Tedim Lai Siangtho

Luka 18

Tua ciangin amaute in thu ngen tawntungin a lungkiat ngeilohna ding uh a hilh nopna-in Jesuh in a nungzuite kiangah thugentehna khat gen a,
"Khuapi khat sungah Pasian a zahtaklo, mi zong a donlo thukhen mang khat a om hi.
Tua khuasung mahah meigong numei khat zong om a, ama kiangah hong pai tawntungin, Ka thu uh hong khensak in, ci-in a thum tawntung hi.
Tawlkhat sung thudon loin om a, ahi zongin a nung ciangin, Pasian zahtakloin, mite zong ka donnop kholloh hangin,
hih meigongnu in hong nawngkaisak niloh ahih manin, a thu khensak kei leng, hong pai nilohin hong lunggimsak ding hi, ci-in ngaihsun hi," a ci hi.
Tua ciangin Topa in, "Hih mihoihlo thukhenpa kampauna ngaihsun un.
A sun a zanin ama tungah a thumthum ama mite thu a manin Pasian in khensaklo ding ahi hiam? Amaute a huhding kizekaisak ding ahi hiam?
Ken kong cihin-ah, amaute thu a manin manlang takin khensak ding hi. Ahi zongin Mihing Tapa hong pai ciangin leitungah amah a um mi a mu ding hiam?" ci-in a genthuah hi.
Amaute hoih kisa mahmahin, midang khempeuh a simmawhbawl mite tungah Jesuh in zong thugentehna khat gen a,
"Thungen dingin biakinn-ah mi nih a pai uh hi. Khat pen Farisi mi hi a, a khat pen siahdongpa ahi hi.
Farisi mipa dingin thu ngen a, Pasian aw, kei pen midangte bangin a huaiham, a thumanlo, numei tungah a mawh mi ka hi kei hi; hua lai-a siahdongpa bang hilo ka hih manin nangma tungah ka nuamna kong pulak hi.
Nipikal khatin ni nih sung an ka tang a, ka ngah khempeuh sung panin sawmah khat nang tungah kong pia hi, a ci hi.
Ahi zongin siahdongpa pen a gamla simah ding a, vantung lamah zong dak ngamloin a dip humin kuncip a, Pasian aw, kei mimawh mi khialpa hong hehpih in, ci-in a ngen hi.
Ken kong cihin-ah, hih mipa pen Pasian tawh a kilemsa-in a inn-ah ciah a, a khatpa pen tua bangin ciahlo hi. Bang hang hiam cih leh a kiliansakte pen kiniamkhiatsuk ding a, a kiniamkhiatte pen a lianin kibawl ding hi," a ci hi.
Jesuh in thupha a piaksak ding a deihna-un mi pawlkhat in a naupangnote nangawn uh Jesuh kiangah hong paipih uh hi. A nungzuite in hih thu a theih uh ciangin amaute na taii uh hi.
Ahi zongin Jesuh in naupangnote sam a, "Naupangte hong pai ding khaktan kei un; ka kiangah hong paisak un. Bang hang hiam cih leh naupang a bang mite pen Pasian Ukna sungah om thei bek hi.
Ken kong cihin-ah, naupang bangin Pasian Ukna a manglo peuhmah Pasian Ukna sungah om theilo ding hi," a ci hi.
Jew mi ulian khat in Jesuh kiangah, "A dik siapa aw, nuntak tawntungna ka ngahna dingin bang hih ding ka hi hiam?" ci-in a dong hi.
Jesuh in, "Bang hangin kei midik hong ci na hi hiam? Pasian simloh kuamah a diktatzo omlo hi.
Numei tungah mawh kei in; mi that kei in; mi neihsa gu kei in; zuauthu gen kei in; na nu na pa zahtak in, cihna thukhamte theilo na hi hiam?" a ci hi.
Tua ciangin amah in, "Ka neutunga kipanin hih thukhamte khempeuh ka zuihsa ahi hi," ci-in a dawng hi.
Jesuh in hih thu a zak ciangin ama kiangah, "Na khat na kisam lai hi. Na neihsa khempeuh zuak in la, mizawngte tungah na sum khotte pia in. Tua hi leh vantungah na hau ding hi. Tua khit ciangin ka nung hong zui in," a ci hi.
Ahi zongin tua mipa in hih thu a zak ciangin amah hau mahmah ahih manin a dah a suak hi.
Jesuh in ama dahna a muh ciangin, "Pasian Ukna sungah mihaute a lutding bangzah takin haksa ahi hiam?
Pasian Ukna sungah mihau khat a lutding sangin phim bilvang sungah kalaoh khat a lutding baihzaw lai hi," a ci hi.
Tua thu a za mite in, "Tua bang ahih leh kua in hotkhiatna ngahzo ding ahi hiam?" ci-in a dong uh hi.
Ahi zongin Jesuh in, "Mihingte hih zawhloh pen Pasian in hihzo hi," ci-in a dawng hi.
Tua ciangin Peter in, "Ko zong ka inn ka lo uh nusia-in nang ka hong zui uh hi," a cih ciangin
Jesuh in amaute kiangah, "A mantakin kong genin-ah, Pasian Uk ding a deihna hangin a inn a lo, a zi a ta, a nu a pa, ahih kei leh a sanggamte a nusiate in,
tuhunin a zah tampi, leh hong tungding hunah nuntak tawntungna a ngahlo ding kuamah omlo hi," a ci hi.
Tua ciangin Jesuh in nungzui sawmlenihte a tuamin paikhiatpihin amaute kiangah, "Tu-in Jerusalem khua-ah a pai ding ihi a, kamsangte in Mihing Tapa thu a gelh khempeuh, tua lai munah a hong tung ding hi.
Pasian in Gentail mite khutsungah amah ap ding a, amaute in zahpihin, simmawhin, cilphih ding uh hi.
Tua ciangin amah satin that ding uh a, ahi zongin a ni thum ni-in hingkik ding hi," a ci hi.
Ahi zongin nungzuite in hih ama thugente tel zolo uh hi. Amaute tel zawhloh dingin kihem gen ahih manin, Jesuh gente bang a cihnopna ahi hiam, ci-in a thei kei uh hi.
Jerikho khua kiang Jesuh a tun ciangin lampi gei-ah khutdawh-a ngen mittaw khat a na tu hi.
Mihon a paina a zak ciangin bang ahi hiam, ci-in a dong hi.
Mite in, "Nazareth khuami Jesuh hong pai hi," a na ci uh hi.
Tua ciangin nakpi takin amah kiko a, "David suan Jesuh aw, kei hong hehpih in," a na ci hi.
A mai-a om mite in amah taii uh a, pau kei in, ci-in a kham uh hi. Ahi zongin amah kinakko semsem a, "David suanpa aw, kei hong hehpih in," ci veve hi.
Tua ahih manin Jesuh zong khawl a, ama kiangah mittawpa a kipaipihna dingin thu a pia hi. A geinai hong tun ciangin Jesuh in,
"Bang kong hihsak ding deih na hi hiam?" ci-in a dot ciangin, "Topa aw, khua ka mukik thei nuam hi," ci-in a dawng hi.
Tua ciangin Jesuh in, "Na upna in nang hong damsak khinta hi," a ci hi.
Amah in zong thakhatin khua muthei pah a, Jesuh zui-in Pasian tungah a lungdamna a ko hi. Mihonpite in zong a muh ciangin a vekpi-un Pasian a phat uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors