Tedim Lai Siangtho

Late 25

Topa aw, nangma tungah thu ka hong ngen hi.
Ka Pasian aw, nangmah ka hong muang hi. Hong zahhuaisak kei in. Keima tungah ka galte gualzo-in lungdamsak kei in.
Nangmah a hong ngakte kuamah zahhuaisak kei in. Thukhual loin a zuau theite zahhuaisak in.
Topa aw, na zia na tong a thei-in hong bawl in la, na lampite hong hilh in.
Na thuman sungah kei hong paipih in la, lam hong hilh in. Bang hang hiam cih leh kei a hong hon Pasian na hi a, nang kong muang tawntung hi.
Topa aw, tanglai peka kipan a omsa ahih manin, na hehpihna leh na itna kip hong phawkkik in.
Topa aw, ka khangno lai-a ka mawhna leh ka khialhnate ciamteh kei in la, na hoihna na ngaihsutna leh na itna kip tawh kizui-in kei hong phawk in!
Topa hoihin thutang hi. Tua ahih manin mimawhte lam a hilh hi.
Amah in lungsim kiniamkhiatte a manah paipihin a zia a tong a hilh hi.
Ama thuciamna leh a thupiak a zuite-a dingin Topa lampi pen itna kip leh cihtakna ahi hi.
Topa aw, ka mawhna lian ahih manin, nangma min phatna dingin keima mawhna hong maisak in.
Topa a zahtak mi kua ahi hiam? Ama lampi zuih ding Pasian hilhna a ngah mi ahi hi.
Amah nuamsa tawntung ding a, a tate in leitang nei ding uh hi.
Topa tawh kilawmtatna pen amah a zahtakte-a ding hi a, a thuciamna amau tungah kitheithangsak hi.
Topa lam ka en tawntung hi; bang hang hiam cih leh amah in ngenthang panin ka khete hong sutkhia ding hi.
Kei lamah nang hong kihei-in, kei hong hehpih in; bang hang hiam cih leh kei guakbek hi-in gimna ka thuak hi.
Ka lungsim natnate khempeuh hong damsak in la, ka gimnate khempeuh panin hong paikhiatpih in.
Ka gimna leh ka thuaknate hong ngaihsun in la, ka mawhna khempeuh hong maisak in.
Ka galte bangzah takin a tamna leh kei hong muhdah luatnate hong ngaihsun in.
Kei hong cing in la, hong honkhia in. Nangmah hong bel ka hih manin kei hong maizumsak kei in.
Nang hong muang ka hih manin, kicinna leh thutanna in kei hong kem ta hen.
Pasian aw, amau haksatna khempeuh panin na mi Israel-te honkhia ta in.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors