Tedim Lai Siangtho

Late 54

Pasian aw, na thahatna tawh kei hong honkhia in la, na vangliatna tawh ka dikna hong kilangsak in.
Pasian aw, ka thungetna hong za in la, ka kampaute hong ngai in.
Bang hang hiam cih leh mi kiphasakte in kei hong langpang uh a, mi helhhawtte in thah dingin hong zong uh hi. Amaute in Pasian thudonlo uh hi.
Pasian, kei hong huhpa hi a, Topa, kei hong hupa ahi hi.
Amah in ka galte siatna tawh thuk ding hi. Na thumanna tawh kizui-in amaute sumai in.
Utna lungsim tawh biakpiakna kong pia ding a, nang hoih na hih manin, nangma tungah lungdamna kong ko ding hi, Topa aw.
Bang hang hiam cih leh haksatna khempeuh panin kei nong honkhia khin a, ka galte a guallelhna keimah in ka mu khin ta hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors