin ka lungngaihngaih ahi hi.
Na thupiakna in ka langte khempeuh sangin a pilzaw-in hong bawl hi. Bang hang hiam cih leh tua pen kei tawh omkhawm den hi.
Ka siate khempeuh sangin thu ka telzaw hi. Bang hang hiam cih leh na teci pannate ka ngaihsunsun hi.
Khanghamte sangin thu ka telzaw hi. Bang hang hiam cih leh na thuhilhnate ka zui hi.
Na thu ka zuih theihna dingin gamtatsia khempeuh ka pelh hi.
Nangmah in hong hilh khin na hih manin na biakna ngeina kipte panin kei ka pial kei hi.
Nangma thute khum mahmah a, khuaizu sangin khumzaw hi.
Na thuhilhnate hangin thu theihtelna ka ngah hi. Tua ahih ciangin a manlo lampi khempeuh ka mudah hi.
Nangma thu pen lam hong lak ding meivak hi a, ka paina lampi-ah khuavak ahi hi.
A thuman ahi nangmah biakna ngeina kipte a zui dingin ka kiciam khin a, ka kipsak khin hi.
Nakpi takin gimna ka thuak hi. Topa aw, nong ciamsa bangin kei hong nungtasak in.
Topa aw, phatin kong biaknate hong sang in la, nangmah biakna ngeina kipte kei hong hilh in.
Nisimin ka nuntakna a lauhuai sungah om ngitnget a, ahih hangin nangma thu ka mangngilh tuan kei hi.
Migilote in kei thang hong siah uh a, ahih hangin na thuhilhnate panin kei ka pial kei hi.
Nangmah biakna ngeina kipte tawntung keima luah ahi hi. Tuate pen keima lungdamna ahi hi.
Nangma ngeina kipte ka sih mateng a zui tawntung dingin ka lungsim ka khensat hi.
Nangma tungah a thumanlote ka mudah a, ahih hangin keimah in nangma thu ka deih hi.
Nang pen keima bukna mun leh kei hong hupa na hi hi. Na thuciamna ka muang hi.
No, siatna a bawlte aw, Pasian thupiakte ka zuih theihna dingin kei kiang panin paikhia un.
Kei ka nuntak theihna dingin na thuciamna tawh kizui-in kei hong huh in la, ka lametna-ah kei hong zahhuaisak kei in.
Ka suahtak theihna ding leh na ngeina kipte sungah nuamsa-in ka om ngitnget theihna dingin kei hong huh in.
Nangma ngeina kipte panin a pialkhiate khempeuh na nilkhia hi. Amau khem siamna a mawkna ahi hi.
Leitunga migilote khempeuh sik-ek bangin na ngaihsun hi. Tua ahih ciangin na teci pannate ka deih hi.
Nang kong zahtakna hangin ka khuasikmul suak a, na thukhennate ka zahtak hi.
Thutang thumanin ka gamta hi. Hong nengniamte khutsungah kei hong nusia kei in.
Na nasempa-a dingin nangmah hong kikham in la, mi kiphasakte hong nengniamsak kei in.
Nangma hotkhiatna leh a man na thuciamna hong tun ding ka etna-in ka mitte a gim ta hi.
Na itna kip tawh kituakin na nasempa tungah hong bawl in la, na ngeina kipte kei hong hilh in.
Kei pen na nasempa ka hi hi. Na thuhilhnate ka theihna dingin thu theihtelna hong guan in.
Topa aw, nangma thu kipalsat khin ahih ciangin thu na khen ding hun hita hi.
Tua ahih ciangin khamte, leh kham hoihpente sangin nangma thupiakna ka deihzaw hi.
Tua ahih ciangin na thuhilhnate khempeuh tawh a kituakin kei ka gamta a, a manlo lampi khempeuh ka mudah hi.
Na thuhilhnate lamdang pha mahmah a, ka lungsim khempeuh tawh tuate ka zui hi.
Na thute gentelna in khua vaksak a, thu theilote tungah thu theihtelna a guan hi.
Na thupiakte ka lunggulhna-in ka kam ka-in ka leii ka kha hi.
Nangmah hong itte tungah na hih ngei bangin kei lamah hong kihei-in kei hong hehpih in.
Na hong ciamsa bangin ka pukna ding panin hong kem in la, keima tungah siatna gualzosak kei in.
Nangma thuhilhte ka zuih theihna dingin hong nengniamte kiang pan kei hong honkhia in.
Na nasempa tungah na mai hong taangsak in la, na ngeina kipte hong hilh in.
Mite in nangma thu zuilo uh ahih manin ka khitui hawk luanin a luang hi.
Topa aw, nang na thuman a, na thukhennate zong thuman mahmah hi.
Nangma koihsa ngeina kipte thumanin thutak hi.
Ka galte in nangma thu kin hetlo uh ahih manin keima hehna mei bangin a kuang hi.
Na thuciamnate kician mahmah a, na nasempa in tuate deih mahmah hi.
Kei ka neu a, hong kisimmawh hi. Ahih hangin na thuhilhnate ka mangngilh tuan kei hi.
Nangma thumanna kip tawntung a, na thukham zong man tawntung hi.
Dahna leh lungkhamna ka tungah hong tung a, ahih hangin na thupiaknate nuam ka sakna ahi hi.
Na teci pannate a tawntungin thuman hi. Thu theihtelna hong guan in; tua hi leh ka nungta ding hi.
Ka lungsim khempeuh tawh nang tungah kong kiko hi. Hong dawng in, Topa}! Na ngeina kipte ka zui ding hi.
Nang tungah kong kiko hi. Na thuhilhnate ka zuih theihna dingin kei hong hon in.
Khuavak ma-in tho-in huhna ngenin kong kiko a, nangma thuciamna hong tun ding lamenin ka om niloh hi.
Nangma thuciamna a lungngaingai dingin zan khuavakin ka zanhak hi.
Topa aw, na itna kip tawh a kizui-in ka aw hong za in la, nangma thutang tawh kizui-in ka nuntakna hong kem in.
Gitloh ngimna tawh kei hong bawlsia mite in kei hong nehta uh a, amaute in nangma thu ngaihsutin neilo uh hi.
Ahih hangin Topa aw, kei kiangah nang nong nai a, na thupiaknate khempeuh ahi taktak vive ahi hi.
Tuate a tawntungin a kip dingin na bawl ahihna thu, nangma thuhilhnate panin sawtpi-in ka thei hi.
Ka thuakna hong en in la, kei hong honkhia in. Bang hang hiam cih leh nangma thu ka mangngilh kei hi.
Ka thu-ah hong pang in la, kei hong suaktasak in. Na ciamsa bangin kei hong honkhia in.
Migilote, kihonkhia lo ding hi. Bang hang hiam cih leh amaute in na thukhamte zuilo uh hi.
Topa aw, na hehpihna lian hi. Na biakna ngeina kip tawh a kituakin kei hong honkhia in.
Kei hong bawlsiate, ka langte tam mahmah a, ahih hangin nangma thu panin kei ka pial tuan kei hi.
Thumanlo mite ka muh ciangin ka kih mahmah hi. Bang hang hiam cih leh amaute in nangma thupiakte zuilo uh hi.
Nangma thuhilhnate bangzah takin ka deihna hong ngaihsun in. Topa aw, na itna kip tawh a kizui-in kei hong hon in.
Na thubulpi thumanna hi a, a man mahmah, nangmah biakna ngeina kipte khempeuh a tawntungin kip paisuak hi.
Uliante in thu omlopi-in kei hong bawlsia uh a, ahih hangin na thute lamdang sa mahmahin ka thupi ngaihsut hi.
Vankinusia tampi tak a ngahpa bangin na thuciamna-ah ka lung a dam mahmah hi.
Zuaunate zadahin ka kih a, ahih hangin nangma thu ka deih mahmah hi.
Nangmah biakna ngeina kipte hangin nisimin sagihvei nang kong phat hi.
Nangma thu a deihte in lungnopna lianpi ngah uh a, amaute a tuksakzo ding bangmah omlo hi.
Topa aw, nong hotkhiat ding ka ngak a, na thupiakte ka sem hi.
Na thuhilhnate ka zui a, tuate ka nak deih mahmah hi.
Na thuhilhnate leh na ngeina kip omte khempeuh hoihtakin ka zui a, ka gamtatna khempeuh nangmah in na hong mu hi.
Topa aw, kong kikona aw, na kiang hong tung hen la, nangma thu omsa tawh kizui-in thu theihtelna kei hong guan in.
Keima thumna in na kiang hong ban hen la, nangma thu omsa tawh kizui-in kei hong honkhia in.
Na ngeina kipte kei hong hilh na hih manin kong phat tawntung ding hi.
Na thupiak khempeuh man mahmah ahih manin nangma thu phatna la ka sa ding hi.
Nangma thuhilhte hong zui ka hih manin keimah hong huh dingin a kigingsa-in om tawntung in.
Topa aw, nong hotkhiat ding ka lamen a, nangma khutsungah nuam ka sa mahmah hi.
Nang kong phat theihna dingin kei hong nungtasak in la, nangmah biakna ngeina kipte kei hong huhsak in.
A gammang tuu bangin lam ka pial khin hi. Tua ahih manin na nasempa hong zong in. Bang hang hiam cih leh nangma thupiaknate ka pelh kei hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors