Tedim Lai Siangtho

Late 145

Ka Pasian leh ka Kumpipa aw, nangmah hong pahtawi-in a tawntungin nangma min kong phatphat ding hi.
Nisimin hong pahtawi-in a tawntungin nangma min kong phatphat ding hi.
Topa lian hi; nakpi takin phat ding hi a, ama liatna ngaihsutzawh ding hilo hi.
A khang a khangin nangma nasepnate kiphatphat ding a, a vanglian na bawlnate kigengen ding hi.
Na liatna leh na minthanna a lamdang nangma sepnate ka lungngaingai ding hi.
A vanglian nangma bawlnate mite in taangko ding uh a, nangma vangliatna mah kei zong ka pulak ding hi.
Amaute in nangma liatna, na minthanna genkhia-in nangma thumanna nakpi takin sa ding uh hi.
Topa dikin hehpihna nei a, heh hak mahmahin itna kip lianpi a nei hi.
Topa pen mi khempeuh tungah hoih a, a bawlsa khempeuh tungah hehpihna a nei hi.
Topa aw, nangma bawlsa khempeuh in nangma tungah lungdamna hong ko ding uh a, na mi siangtho khempeuh in nang hong phat ding uh hi.
Amaute in na kumpi gam a minthanna thu gengenin na vangliatna thu sutsut ding uh a,
a vanglian nangma sepnate leh na kumpi gam a hoihna, a minthannate mi khempeuh tungah kitheisak ding uh hi.
Nangma kumpi gam pen a kip tawntung kumpi gam hi a, nangma ukna khang tawntungin a kip hi. A thuciamna khempeuhah Topa thutak mahmah a, a gamtatna khempeuhah zong hehpihna a nei ahi hi.
Topa in a puk mite khempeuh huh a, niamsakna a thuakte khempeuh a sangtosak hi.
Nuntak husanna a nei khempeuhte mit in nang hong en uh a, a hun a tun ciangin amaute an na vak hi.
Nangmah in na khut na hong a, nuntak husanna a nei khempeuhte deihna a kicingin na pia hi.
Topa pen a sepna khempeuhah thutang a, a gamtatna khempeuhah hehpihna a nei hi.
Amah a sam mi khempeuh kiangah Topa nai om a, lungsim takpi tawh a sam mi khempeuh kiangah amah nai om hi.
Amah a zahtakte deihna a kicingin tungsak a, amaute kikona zong za-in amaute a honkhia hi.
Topa in amah a itte khempeuh kem a, ahih hangin migilo khempeuh amah in susia ding hi.
Topa ka phat tawntung ding hi. Mi khempeuh in a tawntungin ama min siangtho phat ta uh hen.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors