Tedim Lai Siangtho

Late 3

Topa aw, ka galte tam mahmah a, mi tampi tak in kei hong langpan nainai uh hi.
Pasian in amah huhlo ding, mi tampi in hong ci uh hi.
Ahih hangin Topa aw, nang pen ka kidalna lum, ka minthanna leh ka lu hong phongpa na hi hi.
Nakpi takin Topa ka galsap a, amah in a mual siangtho panin kei a hong dawng hi.
Lumin ka ihmu a, Topa in hong kem ahih manin ka thokik hi.
Keimah a hong galbawl keimah a hong umcih mi tul sawm tampite ka kihta kei hi.
Tho in, Topa}! Kei hong hon in, ka Pasian! Bang hang hiam cih leh ka galte khempeuh paang nangmah in na beenggawp a, migilote ha na sutan hi.
Gualzawhna pen Topa nangma hang ahi hi. Na mite tungah na thupha hong tung ta hen!

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors