Tedim Lai Siangtho

Late 17

Topa aw, thuman ka hong ngetna hong za in la, ka otna hong ngai in! Lungsim takpi tawh ka hong thungetna hong ngai in!
Thuman mu na hih manin ka dikna hong kilangsak in.
Keima lungsim hong sin in la, zan hun sungin ka kiangah hong hawh in la, keimah hong ze-et lecin, ka sungah gitlohna na mu kei ding hi. Ka kampau-in zong bangmah ka khial kei hi.
Gamtatna thu-ah ci leng, nangma thupiaknate ka zui a, mi ngongtatte gamtat ziate ka pelh hi.
Nangma lampi zui-in ka pai a, na lam ka pial ngei kei hi.
Pasian aw, hong dawng ding na hih manin nang kong sam hi. Na bil hong ngat in la, ka thu hong za in.
Amau galte kiang panin nang hong belte a honpa aw, na itna kip lamdang takin hong lak in.
Kei a hong sugawp migilo, kei a hong umcih a kihtakhuai mahmah ka galte kiang panin mitnauta bangin hong kem in la, na kha liimah hong seel in.
Amaute in hehpihna lungsim bangmah neilo uh a, a kam uh tawh amaute kiphatsak pau uh hi.
Amaute in kei hong sulzuih uh a, tu-in kei hong umcihin, keimah leilak denna dingin a hong en uh hi.
Amaute pen a balnen nuam humpinelkai tawh kibang uh a, humpinelkai khanglai sabuk tawh kibang uh hi.
Topa aw, tho in! Amaute maiphut in la, thalpaih in! Topa aw, a deih khempeuh uh hih leitungah a nei migilote kiang panin na khut leh na namsau tawh kei hong honkhia in. Amau-a dingin na koihcing gimnate thuaksak in la, a tate un zong a cingvalin thuak uh hen la, a naungekte uh-a ding nangawn nusiat lai ta uh hen.
Kei ka hih leh, thumanna tawh na maitang ka en ding a, ka khanlawh ciangin nangma mel muhna tawh ka lungkim ding hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors