Late 44

Pasian aw, ka pu ka pate uh a khan lai-a na hihnasate, amaute in kote tungah hong gen uh a, kote in ka bil uh tawh ka za khin uh hi.
Nangmah in minam dangte na hawlkhia mang a, ahih hangin amau munah ka pu ka pate uh na tengsak hi. Midangte na sugawp a, ahih hangin amaute na suaktasak hi.
Bang hang hiam cih leh amaute in namsau tawh leitang ngahlo uh a, amau khut in amaute tungah gualzawhna pialo hi. Na khut taklam leh na baan, na hehpihna maipha hizaw hi. Bang hang hiam cih leh amaute tungah nang na lungkim hi.
Nang pen Jakob-a dingin gualzawhna a sehkhol, keima Kumpipa leh keima Pasian na hi hi.
Nangma huhna tawh ka galte uh ka sawnpai uh a, ko a hong do mite na min suangin ka tuancil uh hi.
Bang hang hiam cih ka thalpi suanin ka nei kei a, ka namsau in zong kei hong hon zolo hi.
Ahih hangin nangmah in ka galte kiang panun kote na hong hon a, ko a hong mudahte na zahhuai gawpsak khin hi.
Pasian hangin kote ka angtang ngitnget uh a, nangma tungah ka lungdam tawntung ding uh hi.
Ahih hangin nangmah in kote hong nusia-in, nong minsiasak khin a, ka galkap hon uh tawh na hong kuankhawm kei hi.
Galte kiang panin kote nong nungkiksak a, ka galte un ka neihsa teng uh buluah khin uh hi.
Tuu gawh ding bangin kote na hong bawl a, minam dangte lakah nong thehthang khin hi.
Na mite a man tawmno khatin na hong zuak a, a man ding na sang nget kei hi.
Ka vengte uh zahko, ka kiim uha omte nuihsat leh thusim lohin kote na hong bawl khin hi.
Minam dangte lakah a sia lama gentehna, mite lakah ciamnuih-a neihin kote na hong bawl khin hi.
Keimah a hong ko mi leh keimah a hong minsiasak mite kampauna ahi a, galte leh langte in hong bawlna hang ahi zongin, sunthapai-in ka zahhuai den a, maizumna tawh ka kidim hi.
Na thuciamna-ah khiallo napi, nang hong mangngilhlo napi, hih thute khempeuh ko tungah hong tung khin hi.
Ngiate omna-ah kote hong balnen gawpin, khuamialpi sungah nong paihdak ding zahin, ka lungsim uh kihei nailo a, ka kalsuan uh lampial nailo hi.
Ka Pasian uh mangngilh khinin pasian dang tungah ka khutte uh a khakkhin hi le ung,
Pasian in hih thu mukhialo ding ahi hiam? Bang hang hiam cih leh amah in lungsim thusim a thei hi.
Nangma hangin sunthapai-in kote hong kithat a, gan gote tuu gawh ding bangin kote hong kikoih hi.
Topa aw, bang hangin ihmu na hi hiam? Nangmah hong tho tawm in!
Bang hangin na maitang seel na hi hiam? Bang hangin ka thuakna uh leh hong kisukcipnate mangngilh na hi hiam?
Bang hang hiam cih leh leilakah ka puk uh a, leivui lakah guallelin ka lum uh hi.
Tho to in, kote a hong huh dingin hong pai in! Na itna kip hangin kote hong honkhia in!