Tedim Lai Siangtho

Late 140

Topa aw, migilote kiang panin kei hong honkhia in la, mi ngongtatte kiang panin kei hong kem in.
Amaute in a lung sung uhah thusia geelgeel uh a, gal phuang ngitnget uh hi.
A leii uh gulpi leii bang a, a thugente uh gulgu bang hi.
Topa aw, migilote khutsung panin kei hong cing in la, kei, sukpaih ding a hong sawm mi ngongtatte kiang panin kei hong kem in.
Mi kiphasakte in keimah hong siahna-in tehlop tung sim uh a, amaute in ngenthang zakin lam gei-ah thangzak tawh kei hong siah uh hi.
Topa tungah hih bangin ka ci hi: Nang pen keima Pasian na hi hi; ka thumna awte hong ngai in, Topa}!
Topa, keima Topa, a thahat hong honkhiapa aw, galkidona sungah keimah nong hu hi.
Topa aw, migilopa deihnate tangtungsak kei in la, ama thusia sawmna a maban sotsak kei in!
Kei hong umcih mite gualzosak kei in la, kei hong sawmnate uh amau lu tung mah tusak in!
Amaute tungah mei-am kuang zusak in. A thokikzo nawnlo dingin dum sungah amaute kiasak in!
Mi gensiapa leitungah mavangsak kei in la, mi ngongtatpa pen thusia in sulzuih ta hen!
Topa in gimna a thuak mite thu a panpihna, mi cimawhte-a dingin thu a manin a khenna ka thei hi.
Thuman mite in nangma min hong phat pelmawh ding uh a, lungsim thutangte pen nangma omna-ah teng ding uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors