Tedim Lai Siangtho

Late 59

Ka Pasian aw, ka galte kiang panin keimah hong honkhia in. Kei a hong langpangte panin kei hong dal in.
Siatna a bawlte kiang panin hong suaktasak in la, mi that nuamte kiang panin keimah hong hon in.
Bang hang hiam cih leh amaute in kei hong pangsim uh a, a kihtakhuai mite keimah hong langpangin kikaikhawm uh hi. Topa aw, keima thupalsatna hang hilo,
kei khialhna hang hilopi-in, amaute va kithawi uh hi. Nangmah in hong phawk in. Keimah a hong huh dingin hong pai in la, kei hong en in.
Nang, Vanglian Topa Pasian, Israel Pasian na hi hi. Minam khempeuh gim a pia dingin tho in la, khemna tawh siat gamtat ding a sawmte kuamah sit kei in.
Nitak simin amaute hong paikik zelzelin ui bangin ku uh a, khuasung tengah vak khuankhuan uh hi.
Amaute a kam uh tawh nakpipi-in hawk uh a, a muk uh tawh zuauthu gengen uh hi. Bang hang hiam cih leh, "Kuan hong za ding hiam?" ci-in amaute in ngaihsun uh hi.
Topa aw, ahih hangin nang in amaute na nuihsan lel a, minam khempeuh na zahpih hi.
Ka thahatna aw, nangmah phatna ka sa ding hi. Bang hang hiam cih leh ka Pasian aw, ka munkip muanhuai na hi hi.
Ka Pasian in ama itna kip tawh keimah hong dawn ding a, ka Pasian in gualzawhna tawh ka galte hong en sak ding hi.
Amaute that kei in; that lecin ka mite in mangngilh ding hi. Na vangliatna tawh amaute kilokgawp sak in la, amaute niamkhiat in, Topa, kote hong hupa aw.
Amau kama a mawhna a muk uh tawh a pauna hangin, amau kiphatsakna-ah amau mah awksak in. Amaute in hamsiatna zangin zuauthu a genna hangun,
hehna tawh amaute beisak in. Amaute khempeuh a beisiang dongin sumai in. Tua hi leh Pasian in Israel-te tungah leimong dongin a uk khitna thu mi khempeuh in thei ding uh hi.
Nitak simin amaute hong paikik zelzelin ui bangin ku uh a, khuasung tengah vak khuankhuan uh hi.
An zong dingin vak kawikawi uh a, a kham uh ngah kei leh humham uh hi.
Ahih hangin keimah in na vangliatna la ka sa ding a, zingsangin na itna kip phatna la nakpi takin ka sa ding hi. Bang hang hiam cih leh nang, ka munkip muanhuai na hi a, ka gentheih hunin keima belh na hi hi.
Ka thahatna aw, nangmah phatna ka sa ding hi. Bang hang hiam cih leh Pasian aw, nang pen ka munkip muanhuai, keima tungah itna kip a hong lak Pasian na hi hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors