Tedim Lai Siangtho

Luka 16

Tua ciangin Jesuh in a nungzuite kiangah, "Sum haupa khat om a, a neihsateng a uk dingin ama khutnuai-ah mi khat a koih hi. Tua a neihsateng a uk dingin a koih mipa in a topa sumteng phengzat gawp hi, ci-in kikhia hi.
A topa in zong amah sam a, Na gamtatna ka zak a bangci thu ahi hiam? Keima neihsa a uk dingin hong koih thei nawnlo ding ka hih manin a beisa hunsungah ka neihsate na zeekna sazian a kimtakin hong pia in, a ci hi.
Tua ciangin a nasempa in lungngai a, Ka topa in ka nasepna panin hong tawpsak ding ahih manin bangci gamtat ding ka hi hiam? Thatang nasep lah ka ngap kei a, nektawm ding mi kiangah ngetding lah ka maizum hi.
Tun ka gamtatna ding ka theita hi. Tua ka ngaihsut bangin gamta leng, ka nasepna panin ka tawp ciangin lawm nei-in, amaute in a inn-ah kei hong tungsak ding uh hi, ci hi.
Tua ahih manin a topa sum a bate khat khatin sam a, a masa penpa kiangah, Ka topa tungah bangzah ba na hi hiam? a ci hi.
Amah in, Sathau tambong za nih dim ba ing, ci hi. Tua ciangin amah in, Na leibatna lai va la in, ci hi; tua ciangin, Na leiba om lai sathau tambong za khat hi. Tu mahmahin tusuk in la, tambong za khatin ciamteh in, ci hi.
Tua ciangin adang khatpa kiangah, Nang bangzah ba na hi hiam? ci-in a dot ciangin, Mangbuh seu za khat ba ing, ci hi. Tua ciangin amah in, Na leibatna lai va la in, ci hi; tua ciangin, Na leiba om lai seu sawmgiat hi. Seu sawmgiat, ci-in ciamteh in, ci hi.
A diktatlo nasempa pen ama ngiansiamna hangin a topa in a pakta hi. Bang hang hiam cih leh Pasian thu a zui mite sangin leitung mihingte pen a nasepna uhah ngiansiam zaw uh hi.
"Note kiangah kong genin-ah, hih na leitung sum uh a bei ciangin tawntung nuntakna inn-ah hong kilutsak theihna dingin lawm zonna-in hih leitung sumte na zang un.
"A tawmno-ah a diktatte pen a tamah zong diktat uh a, a tawmno-ah a citaklote pen a tamah zong citaklo uh hi.
Hih leitung sumte-ah na cihtak kei uh leh kua in no tungah vantung sum hong ap ngam ding ahi hiam?
Midangte neihsa tungah na cihtak kei uh leh, kua in no tungmah nomau gamhluah ding hong ap ngam ding ahi hiam?
"To nih na a semkhawmzo nasem kuamah omlo hi. A to khat mudahin khat it ding a, khat beelin khat a simmawh ding hi. Pasian na leh leitung sum na na semkhawmzo kei ding uh hi," a ci hi.
Sum a deih phadiak Farisi mite in hih thute a zak uh ciangin Jesuh a nuihsan uh hi.
Jesuh in amaute kiangah, "Mite in note a man penin hong ngaihsut theihna dingin na om uh a, ahi zongin Pasian in na lungsimtawng uh a hong thei hi. Bang hang hiam cih leh mihingte in a manpha mahmahin a ngaihsutte pen Pasian in bangmahin simlo hi.
"Tuiphumpa Johan hun ciangdong Moses Thukham leh kamsangte thugente pen zuih belin kinei a, ahi zongin Pasian Ukna hangin Lungdamna Thu a kihilh huna kipanin hih thu-ah mi khempeuh hong kituhteh uh hi.
Ahi zongin Thukham a neupen themno khat nangawn a maiman ding sangin van leh lei a manthan ding olzaw lai hi.
"Pasal khat in a zi ma-in numei dang a tenpih leh tua numei tawh a mawh hi a, a kima numei a tenpih pasal zong numei tawh a mawh mah ahi hi.
"Khatvei, mihau mahmah khat om a, nisimin puan manpha nono silhin, anlim nono ne-in a om hi.
Tua ciangin a pumtangin meima a vei, Lazaras a kici mizawng khat zong, mihaupa kongbiangah hong kikoih a,
mihaupa sabuai tung panin a kia annengte nenuamin a ngak hi. Tua bangin a om laitakin uite hong pai-in a meima hong liahliah sak uh hi.
Tua ciangin mizawngpa hong si a, vantunga Abraham kiangah a om dingin vantung mite in a paipih uh hi. Mihaupa zong hong si leuleu-in a kivui hi.
Ahi zongin hell khuk sungah gimna thuakin a om hi. A khuadak leh, gamlapi mun khatah Abraham leh Lazaras a omkhawm a galmuh hi.
Tua ahih manin nakpi takin kiko a, Pa Abraham aw, kei hong hehpih in. Meiphual sungah omin nakpi takin gimna thuak ka hih manin Lazaras in a khutme dawn tui diahin ka leii hong votsakna dingin hong sawl in, a ci hi.
Ahi zongin Abraham in, Ka ta aw, leitungah na nuntak laitakun nang nopsakna namkim na ngah laitakin Lazaras in haksatna namkim a thuak hi. Ahi zongin tu-in amah in hih lai-ah nopsakna a ngah laitakin nangmah in haksatna a thuak na hi hi.
Tua thamloin, i kikalah kuam thukpi khat om a, hih lai panin nang kiangah hong pai nuamte kuamah pai zolo a, nangma omna panin hih lai-ah zong kuamah hong pai zolo hi, ci-in a dawng hi.
Tua ciangin mihaupa in, Pa aw, tua bang ahih leh zong, ka inn uhah Lazaras nong sawlsakna dingin ka hong thum hi.
Inn-ah nau pasal nga ka nei lai a, ken gim ka thuakna hih lai munah hong tunkhakloh teiteina dingun kei gamtat bangin a gamtatlohna dingun hong hilhsak hen, a ci hi.
Ahi zongin Abraham in, Na sanggamte a hilh dingin Moses leh kamsangte om uh ahih manin tuate thugen na ngai ta uh hen, a ci hi.
Tua ciangin mihaupa in, Pa Abraham aw, tua nong gen zong a kicing khin hi mah hi. Ahi zongin a sisa mi khat hingkikin amaute kiangah va paikik leh a mawhna panun ka naute kisik hamtang ding uh hi, a ci hi.
Ahi zongin Abraham in, Amaute in Moses leh kamsangte thu a mannop kei uh leh, mi khat hong hingkikin amaute kiangah a va gen hangin umsakzo tuanlo ding hi, ci-in a dawng hi," a ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors