Tedim Lai Siangtho

Luka 15

Khatvei, Jesuh thugen a ngai dingin siahdongte leh mawhneite tampi tak a hong pai uh hi.
Farisi mite leh Thukham hilh siate phun uh a, "Hih mipa, mawhneite tawh kikhawlin an nangawn nekhawm hi," a ci uh hi.
Tua ahih manin Jesuh in amaute kiangah thugentehna khat gen a,
"Note sung panin khatpeuh in tuu za khat nei-in, tua sung panin khat mansuah leh bangcih ding ahi hiam? Lopa ne-in a gamta tuu sawmkualekuate nusia-in, a muh matengin tua a mang tuu khat a zong dingin kuankhia ding hi.
A muh ciangin lungdam mahmahin a liangko-ah pua-in ciahpih ding hi.
Inn a tun ciangin a lawmte leh a vengte samin, A mangsa ka tuu mukik ka hih manin ka nuam mahmah hi. Lungdamna pawi bawl ni, a ci ding hi.
Tua mah bangin kisikkik ding a kisamlo mihoih sawmkualekuate tungah lungdamna sangin mawhnei mi khat a kisikna hangin vantungah lungdamna lianzaw ding hi," a ci hi.
Tua ciangin Jesuh in tua ahih kei leh zong, "Numei khat in sum peek sawm a neih sung panin khat mansuah leh bangcih ding ahi hiam? Meivak vakin, a innsung teng phiatin, a muh matengin mun khempeuh limtakin zong ding hi.
A muh ciangin a lawmte leh a vengte samin amaute kiangah, Ka sum mansuahsa mukik ka hih manin ka nuam mahmah hi. Lungdamna pawi bawl ni, ci ding hi.
Tua mah bangin mawhnei mi khat a kisikkikna hangin Pasian vantung mite lungdam mahmah uh hi," a ci hi.
Tua ciangin Jesuh in thugentehna khat gen leuleu a, "Mi khat in tapa nih a nei hi.
A nauzawpa in, Pa aw, neihsa kei ngahding tangteng tu-in hong pia in, a ci hi. Tua ahih manin a pa in zong, a tate gel a hawmsak hi.
Ni tawmkhat khit ciangin a nauzawpa in ama neihsateng zuakin a sum tawh inn panin a gamlapi-ah paikhia a, a sumte a phengzat gawp hi.
A sum neih khempeuh a zatmang khit ciangin tua ama omna gamah kialpi tung a, ahi zongin amah in bangmah nei nawnlo hi.
Tua ahih manin tua gammite khat kiangah nasem dingin va pai a, a innteekpa in vokcing dingin ama lo-ah a sawl hi.
Vokte begap nekte nangawn a duhgawh ciangdongin om a, ahi zongin kuamah in an pialo hi.
A tawpna-ah thu ngaihsun thei a, Ka pa nasemte khempeuh in gaih zawhlohin an khamval nei uh a, tu-in hih lai-ah gilkialin a puksi ding ka hita hi.
Kei kithawi-in ka pa kiangah ka ciah ding a, "Pa aw, Pasian tung leh nangma tungah ka khial khin hi.
Na tapa cih dingin zong kilawm nawnlo ka hih manin na nasemte khat bangin hong bawl lel in," ka ci ding hi, a ci hi.
Tua ahih manin amah kithawi-in a pa kiangah a ciahkik dingin a pai hi. Ahi zongin inn a tun ma-in a pa in na galmuh a, hehpihhuaisa mahmah ahih manin va delhin, a tapa ngawng kawi-in a nam hi.
A tapa in, Pa aw, Pasian tung leh nangma tungah ka khialkhin hi. Na tapa cih dingin zong ka kilawm nawn kei hi, a ci hi.
Ahi zongin a pa in a nasemte sam a, Hong manlang un. Puan hoihpen hong la un la silhsak un. A khutme-ah zungbuh butsak un la, a khe-ah khedap zong bulhsak un.
Tua ciangin i bawngno limcipen hong go un la, lungdam pawi bawl ni.
Bang hang hiam cih leh ka tapa a sisa hong nungta a, ka tapa a mangsa hong tungkik hi, a ci hi. Tua ahih manin lungdamna pawi bawl a kipan uh hi.
"Tua laitakin a tapa uzaw pen lo kuan hi a, vaiciah inn hong tun kuan ciangin lamna leh lasakna gingte a za hi.
Amah in zong nasemte khat sam a, Bang thu om ahi hiam? ci-in a dong hi.
Na naupa hong tungkik hi. Cidamin hong tungkik ahih manin na pa in i bawngtalno limcipen go hi, ci-in a nasempa in a dawng hi.
A ta uzaw pen a heh suak mahmah ahih manin innsungah zong hong tum nuamlo hi. Tua ahih manin a pa va pusuakin, a ta hong sungtumna dingin a zol hi.
A tapa uzaw in, Tu a beisa hunsung khempeuh, nasemte khat bangin nangma-a dingin na ka sem a, na thu zong kong nial ngei het kei hi. Tua hinapi, kei bang hong pia ngei na hi hiam? Ka lawmte tawh pawi ka bawlna dingin keel khat nangawn nong pia kei hi.
Ahi zongin hih na tapa in na neihsa khempeuh numei paktatte tungah zangmang khin a, hong ciahkik ciangin bawngtalno limcipen na gawh lai hi, a ci hi.
A pa in, Ka ta aw, nang pen hih lai-ah kei tawh a omkhawm tawntung na hi a, keima neih khempeuh nangma-a ahi hi.
Tu-in na naupa a sisa hong hingkik a, a mangsa hong tungkik ahih manin lungdamin pawi i bawl ding ahi hi, ci-in a pa in a dawng hi," a ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors