Tedim Lai Siangtho

Late 20

Gimna na thuak ciangin Topa in nang hong en hen la, Jakob Pasian in nangmah hong dal ta hen!
Siangtho mun panin huhna nang hong puak hen la, Zion panin nang hong panpih ta hen!
Na biakpiaknate khempeuh amah in hong phawk hen la, na meihal biakpiakna hong sang ta hen!
Na lungsim deihna amah in hong pia hen la, na geelna khempeuh hong tangtungsak ta hen!
Na gualzawhna-ah eite lungdamin awngin, i Pasian min tawh i lante khai ni!
Topa in a sathau nilhpa a huh ding tu-in ka thei ta a, ama vantung siangtho panin amah dawng ding a, a vangliatna tawh amah gualzosak ding hi.
Mi pawlkhat in leengte kihihsakpih a, mi pawlkhat in sakolte kihihsakpih hi. Ahih hangin eite in Topa i Pasian min bek i kihihsakpih hi.
Amaute kinawmsawmin pukgawp ding uh a, ahih hangin eite tho-in i dingtang ding hi.
Topa aw, kumpipa tungah gualzawhna pia in la, kong sap ciangun hong dawng in.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors