Tedim Lai Siangtho

Luka 11

Khat vei, Jesuh in mun khatah thu a ngen hi. A thunget a mankhit ciangin a nungzuite khat in, "Topa aw, Johan in a nungzuite a hilh bangin kote zong thungetzia hong hilh in," a ci hi.
Jesuh in amaute kiangah, "Hih bangin na ngen ding uh hi: Pa aw, na min siangtho kizahtak hen la,—- na Ukna hun hong tung ta hen.
Nisim khamkhop an hong pia in.
Kote tungah a hong mawhte mawh maisakna ka neih bangun ko mawhna zong hong maisak in. Ze-etna lian hong thuaksak ken, ci-in na ngen ding uh hi," a ci hi.
Tua ciangin Jesuh in a nungzuite kiangah, "Note khatpeuh, na lawmte uh khat inn-ah zankim laitakin pai-in, Lawm aw, anlum lum thum khawng hong leitawi sak in.
Ka lawmte khat zin hong tung a, ka piakding ka nei het kei hi, ci le uh cin,
amah in a innsung panin, Hong nawngkaisak dah in. Kong ka kalhkhin uh a, ka naupangte tawh ka lum khinzo uh hi. Kong thokhia thei kei a, bangmah kong pia thei kei ding hi, ci-in hong dawng ding hi.
Tua ahih leh ken kong cihin-ah, a lawm ahihna hangin amah tho tuanloin bangmah a piakloh hangin, a nget teiteina hangin amah tho-in a kisapna teng a pia ding hi.
Tua ahih manin note kiangah kong cihin-ah: Ngen un; na ngah ding uh hi. Zong un; na mu ding uh hi. Kiu un; kongkhak hong kihon ding hi.
Bang hang hiam cih leh a ngente khempeuh in ngah ding a, a zongte khempeuh in mu ding a, a kiute khempeuh-a dingin kong kihon ding hi.
Note lakah pa ahi mi khatpeuh in, a tapa in ngasa ngen leh ngasa tangin gul a pia ding,
aktui ngen leh aktui tangin momai a pia ding kua om na hi uh hiam?
Note mihoihlo hinapi-in na tate uh tungah a hoih piakding theithei na hih uh leh, vantunga om na Pa un a ngente tungah Kha Siangtho piazaw kan ding hilo ahi hiam?" a ci hi.
Jesuh in a pau theilo mi khat sung panin dawi hawlkhia a, dawi a paikhiat khit ciangin a mipa pauthei a, mite in lamdang a sa mahmah uh hi.
Ahi zongin mi pawlkhat in, "Dawimangpa Beelzebul in dawi hawlkhiat theihna ding vangliatna ama tungah a pia ahi hi," a ci uh hi.
Mi pawlkhat leuleu in amah a ze-etna-in, Pasian thukimpihna a kilatna dingin na lamdang a bawl ding a ngen uh hi.
Ahi zongin Jesuh in amaute ngaihsutna thei ahih manin, "Gam khat peuhpeuh, a gammite kiphelkhamin pawlkhat leh pawlkhat kido le uh tua gam sauvei kiplo ding a, innkuan khat peuhpeuh a mite kiphelkhamin kido le uh kikhenthang ding uh hi.
Tua mah bangin Satan ukna sunga om mite zong khatlekhat kido le uh a ukna bangci kip ding ahi hiam? Kei pen, Beelzebul vangliatna tawh dawi hawlkhia hi, nong ci uh hi.
Ken Beelzebul vangliatna tawh dawi hawlkhia ka hih leh, na mipihte un kua vangliatna tawh hawlkhia ahi uh hiam? Na ngaihsut khialhna uh amaute in hong langsak ding hi.
Note ngaihsut bang hiloin, ken Pasian vangliatna tawh dawite hawlkhia ka hih manin, note kiangah Pasian Ukna hun hong tungta ahihna phawk un.
"Mi thahat khat in a hiam neih khempeuh tawh ama inn a cin ciangin a neihsa khempeuh suakta hi.
Ahi zongin amah sangin a hatzaw mi khat in amah simin a zawhgawp khit ciangin, ama muan a hiam khempeuh laksakin a pawlte tawh a hawm hi.
Kei hong pawlpihlo peuhmah keima lang hi uh a, tuute hong kaihkhoppihlo peuhmah tuute a thehthang gawpte ahi uh hi," a ci hi.
Tua ciangin Jesuh in, "Mi khatpeuh sung panin dawi a kihawlkhiat khit ciangin a tenna ding mun keuna zongin a vak kawikawi hi. A omna ding mun a muhloh ciangin, Hong kihawlkhiatna inn mahah lutkik ning, ci hi.
A hong tunkik ciangin hoihtakin kiphiat siangin a hoih linlianin a mu hi.
Tua ciangin amah paikhia kikin, amah sangin a siazaw dawi sagih hong paipih a, a sungah lutin a teng uh hi. Tua mipa pianzia pen a masa sangin hong siazaw hi," a ci hi.
Jesuh in hih thu a genkhit ciangin mihon lak panin numei khat hong paukhia a, "Nang hong paii numei, a nawi na teep numei, mi hampha mahmah ahi hi," a ci hi.
Ahi zongin Jesuh in, "Pasian thu za-in a zuite hamphazaw lai hi," ci-in a dawng hi.
Mihonte in Jesuh hong neh semsem uh a, Jesuh in zong a thugen zomlai-in, "Tuhun mite gilo mahmah uh hi. Amaute in lim lamdang ngen uh a, ahi zongin Jonah lim simloh a dang kipialo ding hi.
Nineveh khua mite-a dingin kamsang Jonah pen lim khat ahih mah bangin tuhun mite-a dingin Mihing Tapa zong, lim ahi ding hi.
Thukhen Ni ciangin leitaw lam gam pana hong pai Kumpinu hong dingin tuhun mite mawhsakna thu hong gen ding hi. Bang hang hiam cih leh Solomon pilna thu a za dingin leimong khat panin amah hong pai a, ahi zongin Solomon sangin a lianzaw khat hih lai-ah om hi.
Thukhen Ni ciangin Nineveh khuamite hong dingin note mawhsakna thu hong gen ding uh hi. Bang hang hiam cih leh amaute in Jonah thuhilhna a zak uh ciangin a mawhnate uh kisik uh a, ahi zongin Jonah sangin a lianzaw khat hih lai-ah a om hi," a ci hi.
Tua ciangin Jesuh in, "Kuamah in meivak a vakkhit ciangin a munbu-ah koihlo a, lawh zong khuhlo hi. Innsungah a lut mi khempeuh in khua a muhtheihna dingin meivak koihna tungah a koihzaw hi.
Na mittang uh note pumpi-a dingin meivak tawh kibang hi. Na mit uh ciim leh na pumpi khempeuh un hoihtakin mu thei a, na mit uh maang leh na pumpi uh-a dingin khuamial ahi hi.
Tua ahih ciangin na pumpi sung uha om khuavak pen khuamial ahih khaklohna ding limtakin kingaihsun un.
Tua bang hi peuh leh, meivak a taan ciangin khua na muh uh mah bangin na pumpi uh-a dingin khuamialna mun omloin a vekpi-in a taangkim ding hi," a ci hi.
Jesuh in a thugen a mankhit ciangin Farisi mi khat in an nekpih dingin Jesuh a sam hi. Amah zong pai-in anne dingin a tu hi.
Jesuh in khut sil masa loin an a neklam a muh ciangin Farisi mipa in lamdangsa mahmah hi.
Tua ciangin Topa in ama kiangah, "No Farisi mite in hai leh kuangte a pualam na siangsak uh a, ahi zongin note na lungsim sung uhah huaihamin na gi kei uh hi.
No mihaite aw, a pualam a bawlpa in a sunglam zong bawl hilo ahi hiam?
Ahi zongin na hai leh na kuang sung uhah a omte pen itna tawh mizawngte tungah pia le uh cin, note-a dingin na khempeuh hong siang ding hi.
"No Farisi mite in gimna na thuak ding uh hi. Note in Pasian tungah lengmasel, thuambuak-a kipan anteh theipuam dongin sawmah khat pia napi-in, mite tungah thuman ding leh Pasian itding na donkha kei uh hi. Hihte khempeuh na hihkim ding uh hi a, paihkhiat na neih ding uh hilo hi.
"No Farisi mite in gimna na thuak ding uh hi. Kikhopna inn sungah tutphah nuampenah na tunuam uh a, mihon lakah hong kizahtak hopih ding na ut uh hi.
A kiciamtehlo hankhuk, mite in a theihloh manun a va sikkhakna munte tawh na kibang uh hi," a ci hi.
Tua ciangin Thukham hilh siate khat in Jesuh kiangah, "Sia aw, hih bang thu na gen ciangin kote zong a hong ko bawl na hi hi," a ci hi.
Jesuh in, "No Thukham hilh siate in zong gimna na thuak ding uh hi. Note in a puak hak mahmah ding van, mite tungah na suan uh a, ahi zongin tua van a puakpih dingin na khutmeno khat nangawn uh na tangsak nuam kei uh hi.
Note in gimna na thuak ding uh hi. Na pu na pate un a thahsa kamsangte han a hoihin na bawl uh hi.
Tua ahih manin na pu na pate uh gamtatnate a thukimpih, a tecite na hi uh hi. Bang hang hiam cih leh amaute in kamsangte thatin, note in a han na bawl uh hi.
Tua thu hangin Pasian Pilna a kici laibu sungah, Amaute kiangah kamsangte leh sawltakte ka sawl ding a, amaute in tua mite pawlkhat bawlsia-in na that ding uh hi, ci-in kigelh hi.
Tua ahih manin leitung piancila kipan kamsang a kithatte khempeuh hangin tuhuna mite gim kipia ding a,
Abel a kithaha kipan biakna tau leh siangtho mun kikalah a kithat Zekhariah a sihna ciangdong, tua mi thahna hangin gimna a thuak ding uh hi. Ken kong cihin-ah, hih thute khempeuh hangin tuhuna mite gim hong kipia taktak ding hi.
No Thukham hilh siate in gimna na thuak ding uh hi. Note in pilna ngah theihna ding konghonna tawhtang nei napi-in a sungah note na lut tuan kei uh a, a tum dingin a paite zong lah na khaktan uh hi," a ci hi.
Tua mun panin Jesuh a paikhiat khita kipanin Thukham hilh siate leh Farisi mite in nakpi takin Jesuh mawhzon ding kipanin thu tampi tak dong uh a,
a kampau khialhnate a mattheihna dingun thangsiahin a hanciam uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors